Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání.  S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

 

Aktuálně řešené projekty

SiPMO: Simulovaná projektová kancelář

Projekt SiPMO (z angl. Simulated Project Management Office), reg. č. CZBY_120 se zabývá vysvětlením a aplikací technik projektového managementu a je cílen zejména na studenty vysokých škol, ale i na širokou veřejnost, která by si v dané oblasti chtěla své znalosti rozšířit. Projekt se zaměřuje na aplikaci základních technik a metod projektového řízení pro plánování časové návaznosti, čerpání nákladů, využívání zdrojů a řízení rizik, ale zaměřuje se i na způsoby řízení projektu pomocí současných standardů a zohledňuje i současné moderní přístupy, jako je agilní řízení projektů. Projekt se skládá ze dvou základních částí, které se zaměřují na získání teoretických znalostí i praktických dovedností pro využití absolventů vysokých škol na společném trhu práce.

 

GREENPACT: Futurepreneurs and SMEs for a Sustainable Central Europe | Certification Scheme

Interreg Greenpact

Představujeme vám projekt GREENPACT (reg. č. CE0100090), který má za cíl posílit dovednosti malých a středních podniků ze sektoru služeb a připravit je pro aplikaci principů cirkulární ekonomiky. Zajímáte se o to, kde vaše produkty pocházejí, jak byly vyrobeny a jaký mají vliv na uhlíkovou stopu? S rostoucím povědomím spotřebitelů o ochraně klimatu a oběhovém hospodářství je nezbytné rozvíjet tato témata na nadnárodní úrovni.

GREENPACT se zaměřuje na malé a střední podniky v kreativním, kulturním a turistickém průmyslu. Společně s partnery z České republiky, Německa, Chorvatska, Itálie a Slovenska budeme realizovat aktivity, které pomohou zelenějšímu rozvoji těchto podniků

 

Doprava 2022+: Metodika pro firemní a školní plány mobility CK03000135

Logo TAČRCílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.

 

 

Úspěšně ukončené projekty

Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií

Logo TAČRZákladním cílem projektu č. FW01010460 je vývoj, výzkum a ověření (pilotní aplikace) unikátního, opakovaně aplikovatelného systému optimalizace technologie řízení zakázkové kusové výroby v reálném čase, využívající zpracování big dat vznikajících na jednotlivých výrobních úsecích, zpracovávaných – s využitím umělé inteligence a principů Průmysl. 4.0 a optimalizovaných pro následná rozhodování v řízení výroby s využitím ICT. Výsledkem bude zvýšení flexibility řízení zakázkové výroby a žádoucí pružná reakce na potřeby zákazníků. Nový systém povede k celkovému zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, uplatnění na trhu eurozóny a ke zvýšení celkové efektivnosti zakázkové kusové výroby i její technické přípravy. VŠTE spolupracuje na řešení tohoto projektu s firmou VUSTE-APIS, s.r.o.

Období realizace: 2020-2023

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Trend

 

Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP

Logo TAČRV roce 2020 postihla celý svět pandemie onemocnění COVID-19, která významně zasáhla do činnosti malých a středních podniků. VŠTE má díky schválenému projektu s názvem „Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“, TL04000191 možnost přispět k adaptaci na tyto nepříznivé globální podmínky.

Cílem projektu je zmírnit ekonomické následky pandemie COVID-19 a podpořit restart MSP prostřednictvím adekvátní reakce na aktuální situaci na úrovni podniků a veřejné správy. Budou identifikovány dopady pandemie COVID-19 na MSP v České republice, vytvořeny rozvojové scénáře implementované do prostředí MSP s podporou nových způsobů řízení, organizace práce, inovačních přínosů a nástrojů podpory MSP ze strany orgánů veřejné správy v návaznosti na situaci po pandemii. Na řešení projektu spolupracuje VŠTE s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z. ú a Hospodářskou komorou České republiky.

Období realizace: 2020-2022

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta

 

Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice

INTERREG VProjekt „Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice“, reg. č. 261,  se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Na projektu spolupracuje za VŠTE Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie s Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu.

Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace (ČJ, NJ) a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky ČJ, NJ). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing, Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.

