Partneři

VYUŽIJTE POTENCIÁLU VYSOKÉ ŠKOLY

PRO FIRMY, OBCE I JEDNOTLIVCE PO CELÉ ČR I ZAHRANIČÍ.

Partneři

 

Jsme profesně zaměřená vysoká škola, a proto se soustředíme na spolupráci s podniky a dalšími institucemi. Při spolupráci realizujeme řadu projektů v níže uvedených oblastech. Partnerům nabízíme naše kapacity v rámci lidských zdrojů, prostor a laboratorního vybavení.

Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou projektových žádostí různých poskytovatelů dotace na inovační a vědecko-výzkumné aktivity.

Máme neustále se rozvíjející síť partnerských výzkumných institucí a univerzit k zajištění širšího inovačního záběru.

PraxePraxe je středobodem výuky na naší vysoké škole. Jsme profesně zaměřená škola, kde praxe je propsaná do všech studijních programů, od bakalářských (kde je praxe dlouhá celý jeden semestr) až po magisterské (kde tvoří 240 až 260 hodin). Během odborné praxe studenti získávají zkušenosti ve firmě se svým zaměřením. Například strojaři můžou zamířit přímo do výroby slévárenských provozů, stavaři se budou zaučovat v projektové kanceláři, ekonomové můžou řešit ve firmách účetnictví, studenti řízení lidských zdrojů si osvojí získané znalosti na HR oddělení. Studenti si můžou vybírat s více než 1 700 firemních partnerů, se kterými máme podepsanou rámcovou dohodu o spolupráci. Nadstandardně dlouhou praxi si firmy velmi chválí, neboť je to dostatečně dlouhá doba k tomu, aby přítomnost studenta ve firmě měla smysl pro obě strany.

Průmysl 4.0Identifikace fyzikálně-mechanických vlastností materiálů, tvorba predikčních modelů vhodných pro technologické procesy, a to v součinnosti s výpočetní technikou reagující na potřeby průmyslové praxe s akcentem na Průmysl 4.0.

 • Vývoj, optimalizace a inovace výrobních procesů.
 • Automatizované systémy výrobních pracovišť.
 • Zpracování digitálního obrazu.
 • Umělá inteligence.
 • Pokročilá robotika a senzorika.
 • Průmyslové experimenty a hodnocení procesů na základě přesně definovaných a realizovaných průmyslových testů.

Konkrétní projekty

Pokročilá diagnostika a adaptivní autonomní systémy kontroly a měření u robotizovaných výrobních pracovišť pro českobudějovický MOTOR JIKOV. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025077)


Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266)


Výzkum a vývoj mobilní solární nabíjecí stanice pro elektromobily. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024561)

StavebnictvíDisponujeme laboratoří stavebních izolací, těžkou laboratoří, laboratoří kvality vnitřního prostředí a TZB.

 • Vývoj v oblasti kompozitních materiálů na bázi cementů, vápen a jiných pojiv.
 • Diagnostika konstrukcí a budov se zaměřením na poruchy a kontrolu těsnosti hydroizolace, termo-diagnostika budov, diagnostika betonových konstrukcí.
 • Posuzování vlivů na životní prostředí, udržitelná výstavba, environmentální, energetické a ekonomické hodnocení konstrukcí/staveb.
 • 3D skenování, stárnutí materiálu, fotogrammetrie, zpracování odpadů, geopolymery a další…

Konkrétní projekty

Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275)


Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk ve spolupráci s žadatelem Scoolpt, s.r.o., technické zázemí pro tisk zdi prvního českého domu z 3D tisku.


Zkoušky vlastností asfaltových pásů a vlastností krycí hmoty.

Železné a neželezné kovyVyužití nejmodernějších technologií pro simulace a vyhodnocení dat při zpracování kovů.

 • Nejmodernější simulační software a metody fyzikálního modelování pro predikci výrobního procesu železných a neželezných slitin.
 • Fyzikální model pánve k identifikaci nejvhodnějších postupů pro rafinaci tavenin hliníkových slitin.
 • Numerické simulace proudění a vyhodnocení dat při rafinaci hliníkových tavenin, numerické simulace odlévání, tuhnutí a napjatosti gravitačně litých odlitků a tlakově litých odlitků ze slitin hliníku a zinku.
 • Průmyslové experimenty z oblasti rafinace, odlévání a dalšího zpracování železných a neželezných kovů.

