Ústavy

Na VŠTE působí 3 ústavy. Jedná se o základní pilíře školy, a proto dostaly poměrně široké pravomoci a každý tak může za školu jednat. Nedávným zřízením ústavů vycházíme vstříc svým partnerům především z podnikové sféry, kteří s námi nyní řeší výzkumné a inovační projekty nebo spolupracují při zajišťování odborných praxí studentů. Ústavy také soustřeďují zdroje na výzkum, získávají granty nebo zajišťují výstupy v rámci aplikovaného výzkumu, jako jsou například patenty či užitné a průmyslové vzory.


Ústav technicko-technologickýÚstav technicko-technologický

Jak již název napovídá, jedná se o ústav, který se zaměřuje především na technické programy. Jeho ředitelem je doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a spadají pod něj 4 katedry (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebnictví, Katedra strojírenství a Katedra informatiky a přírodních věd). Ústav garantuje technické programy a pod jeho gesci spadají také laboratoře. Více o jednotlivých katedrách.

 

Ústav podnikové strategie

Ústav podnikové strategie

Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený ústav, který prioritně zaštiťuje disciplíny související s nosným bakalářským programem ústavu „Podniková ekonomika“. Tento program má na VŠTE nejdelší tradici, přičemž je vyučován od samotného vzniku instituce. ÚPS garantuje také navazující magisterský studijní program „Podniková ekonomika“ a rovněž nově akreditovaný bakalářský studijní program „Řízení lidských zdrojů“. ÚPS v současné době rovněž zajišťuje vzdělávací programy „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování odborného výcviku “ a „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v oblasti ekonomiky“ který poskytuje Centru celoživotního vzdělávání. Ředitelem ústavu je Ing. Michal Ruschak, MBA

Ústav podnikové strategie zastřešuje činnost tří kateder (Katedry řízení lidských zdrojů, Katedry managementu a Katedry cestovního ruchu a marketingu) a Centra jazykových služeb. Více o jednotlivých pracovištích zde.

Akademičtí pracovníci ústavu se velmi intenzivně angažují ve výzkumné, projektové a publikační činnosti v programech, souvisejících s profilací ústavu a jednotlivých kateder.

 

Ústav znalectví a oceňování

Ústav znalectví a oceňováníV ústavu znalectví a oceňování působí odborníci a soudní znalci. Ústav byl na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti zapsán podle zákona č. 36/1967 do oddílu I pro program ekonomika a může tak realizovat znalecké posudky pro finanční majetek a oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztah, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy, oceňování, nemovitostí a movitostí. Ředitelkou ústavu: Ing. Veronika Machová, MBA. Více o ústavu znalectví a oceňování.

 

Laboratoře

Laboratoře

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným programům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…