Období realizace: 2019-2022

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020

 

Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0

Logo TAČRCílem projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“, (TL02000136) je vytvořit metodiku adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0. Na základě výsledků analýzy a hodnocení postupů, metod a nástrojů pro transformaci sektoru služeb na podmínky Společnosti 4.0 a na podkladě analýzy kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice v souvislosti s nástupem Společnosti 4.0 bude vyvinuta metodika, která umožní efektivní a včasnou adaptaci malých a středních podniků v sektoru služeb na změny v podnikatelském prostředí. Cílem je zajistit udržitelný růst a nové konkurenční výhody, včetně předcházení a eliminaci hrozeb vyplývajících z nepochopení nutnosti transformace podnikových procesů. VŠTE na řešení projektu spolupracuje s Ekonomickou fakultou Západočeské univerzity v Plzni.

Období realizace: 2019-2021

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta

 

Společný jazyk – společná budoucnost

INTERREG VNejvětší bariérou společného regionu Čechy – Bavorsko, který je již různými způsoby v mnoha oblastech dobře provázaný, nadále zůstává jazyk. Cílem projektu “Společný jazyk – společná budoucnost“ (registrační číslo 298) je zprostředkovat pomocí intenzivní odborné jazykové výuky jazyk sousední země na základních a středních školách v příhraničí a umožnit žákům základní orientaci na česko-německém pracovním trhu. Jazykové vyučování bude doplněno o digitální koncept vzdělávání a zajímavým programem exkurzí, který zahrnuje návštěvu podniků v regionu. Vysoká škola technická a ekonomická podpoří tento projekt inovativními komponenty v oblasti digitalizace díky bohatým zkušenostem v oboru informatiky a programování. Znalým projektovým partnerem je EUREGIO Bayerischer Wald – Boehmerwald – Unterer Inn, který bude inovovat obsahovou vzdělávací část a bude přispívat znalostí situace ve školství v příhraničí. Spolupráce na projektu započala v únoru 2020 a bude pokračovat po dobu 2 let. Projekt je Evropskou unií podpořen do výše 85 % způsobilých výdajů.

Období realizace: 2020-2022

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

 

Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice

Logo TAČRÚstav podnikové strategie se dlouhodobě zabývá tematikou malých a středních podniků. Další aktivitou v této oblasti je realizace projektu „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“, TL02000215.

V současnosti výrazně posiluje trend digitalizace, která zejména pro malé a střední podniky vytváří bariéru, nebo naopak příležitost zajistit si svou konkurenceschopnost a udržitelnost v mezinárodním prostředí. Přístup více orientovaný na data vytváří příležitost k získání nových konkurenčních výhod přeorientováním obchodních modelů. Cílem projektu je vytvoření certifikované metodiky a softwaru založených na vypracování metod, modelů a nástrojů digitální transformace pro podporu inovační kapacity a zvýšení stupně konkurenceschopnosti obchodních modelů pro malé a střední podniky.

Období realizace: 2019-2022

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta

 

Optimalizace a praktické testování zlepšeného procesu organizování pracovní síly s využitím specifického softwaru

Jihočeské podnikatelské voucheryProjekt je realizován v rámci programu „Jihočeské podnikatelské vouchery 2020“, jehož poskytovatelem je Jihočeský vědeckotechnický park a.s. Předložený projekt je postaven na kooperaci žadatele FONTEA a.s. a poskytovatele služeb založených na znalostech Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Předmětem a cílem spolupráce je zefektivnění procesu rozvrhování pracovních sil v rámci výrobních/služebních aktivit podniku za pomoci nástroje samoplánování. Inovace z oblasti work-force managementu, která navíc pro ČR není doposud zcela běžná, umožní příjemci inovovat celý proces organizace práce. Výsledný stav tak umožní dlouhodobou udržitelnost zaměstnanecké základny podniku. Inovace má také dopad do nákladů souvisejících s HR, tedy na konkurenceschopnost podniku na trhu, ale navíc i pozitivní dopad na zdraví směnových zaměstnanců a náladu na pracovního prostředí. Spolupráce s VŠTE umožní do projektu zapojit odborníky v oblasti personalistiky zejména akademické pracovníky z Ústavu podnikové strategie.