Konkrétní projekty

Výzkum a vývoj rafinačních technologií pro zvýšení kvality hliníkových slitin určených pro vysoce náročné odlitky pro MOTOR JIKOV Slévárna a.s. (TH04010449)


Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. (FW03010609)

OdpadyVyvíjíme technologie, jak odpady (plasty, bioodpad, kovy, kaly atp.) rafinovat (za pomoci hydrolýzy, pyrolýzy, fermentace, hmyzu atd.) na suroviny s vyšší přidanou hodnotou (krmiva, kosmetika, agrochemie, obalové materiály atd.), či na zdroje energie (syntetická paliva, vodík atd.) a začlenit je tak do konceptu cirkulární ekonomiky s environmentálně pozitivním dopadem.

 • Disponujeme pyrolýzní jednotkou.
 • Máme zkušenosti s využíváním odpadů pro výrobu dalších produktů.
 • Materiálové využití odpadů.
 • Energetické využití odpadů.
 • Úspora při likvidaci odpadů i úspora za dopravu.
 • Pozitivní dopad na životní prostředí.
 • Společenská odpovědnost firem.
 • Systém udržitelnosti ESG.
 • Zlepšení uhlíkové stopy pro podniky

Konkrétní projekty

Výzkum a vývoj technologie recyklace zinkového odpadu při výrobě vysoce jakostních odlitků ze slitin zinku pro GD Druckguss s.r.o. (TH04020055)


Bezemisní čištění kanalizace a odpadů. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026791)


Vývoj a ověření nové technologie průmyslové automatizace a digitalizace výrobního procesu zinkových pigmentů, získaných recyklací a využitím odpadů pro společnost COREZINC s.r.o. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0023812)


Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy (pro EKAZ Praha a. s.). (SS01020515)

ChemieMateriálové centrum a nová chemická laboratoř na VŠTE.

Laboratoř je zaměřena na syntézu a charakterizaci různorodých organických substancí s potenciální aplikací v materiálových vědách. Vývoj je zaměřen obecně na malé organické substance, především pak emisivní materiály a molekulární přepínače.

 • Řešení projektů v oblasti základní i aplikované organické chemie.
 • Identifikace a validace vstupních/výstupních surovin/produktů.
 • Zakázkový vývoj a příprava organických specialit.
 • Studium struktury, čistoty a termálních vlastností chemických látek a materiálů.
 • Nukleární magnetická resonance (NMR).
 • Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS).
 • Termogravimetrická analýza (TGA) s možností identifikace a kvantifikace vznikajících zplodin.

Konkrétní projekty

Nové scintilační systémy pro detekci ionizujícího záření. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024977)


Zdravotně nezávadné povrchy na bázi recyklované gumy. (SS01020515)

Doprava a logistikaProvádíme dopravní studie a analýzy, výzkumné aktivity v oblasti bezpečnosti dopravy na území obcí, modelování dopravních systémů atd.

 • Měření dopravní intenzity.
 • Dopravní průzkumy, analýzy kvality přepravních služeb.
 • Vybavení pro analýzy různých aspektů dopravního provozu na silniční síti ve vztahu k udržitelnému rozvoji měst.
 • Laboratoř bezpilotních prostředků, aplikace bezpilotních prostředků na různé výzkumné účely.
 • Optimalizace dopravní infrastruktury

Konkrétní projekty

Pokročilá zařízení pro autonomní mobilní stroje. (CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025266)


Vyhodnocení spolehlivosti predikce příjezdu dopravních prostředků na zastávkách MHD v Českých Budějovicích (pro Dopravní podnik města České Budějovice).


Analýza kvality přepravních služeb na vybraných regionálních železničních tratích (pro GW Train Regio, a.s.).


Bezpečná města pro chodce a seniory. (TL02000559)

EEG BiofeedbackBiofeedback je zkrácený termín pro biologickou zpětnou vazbu. Bývá použit jako terapeutický postup, kdy se pacient operantním podmiňováním učí ovládat určité tělesné parametry svou vůlí.

V kampusu VŠTE probíhá aplikace EEG biofeedbacku jako terapeutické metody pro různé klienty:

 • Děti s obtížemi charakterizovanými jako ADD, ADHD, porucha koncentrace, nespavost, úzkostnost či tenzní bolest hlavy.
 • Manažeři, kteří chtějí využít seberozvojově zaměřené techniky (například na zlepšení koncentrace, paměti, mentální výkonnosti).
 • Sportovci, kteří chtějí zlepšit soustředění a zvýšit výkonnost.
 • Pacienti po úrazech, kterým metoda pomáhá navrátit hybnost

Do laboratoře na VŠTE mohou docházet děti i dospělí z řad široké veřejnosti.

