Co jsou to kredity a kreditní systém

ECTS Label

V rámci studia na vysoké škole získávají studenti za absolvování jednotlivých předmětů určitý počet kreditů. Za absolvovaný předmět student získá známku nebo tzv. zápočet a každému předmětu je přiřazena kreditní hodnota.  Počet kreditů daného předmětu vyjadřuje časový objem studijní aktivity potřebné ke splnění předmětu, zjednodušeně lze říci, že počet kreditů představuje náročnost předmětu, tedy informuje o vynaloženém úsilí, které bude třeba vyvinout, aby student předmět zdárně absolvoval.

Naše škola se řídí dle pravidel ECTS – European Credit Transfer System – systémem zavedeným na základě Boloňské dohody z roku 1999, jehož cílem bylo sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii tak, aby byl srovnatelný a přímo tak podporovat studentskou mobilitu. V evropských zemích byla od středověku až do poloviny 20. století běžná a i v současnosti je nezbytná, neboť pomáhá přenášet nové poznatky a přístupy, rozšiřovat rozhled a tím zkvalitňuje celé studium.  Aby i v současných podmínkách mohl student část studia absolvovat na jiné univerzitě, bylo třeba zavést srovnatelné měření a hodnocení studentova výkonu. Požadovaný objem práce studenta za rok (asi 1500 až 1800 hodin) má odpovídat zhruba 60 kreditním bodům, takže jeden kreditní bod představuje studijní zátěž zhruba 25-30 hodin. Studijní zátěž přitom zahrnuje jak hodiny strávené v posluchárně nebo v laboratoři, tak vlastní studium v knihovně nebo doma. Student, který kurz úspěšně absolvoval, získává příslušný počet kreditních bodů bez ohledu na to, jakou dostal známku.

ECTS tedy měří pracovní zátěž, ale neklasifikuje její výsledky.

V minulých letech Evropská komise udělovala vysokým školám certifikát, který deklaroval správné užívání ECTS, tzv. ECTS Label. Být držitelem takového prestižního ocenění bylo pro školu známkou vysoké kvality a VŠTE tento certifikát získala v letech 2012-2015. Toto ocenění se již neuděluje, přesto i nadále ctíme zavedená pravidla ECTS.

Prohlídka katalogu předmětů