Ústavy

Na VŠTE působí 3 ústavy. Jedná se o základní pilíře školy, a proto dostaly poměrně široké pravomoci a každý tak může za školu jednat. Nedávným zřízením ústavů vycházíme vstříc svým partnerům především z podnikové sféry, kteří s námi nyní řeší výzkumné a inovační projekty nebo spolupracují při zajišťování odborných praxí studentů. Ústavy také soustřeďují zdroje na výzkum, získávají granty nebo zajišťují výstupy v rámci aplikovaného výzkumu, jako jsou například patenty či užitné a průmyslové vzory.


Ústav technicko-technologickýÚstav technicko-technologický

Jak již název napovídá, jedná se o ústav, který se zaměřuje především na technické programy. Jeho ředitelem je doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a spadají pod něj 4 katedry (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebnictví, Katedra strojírenství a Katedra informatiky a přírodních věd). Ústav garantuje technické programy a pod jeho gesci spadají také laboratoře. Více o jednotlivých katedrách.

 

Ústav podnikové strategie

Ústav podnikové strategie

Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený ústav, který prioritně zaštiťuje disciplíny související s nosným bakalářským programem ústavu „Podniková ekonomika“. Tento program má na VŠTE nejdelší tradici, přičemž je vyučován od samotného vzniku instituce. ÚPS garantuje také navazující magisterský studijní program „Podniková ekonomika“ a rovněž nově akreditovaný bakalářský studijní program „Řízení lidských zdrojů“. ÚPS v současné době rovněž zajišťuje vzdělávací programy „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování odborného výcviku “ a „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v oblasti ekonomiky“ který poskytuje Centru celoživotního vzdělávání. Ředitelem ústavu je prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.

Ústav podnikové strategie zastřešuje činnost tří kateder (Katedry řízení lidských zdrojů, Katedry managementu a Katedry cestovního ruchu a marketingu) a Centra jazykových služeb. Více o jednotlivých pracovištích zde.

Akademičtí pracovníci ústavu se velmi intenzivně angažují ve výzkumné, projektové a publikační činnosti v programech, souvisejících s profilací ústavu a jednotlivých kateder.

 

Ústav znalectví a oceňování

Ústav znalectví a oceňováníV ústavu znalectví a oceňování působí odborníci a soudní znalci. Ústav byl na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti zapsán podle zákona č. 36/1967 do oddílu I pro program ekonomika a může tak realizovat znalecké posudky pro finanční majetek a oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztah, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy, oceňování, nemovitostí a movitostí. Ředitelkou ústavu: Ing. Veronika Machová, MBA. Více o ústavu znalectví a oceňování.

 

Laboratoře

Laboratoře

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným programům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…