Informace o metodě EEG biofeedbacku
Sezení probíhají 2-3× týdně.
Cvičení trvá obvykle 45-55 minut.
Minimální počet sezení je 20, typicky 30 sezení.
Dle indikace se mohou první efekty projevit nejdříve ke konci druhé desítky cvičení.

Kontakt
EEG Biofeedback Laboratoř při VŠTE
Ivo Opršal: Tel. +420 778 775 710

3D měření a skenování3D optické měřící přístroje výrazně zjednodušují rozměrovou kontrolu výrobků a rozšiřují potenciál kontroly. Především v případě 3D skenerů, kdy je naskenovaný celý objekt, lze ho vyrovnat, získat zpětnou vazbu z prostorové mapy odchylek a na základě toho inovovat technologii výroby.

 • Souřadnicový měřící stroj Thome Präzision RAPID Plus, který se vyznačuje obzvláště vysokou přesností.
 • 3D laserový skener Hexagon Absolute Arm s 2,5metrovým ramenem, který umožňuje kvalitně oskenovat rozměry součástek, přístrojů a dalšího vybavení. Tyto rozměry se poté přenesou do počítače pro vytvoření 3D modelu.
 • Oba tyto přístroje jsou obsluhovány skrze komerční licenci SW Polyworks, který umožňuje i následné zpracování naměřených dat a interpretaci výsledků z pohledu požadované tvarové a rozměrové kontroly dílů.

Konkrétní projekty

Výzkum a vývoj zdokonalených technologických postupů výroby odlitků tvárné litiny s implementací 3D skenování do procesu řízení kvality. (FV40346)


Výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí pro lití zinkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. (FW03010323)


Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. (FW03010609)

Stanovení vlastností materiálůV laboratořích je možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů.

 • Zkoušení a vývoj kompozitních materiálů na bázi cementu, alkalicky aktivovaných kompozitních materiálů, maltové a omítkové směsi na bázi tradičních pojiv.
 • Multibázový optický emisní spektrometr Q4 TASMAN BAS.
 • Invertovaný metalografický mikroskop s digitalizací obrazu a obrazovou analýzou.
 • Laboratoř mechanických vlastností: tvrdoměr, mikrotvrdoměr, přístroj měření přilnavosti povlaku na kov, dřevo, beton a jiné tuhé podklady, drsnoměr povrchu, tloušťkoměr, elektrický autokláv, viskozimetr a další.

Konkrétní projekty

Testování pevnostních a statistických vlastností materiálu pro 3D tisk ve spolupráci s žadatelem Scoolpt, s.r.o.


Návrh geopolymerního stavebního kompozitu ve spolupráci se společností GLOBEX – výzkum a vývoj, spol. s r.o..

Ekonomika a personalistika

 • Podnikové vzdělávání.
 • Marketingové výzkumy.
 • Překlady, korektury, tlumočení.
 • Výzkum a implementace nových forem podnikové architektury.
 • Zpracování rizikové studie podniku, inovace řídících a organizačních struktur, analýza podnikového portfolia, analýza konkurence.
 • Stanovení podnikatelského potenciálu v různých regionech.
 • Profesní kvalifikace.
 • DPS – Pedagogické minimum.
 • MBA – Studijní program Master of Business Administration.
 • Individuální kurzy na míru pro podniky či zaměstnance.

Konkrétní projekty

Restart MSP: Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP (ED3.1.00/12.0232)


Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice (Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020)


Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0 (TL02000136)

Centrum celoživotního vzděláváníRozšiřte si kvalifikaci a získejte odborné znalosti z různých oborů v našich kurzech a webinářích.

MBA – Studijní program Master of Business Administration
zaměřený na Finanční management.

Jak se stát úspěšným zaměstnancem na dálku
Webinář o home office: vše, co potřebujete vědět pro úspěšnou práci z domova.

Motivace a odměňování pracovníků
Kurz zaměřený na účinnou motivaci a odměňování vašich zaměstnanců.

Investice – jak zbohatnout, nebo alespoň nezchudnout, v roce 2022
Získejte základy investování na kapitálovém trhu a tipy pro úspěšné investování.

Angličtina pro prezentace, Němčina pro prezentace
Získejte znalosti pro profesionální prezentování v anglickém a německém jazyce.

