Etická linka Vysoké školy technické a ekonomické České Budějovice

Naše organizace je postavená na respektu k dodržování právních předpisů a na vysokých etických a morálních hodnotách. Protiprávní či neetické jednání je pro nás nepřijatelné. Ve snaze mu efektivně předcházet a za účelem jeho odhalování jsme vytvořili vnitřní oznamovací systém – etickou linku – postavenou na anonymitě, důvěrnosti a nestrannosti posuzování každého oznámení.

K čemu etická linka slouží?

Potenciální, stávající i bývalí zaměstnanci, studenti, společníci, členové volených/jmenovaných orgánů a další osoby zainteresované na činnosti organizace mohou prostřednictvím etické linky oznámit podezření na porušení právních předpisů v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie a navazující české právní úpravy (“Právní předpisy”) či porušení etických norem, které se organizace zavázala dodržovat. Oznámením a oznamovatelům vymezeným v Právních předpisech jsou garantována práva vyplývající z Právních předpisů, zejména ochrana jejich totožnosti a ochrana před odvetnými opatřeními. Všechna oznámení jsou řešena důvěrně, nestranně a o výsledcích prověřování je oznamovatel vyrozuměn, pokud s námi zůstane v kontaktu.

Jak oznámení prostřednictvím etické linky učinit?

Kontaktní údaje
Online oznámení Přímý odkaz na webovou stránku s formulářem pro oznámení (doporučujeme použít prohlížeč Google Chrome / Microsoft Edge):

https://vstecb.whistlelink.com („webová platforma“).

Telefonní oznámení Zavolejte na telefonní číslo: +420 226 288 362.
Osobní oznámení

Další možnost oznámení

Sjednejte si prostřednictvím e-mailu wb.vstecb@fairdata.cz schůzku s příslušnou osobou, kterou je společnost FairData Professionals, a.s. IČO: 061 49 961, výkon funkce zajišťuje Mgr. Ing. Jana Schwarz Duchková a Mgr. Jaroslav Šuchman, LL.M. .

Oznámení dle Právních předpisů lze provést rovněž ústně nebo písemně u Ministerstva spravedlnosti České republiky na https://oznamovatel.justice.cz.

Jak bude nakládáno s osobními údaji?

Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. O přijatých oznámeních vedeme evidenci v rozsahu: (a) datum přijetí oznámení; (b) jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa oznamovatele, jsou-li tyto údaje známy; (c) shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li totožnost známa; (d) datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení nebo posouzení oznámení příslušnou osobou a výsledek posouzení. Obdržená oznámení jsou uchovávána po dobu 5 let od jejich přijetí.

Do evidence má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba, která jako jediná zná identitu oznamovatele.