Období realizace: 2021

Dotační titul: Jihočeské podnikatelské vouchery

 

Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru

https://rozvojmsp.cz/

Logo TAČRTechnologická agentura České republika finančně podpořila projekt „Stabilizace a rozvoj MSP ve venkovském prostoru“, TL01000349. Projekt je zaměřen na řešení současného negativního trendu, kdy dochází k odlivu malých a středních podniků (dále jen „MSP“) z venkova. Problém bude analyzován a připravena bude certifikovaná metodika a software, které si kladou za cíl tento vývoj zvrátit. Uživateli budou MSP a zainteresované organizace. Cílem metodiky je zpracování akceleračních a inovačních pravidel, metod a postupů jako nástrojů pro zajištění maximální přidané hodnoty.

Období realizace: 2018–2021

Dotační titul: Technologická agentura České republiky – program Éta

 

CLIL-HET (Higher Education Teacher)

Visegrad FundProjekt „CLIL-HET“ se zaměřuje na vytvoření efektivní prostřední prostřednictvím open-source web portálu s cílem posílit, budovat a propojit komunitu ESP učitelů a učitelů odborných disciplín a vytvořit užší spolupráci při zavádění vyučování odborných předmětů v anglickém jazyce. Do projektu jsou zapojeni odborníci ze šesti zemí – Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Srbska, Albánie a České republiky.

Plánovanými výstupy projektu je webový portál, didaktický tréning pro učitele odborných předmětů, odborný seminář a monografie skládající se z případových studií.

Období realizace projektu: 2019-2020

Dotační titul: Visegrad Fund – V4+

 

Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů

Jihočeský krajÚstav podnikové strategie získal finanční podporu od Krajského úřadu Jihočeského na realizaci projektu „Příprava akreditace bakalářského programu Řízení lidských zdrojů“, reg. č. 463-03_02/18.

Hlavním cílem projektu je příprava a následné získání akreditace profesně orientovaného bakalářského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Dále pak v návaznosti na získání této akreditace bude zahájena příprava akreditace navazujícího magisterského studijního programu Řízení lidských zdrojů v prezenční a kombinované formě studia. Připravovaný studijní program vychází z provedené studie o potřebnosti této akreditace. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že v Jihočeském kraji, ale i v navazujících regionech je velká poptávka po odbornících, kteří by byli kompetentní zastávat manažerské pozice v oblasti personalistiky.

Období realizace: 2018–2019

Dotační titul: Dotační program Jihočeského kraje Podpora nových oborů na vysokých školách v jihočeském kraji – 2. výzva

 

Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska

InterregStudenti a akademičtí pracovníci VŠTE se zapojí do dalšího projektu mezinárodní spolupráce se zahraniční univerzitou. V případě projektu „Turistické cíle segmentu studentů VŠ v příhraniční oblasti jižních Čech a Rakouska“, reg. č. KPF-01-068, se jedná o rakouskou IMC Fachhochschule v Kremsu. Obě instituce se budou společně zabývat problematikou zvýšení atraktivity příhraničního regionu Rakouska a České republiky pro věkovou kategorii studentů. Dojde ke zmapování turisticky zajímavých míst právě pro segment studentů vysokých, ale i středních škol a o následné vytvoření prezentace těchto turistických cílů formou vícejazyčné brožury. Realizátoři projektu se zaměření na oblast Českobudějovicka, Českokrumlovska, Novohradska a Dolního Rakouska. V rámci projektu dojde i k setkání studentů obou institucí na společných workshopech. Projekt umožní studentům vyzkoušet si praktické činnosti související s oblastí marketingu a cestovního ruchu a zároveň budou mít možnost vyzkoušet si spolupráci v mezinárodním týmu včetně schopnosti komunikace v cizím jazyce.

Období realizace: 2018–2019

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů

 

Nastartuj svoji firmu

InterregV areálu VŠTE se v květnu 2018 uskutečnil 1. ročník přehlídky českých a rakouských studentských firem. Akce byla realizována v rámci projektu Česko-rakouské studentské setkání anebo „Nastartuj svoji firmu“, reg. č. KPF-01-039.

Pilotního ročníku se zúčastnili studenti dvou středních škol, a to GEU Kaplice a BHAK Freistadt. Seznámit se se studentskými firmami přišli i studenti VŠTE. V rámci projektu byla realizována mobilita studentů z Rakouska do Českých Budějovic, proběhly další doprovodné akce v podobě exkurze do pivovaru Budvar, studentského workshopu a diskuzí. Studentské prezentace jsou shrnuty v informačním bulletinu, viz odkaz níže.

