Od 3. semestru bakalářských studijních programů, nebo 2. semestru magisterských studijních programů včetně, Vám bude zapsán volitelný předmět Administrace praxe za 0 kreditů. Tento předmět slouží pouze administrativně, aby vám byl zpřístupněn přehled všech nabízených firem, ve kterých můžete povinnou praxi vykonat, a zároveň také k tomu, aby nedocházelo ke ztrátě kreditů kvůli případnému nesplnění praxe do konce semestru, ve kterém jste si tento předmět zapsali. Řádný předmět Praxe (Odborná praxe) se Vám zapíše až po zadání zápočtu (zadání hodnocení “Splněno“ nebo  “Nesplněno“). Pokud v anotaci předmětu Odborná praxe (Praxe) příslušného programu není uvedeno jinak, nesmí docházet ke kolizi s plněním standartních studijních povinností (např. překrytí rozvrhu studia a docházky na praxi). Je možné také vykonávat praxi po zkouškovém období či během letních prázdnin.

K administraci praxí slouží v Informačním systému VŠTE aplikace ‘‘PRAXE‘‘ , kterou naleznete pod výše uvedeným odkazem : https://is.vstecb.cz/auth/praxe/

Nebo ji také naleznete v IS jako dlaždici – viz obrázek níže.

praxe

Zvolení společnosti

Nejprve si vyberete společnost a přihlásíte se k praxi v aplikaci viz odkaz:

Vždy se přihlašujete ke společnosti, která odpovídá Vašemu profilu absolventa.

Je na Vaší odpovědnosti, abyste si ověřili, zda Vám vybraný smluvní partner poskytne praxi, která odpovídá Vašemu zaměření. Např.: Jste studentem bakalářského studijního programu Podniková ekonomika, a budete se chtít přihlásit na praxi ve firmě BOSCH. Firma BOSCH Vám potvrdí, že můžete k praxi nastoupit, ale bude mít možnost umístit Vás pouze do výroby.  V tomto případě byste výstupy z učení nemohli naplnit.

V aplikaci lze navrhnout i vlastní společnost, která není v seznamu.

Žádost posoudí Úsek vnějších vztahů v kooperaci s garančním pracovištěm do 15 dnů.

praxe

 

Po zvolení smluvního partnera kontaktujete odpovědnou osobu a zajistíte vyplnění a podepsání Protokolu o přijetí studenta na odbornou praxi odpovědným zástupcem smluvního partnera, školitelem a Vámi.

Vyplněný a podepsaný protokol odevzdáte elektronicky v aplikaci do 15 pracovních dnů od schválení žádosti nástupu k danému smluvnímu partnerovi.

V případě, že neodevzdáte Protokol o přijetí na praxi v daném termínu, nemůžete na praxi nastoupit. V případě, že na praxi i v takovémto případě nastoupíte, nezapočítávají se Vám odpracované hodiny.

V případě, že Vám smluvní partner nebude schválen, nebo Vás nepřijme, bude Vám smluvní partner k výkonu praxe přiřazen. O přiřazení smluvního partnera je student informován e-mailem.

V případě, že přiřazeného smluvního partnera nepřijmete, bude Vám po uzavření semestru zadané hodnocení “Nevyhověl“ do předmětu Administrace praxe i do řádného předmětu Odborná praxe (Praxe).

 

Průběh praxe

Přítomnost na praxi a náplň činnosti je kontrolována pracovníkem Úseku vnějších vztahů, který informuje ředitele ÚŘAS o průběhu kontrol.

Pokud se nemůžete některý den k výkonu praxe dostavit, jste povinni svou nepřítomnost nahlásit, a to e-mailem nejpozději jeden pracovní den předem. Jde-li o náhlé důvody (například onemocnění), nahlásíte nepřítomnost téhož dne na e-mail praxe@mail.vstecb.cz.

V případě, že nenahlásíte svou nepřítomnost způsobem výše uvedeným, neplníte si své povinnosti, docházíte na místo výkonu praxe opakovaně se zpožděním nebo nedostatečně plníte své povinnosti dle zadání školitele, bude Vám zadáno hodnocení z předmětu Administrace praxe i v řádném předmětu Odborná praxe (Praxe) “Nevyhověl“.

Dojde-li v průběhu plnění praxe k ukončení spolupráce mezi Vámi a smluvním partnerem, posuzuje důvod tohoto ukončení ÚVV. Jsou-li důvody pro ukončení spolupráce na straně společnosti, můžete si znovu vybrat smluvního partnera pro praxi a uchováváte si již opracované hodiny na kontu praxí.

Máte možnost přerušit či změnit instituci zasláním e-mailu s odůvodněním na praxe@mail.vstecb.cz. Délka přerušení praxe je max. 1,5 roku.

Během plnění praxe ve společnosti si vedete Pracovní deník, tím se Vám postupně načítá konto praxí.

Pro všechny studijní programy platí přehled výstupů z učení, které je nezbytné v rámci praxe naplnit. Tento přehled sestavuje garant předmětu a je dostupný v anotaci předmětu.

 

Zakončení praxe

Veškeré podmínky pro úspěšné zakončení předmětu Praxe jsou uvedeny v anotaci daného předmětu.

Po ukončení praxe je student povinen doložit do IS všechny potřebné dokumenty (Pracovní deník, Protokol o absolvované praxi, Hodnocení odborné praxe studentem) nejdéle 15 pracovních dní od ukončení.

Jakmile bude vypsán termín obhajoby praxe, přihlásíte se na nejbližší termín.

Obhajoba bude probíhat na základě Závěrečné zprávy z praxe, bez které nebude možné se praxi obhájit.

Odkaz na šablonu Závěrečné zprávy z Odborné praxe (Praxe):

https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/bc_podnikova_ekonomika/

 

Potvrzení absolvování praxe

Termíny pro žádosti o potvrzení praxe jsou stanoveny v anotaci předmětu.

V případě, že jste nebo jste byli zaměstnáni v rozsahu požadovaném příslušným studijním programem na pracovní poměr nebo podnikáte, a charakter práce umožňoval naplnit výstupy z učení, můžete si podat žádost Potvrzení o absolvování odborné praxe v IS přes Úřadovnu.

Praxe je uznávána na základě doložených dokumentů a úspěšné obhajoby. V anotaci předmětu je popsán systém obhajoby uznání praxe včetně postupu, pokud nejsou naplněny některé výstupy z učení.

Do přílohy bude potřeba nahrát dokument s názvem Potvrzení od zaměstnavatele, který naleznete pod tímto odkazem: https://is.vstecb.cz/auth/praxe/admin/sady_ukolu/upravit/1003.

 

Kontakty:
Bc. Jana Bencová
Referent praxe a Kariérního centra
Tel.: 775 867 039

Email: praxe@mail.vstecb.cz