Anglická obchodní korespondence
Osvojte si pravidla pro jednotlivé druhy obchodní korespondence v angličtině.

www.studiumprovas.cz

Znalecká činnostiÚstav znalectví a oceňování byl zřízen na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti a realizuje znalecké posudky v oblasti finančního majetku, oceňování podniků či nemovitostí.
Zaměřujeme se i na strojírenství, konstrukce strojů, technologická zařízení, dopravní, výrobní a materiálové inženýrství a další.

 • Znalecké posudky v oblasti Ekonomika, Stavebnictví, Strojírenství.
 • Poradenství a expertní činnost ve vztahu ke znalectví a oceňování.
 • Oceňování podniků.
 • Oceňování věcí movitých i nemovitých (pozemky, rodinné domy, byty, …).
 • Oceňování věcí nehmotných (patenty, užitné vzory, …).
 • Oceňování motorových vozidel, strojů a strojních zařízení.
 • Účetnictví, daňová evidence, investice, mzdy.
 • Vyčíslení náhrad, škod a újmy.
 • Zpracování ekonomických analýz, reportů, aj.
 • Znalecká činnost v oboru Strojírenství.
 • Znalecká činnost v oboru Stavebnictví.
 • Oceňování dluhopisů | společností | nemovitostí
 • Znalecké posudky

V oblasti tvůrčí činnosti

 • Náměty v rámci inovačních voucherů ve spolupráci s konkrétním podnikem.
 • Zpracování kompletní finanční analýzy podniku.
 • Zpracování analýzy vlivu monetární a fiskální politiky jako příležitosti a hrozby pro konkrétní podnik.
 • Optimalizace procesů v konkrétním podniku.
 • Editorské činnosti.

REFERENCE ZNALECKÝCH POSUDKŮ

Krajské a okresní soudy v rámci celé ČR | Policie ČR | Notáři
Úřad pro hospodářskou soutěž | Městské a obecní úřady | Advokátní kanceláře
Soukromoprávní subjekty

Propojení technicky zaměřených středních a vysokých škol napříč Českou republikou a Slovenskem.

Sdílení znalostí a technologií mezi středními a vysokými školami.

Podpora studentů od základní školy přes střední až po vysokou školu.

Organizování akcí na podporu dobrovolných aktivit žáků a studentů, jako je například Mezinárodní technická olympiáda.

Aktivity Technického a vzdělávacího konsorcia

 • Pravidelné schůze a zasedání.
 • Předávání znalostí a zkušeností.
 • Sdílení a poskytování technologií a vybavení pro vývoj a výzkum.
 • Možnost výměny studentů do projektů a praxe.

Vzájemná podpora technicky a edukačně zaměřených aktivit a eventů.

 

Technické a vzdělávací konsorcium

Partnerské školy VŠTE
Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín
Střední průmyslová škola strojní a stavební Tábor
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb Strakonice
Střední průmyslová škola stavební České Budějovice
Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická České Budějovice
Střední škola polytechnická České Budějovice
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec
Střední škola České Velenice
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek
Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky České Budějovice
Stredná priemyselná škola
Stredná odborná škola Kysucká
Stredná odborná škola dopravná v Bratislave

Další služby3D DESIGN A VÝROBA
Nejčastější využití 3D tiskáren probíhá pro patentové řízení, k marketingovým účelům a pro koncovou výrobu náhradních nebo unikátních plastových součástek a forem.

STANOVENÍ CHARAKTERISTIKY ČERPADEL
Katedra strojírenství se věnuje zubovým čerpadlům nové generace.

ŘEŠENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY
Testování nových materiálů pro výrobu revizních dvířek, testování požární odolnosti.

PYROLÝZNÍ REAKTOR
Je schopný zpracovávat vstupy se zvýšeným obsahem uhlíku na pevné, kapalné a plynné produkty pyrolýzy.

ELEKTRONIKA, SENZORIKA, TECHNOLOGIE DIGITÁLNÍHO ZPRACOVÁNÍ OBRAZU.

ZÍSKÁNÍ DOTACÍ
Provedeme Vás nabídkou dotačních příležitostí, zajistíme proces přípravy projektové žádosti, administraci projektu ve fázi realizace i následnou udržitelnost

KONTAKT

V případě zájmu kontaktujte
Ing. Petr Oros
+420 778 714 684
oros@mail.vstecb.cz