Období realizace: 2018

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů

 

Kam po studiu?

InterregPartnerskou institucí VŠTE při realizaci projektu „Kam po studiu?“, registrační číslo KPF-01-040,  je rakouská Fachhochschule Oberösterreich z Welsu. Cílem projektu je výměna zkušeností a vytvoření sítě kontaktů mezi studenty a pedagogy prostřednictvím společných setkání, workshopů, diskusí na téma budoucího zaměstnání studentů, a to jak v Rakousku, tak v České republice. Součástí projektu budou i tematické exkurze.  Přínosem bude také zlepšení orientace na trhu práce. Studenti dostanou možnost seznámit se s podniky, které působí v příhraničních oblastech Rakouska a České republiky a seznámí se s dynamickým rozvojem stále se měnících kvalifikačních profilů budoucích zaměstnavatelů

Posílení navázaného partnerství přispěje k budoucí vědecké a pedagogické spolupráci mezi akademickými pracovníky obou institucí. Projekt bude realizován až do března 2019.

Období realizace: 2018 – 2019

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika, Fondu malých projektů

 

Zvýšení atraktivity Českobudějovicka pro segment vysokoškolských a středoškolských studentů

Projekt je zaměřen na zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti destinace Českobudějovicko. Hlavním smyslem projektu je vypracování průvodce po zdejších atraktivitách vhodných pro segment SŠ a VŠ studentů, primárně nedisponujících motorovými vozidly. Díky anglické jazykové mutaci je průvodce využitelný nejen pro tuzemské, ale také pro zahraniční studenty. Na realizaci projektu se podílí Katedra managementu a Katedra cestovního ruchu a marketingu. Projekt s registračním číslem 33-02-020/17 podpořil Jihočeský kraj.

Období realizace: 2017

Dotační titul: Dotačního programu Jihočeského kraje „Podpora cestovního ruchu“

 

Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko

INTERREG VProjekt č. 42 „Internacionální duální studium Česká republika – Bavorsko“ byl zahájen úvodním setkáním tří projektových partnerů (Technische Hochschule Deggendorf, Vysoká škola technická a ekonomická, Západočeská univerzita v Plzni) 2. února 2017 v Deggendorfu. Cílem projektu je společně poskytnout možnost duálního studia v příhraničním regionu Bavorska a Česka, protože v době nedostatku odborníků jsou mezinárodní zkušenosti důležitou konkurenční výhodou. Studenti partnerských vysokých škol tak budou moci své fáze praxe absolvovat v zahraničním podniku – v Bavorsku, nebo v Česku.

Období realizace: 2017–2019

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

 

Metodický koncept k efektivní podpoře klíčových odborných kompetencí s využitím cizího jazyka

http://clil.vstecb.cz/

InterregHlavním cílem projektu „CLIL jako výuková strategie na vysoké škole“ reg. č. ATCZ62, je efektivní implementace metody CLIL (metoda Content and Language Integrated Learning, tzn. integrovaná bilinguální odborná výuka jako výuková strategie) v technickém vysokoškolském vzdělávání za účelem zvýšení využití odborníků s odpovídajícími cizojazyčnými znalostmi a dovednostmi na pracovním trhu v přeshraničním regionu. Vychází z potřeby zajistit větší návaznost vzdělávání na trh práce a z přeshraničního hlediska zkvalitnit i odborné jazykové znalosti.

Období realizace: 2016–2019

Dotační titul: Interreg V-A Rakousko – Česká republika

 

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

http://www.enterprisingbehavior.eu 

INTERREG VCílem projektu „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“, reg.č. 34, je motivovat studenty zapojených vysokých škol k samostatné podnikatelské činnosti. Díky přeshraniční spolupráci budou účastníci vzdělávacích aktivit projektu seznámeni také se základními podmínkami trhu práce na obou stranách hranice. Teoretické znalosti získané během studia budou obohaceny i o praktické informace týkají se podnikání. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje na řešení projektu s bavorskou Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu.

Období realizace: 2016–2019

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020