Nostrifikace

Podmínky pro uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠTE

V případě absolvování studijního programu na zahraniční vysoké škole v akreditovaném obsahově obdobném studijním programu jako má VŠTE, je možné požádat o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace studijního programu.

Žadatel o nostrifikování musí:

  1. Dodat správně vyplněnou a podepsanou Žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace viz příloha (soubor PDF, 202 kB), včetně požadovaných příloh

 V souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů je k žádosti nutno přiložit:

  1. úředně ověřenou kopii diplomu nebo jiného dokladu o ukončení studia
  2. úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. „Diploma Supplement“) nebo originál či úředně ověřenou kopii výpisu o vykonaných zkouškách

Pokud dokumenty přikládané k žádosti nejsou v českém nebo anglickém jazyce, je žadatel povinen přiložit i jejich ověřený překlad do českého jazyka vyhotovený podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

  1. Uhradit správní poplatek za Žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace v částce 3 000 CZK převodem na účet 2111190117/2700

Vydané Rozhodnutí o uznání/neuznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace bude žadateli zasláno doporučeně na doručovací adresu nebo si ho může vyzvednout osobně po předchozí domluvě na VŠTE.

kontakty:
e-mail: nostrifikace@mail.vstecb.cz
pevná linka: +420 387 842 106