Nostrifikace

UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE V ČR, TZV. „NOSTRIFIKACE“

Nostrifikace je proces uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace jako rovnocenného s vysokoškolským vzděláním získaným v České republice, který je založen na srovnání obsahu a rozsahu zahraničního vzdělání a studijních programů s obsahově obdobným akreditovaným studijním programem na příslušné veřejné vysoké škole.

 

POSTUP PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI NA VYSOKÉ ŠKOLE TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ (VŠTE)

 1. Ověření studijního programu
  Před podáním samotné žádosti, je nutné si ověřit dle přílohy č. 1 nebo poslat dotaz na e-mail nostrifikace@mail.vstecb.cz, že VŠTE může vyřizovat danou žádost, tj. má obsahově obdobný akreditovaný studijní program viz příloha č. 1 akreditované studijní programy na VŠTE (soubor PDF, 106 kB) .
 2. Vyplnění žádosti a zajištění příloh
  Žadatel o nostrifikování musí dodat správně vyplněnou a podepsanou Žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace viz příloha č. 2 Žádost (soubor PDF, 202 kB) .
  K písemné žádosti žadatele je potřeba doložit následující přílohy žádosti:

  • originál nebo úředně ověřenou kopii zahraniční vysokoškolské kvalifikace – to znamená diplomu nebo jinak nazvaného obdobného oficiálního dokladu o ukončení studia
  • originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu s informací o obsahu a rozsahu vzdělání, výpis absolvovaných předmětů (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)
  • originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci v případě, že je žadatel v řízení zastoupen jím zvoleným zmocněncem viz vzor Plná moc (soubor PDF, 75 kB)
  • úředně ověřenou kopii dokladu o změně jména nebo příjmení (např. oddací list), pokud je zahraniční diplom nebo dodatek k diplomu vydán s uvedením jiného jména nebo příjmení, než je jméno a příjmení žadatele.

 

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISŮ A OTISKŮ RAZÍTEK

VŠTE požaduje v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálech diplomů.

Způsob ověření pravosti podpisů a otisků razítek na originálu diplomu závisí na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání, resp. kde byl vydán příslušný diplom viz příloha č. 3 Ověřování podpisů (soubor PDF, 229 kB) 

*Požadavky na ověření pravosti předložených dokladů dle jednotlivých států:

A – Apostila (apostille) je doložka, jež se připojuje za oficiální listiny a dokumenty, která prokazuje ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Tato zvláštní doložka nahrazuje v případech stanovených mezinárodními smlouvami superlegalizaci. Takovou mezinárodní smlouvou je například Úmluva o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin z 5. října 1961. V tomto případě tedy listina nemusí být ověřena zastupitelským úřadem ČR v zahraničí, ale konečné ověření provádí v zemi, ve které byla listina vystavena, tzv. apostilní orgán.

B – ověření vysokoškolského diplomu se nevyžaduje, existuje smlouva o právní pomoci

L – ověření vysokoškolského diplomu podle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách, tzv. superlegalizace (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR v zemi, kde sídlí vysoká škola, která diplom vydala)

 

ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝ PŘEKLAD DOKUMENTŮ

V případě, že originální dokumenty nejsou vystaveny v jazyce českém nebo anglickém, je potřeba zajistit úřední překlad dokumentů. Úředně ověřený překlad vyhotoví soudní tlumočník tzn. překlad provede osoba k tomu zákonem zmocněná, tedy tlumočník zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků, součástí překladu musí být originál nebo ověřená kopie překládaného dokumentu.

Seznam soudních tlumočníků a notářů naleznete zde https://seznat.justice.cz/?OpenForm

 

DOPLŇUJÍCÍ SOUČÁSTI ŽÁDOSTI

V průběhu řízení může být požadováno doplnění dalších dokumentů relevantních pro posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace na VŠTE:

 • u žádostí o uznání magisterského vysokoškolského vzdělání doložit doklady o předchozím bakalářském vysokoškolském vzdělání (týká se všech žádostí, kterému předcházelo bakalářské vysokoškolské vzdělání),
 • doplňující informaci o tom, že studijní program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vysokoškolské vzdělávání,
 • nebo informace o konkrétní náplni vysokoškolského studia, např. sylaby absolvovaných předmětů.

 

SPRÁVNÍ POPLATEK

Žadatel je podle § 90a zákona o vysokých školách povinen uhradit správní poplatek za Žádost o uznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace ve výši 3 000 CZK převodem na účet: 2111190117/2700.

 

OSVOBOZENÍ OD POPLATKU ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTI – DRŽITEL DOČASNÉ OCHRANY

Podle ustanovení § 9 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je držitel víza strpění či víza dočasné ochrany dle § 3 zákona č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí Ruské federace, osvobozen od zákonem stanoveného poplatku spojeného s podáním žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.

Pro účel osvobození od nostrifikačního poplatku žadatel k žádosti doloží doklad o udělené dočasné ochraně s kódem víza D/VS/U, D/DO/667, D/DO/668, D/DO/669 nebo vízum strpění s kódem D/VS/91 (doporučuje se doložit prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem žadatele s uvedením data pořízení kopie).

Toto osvobození od poplatku platí pro žádosti podané do dne 31. března 2024.

 

ODESLÁNÍ ŽÁDOSTI

Odeslání žádosti v písemné podobě na adresu:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích,
Oddělení zahraničních vztahů
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

 

KONTAKT

e-mail: nostrifikace@mail.vstecb.cz

 

ROZHODNUTÍ

Vydané Rozhodnutí o uznání/neuznání zahraničního VŠ vzdělání a kvalifikace bude žadateli zasláno doporučeně na doručovací adresu vyplněnou v podané žádosti nebo si ho může vyzvednout osobně po předchozí domluvě na podatelně VŠTE.

 

PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE

 • Zákon č. 111/1998 Sb. O vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Mezinárodní smlouvy upravující uznávání rovnocennosti dokladů a vzdělání, kterými je Česká republika vázána
 • Mezinárodní smlouvy upravující ověřování veřejných listin, kterými je Česká republika vázána