Od 3. semestru bakalářských studijních programů, nebo 2. semestru magisterských studijních programů včetně, Vám bude automaticky zapsán volitelný předmět Administrace praxe za 0 kreditů.

Neznamená to však, že praxi musíte začít plnit už ve 3. (2.) semestru. Můžete se samozřejmě držet svého doporučeného studijního plánu, a praxi splnit až v semestru, ve kterém ji máte určenou. Praxi můžete splnit od 3. semestru do 6. (8.) semestru kdykoliv.

Předmět A_PX slouží pouze administrativně, aby Vám byl zpřístupněn přehled všech nabízených firem v aplikaci PRAXE v IS. Z tohoto seznamu můžete čerpat kontakty na odpovědné osoby, které můžete kontaktovat a zjistit, zda , zda by Vám mohli praxi poskytnout či nikoliv.
Neznamená to však, že Vás firma musí přijmout, např. to nebude možné z kapacitních důvodů.
Vždy platí, že si student aktivně hledá praxi sám na základě doporučených výstupů z učení.

Zápočet z A_PX obdržíte až po úspěšné obhajobě praxe, a následně Vám bude zapsán řádný předmět praxe, ze kterého taktéž obdržíte zápočet. Studenti si sami nezapisují žádný předmět týkající se praxe.

Výstupy z učení najdete v příslušné anotaci předmětu:

BPE_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/BPE_OPX?lang=cs
RLZ_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/RLZ_OPX?lang=cs
BSA_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/BSA_OPX?lang=cs
NE_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/NE_OPX?lang=cs
NZ_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/NZ_OPX?lang=cs
OPX : https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/OPX
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technicko-technologicky/student/odborna_praxe/

N_OPX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/N_OPX
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technicko-technologicky/student/odborna_praxe/
A_PX: https://is.vstecb.cz/auth/predmet/vste/leto2024/A_PX

Pokud v anotaci předmětu Odborná praxe (Praxe) příslušného programu není uvedeno jinak, nesmí docházet ke kolizi s plněním standartních studijních povinností (např. překrytí rozvrhu studia a docházky na praxi). Je možné také vykonávat praxi po zkouškovém období či během letních prázdnin.

K administraci praxí slouží v Informačním systému VŠTE aplikace ‘‘PRAXE‘‘ , kterou naleznete pod výše uvedeným odkazem : https://is.vstecb.cz/auth/praxe/

Nebo ji také naleznete v IS jako dlaždici – viz obrázek níže.

praxe

(Podmínkou, aby tato dlaždice byla aktivní,  je mít zapsaný předmět Administrace praxe).

Zvolení společnosti

Nejprve si vyberete společnost, ve které byste mohli naplnit co nejvíce požadovaných výstupů  z učení. S firmou se spojíte a zjistíte, zda by vám mohli praxi poskytnout. Pokud ano, tak dalším krokem bude přihlásit se k firmě v aplikaci PRAXE v IS.

Vždy se přihlašujete ke společnosti, která odpovídá Vašemu profilu absolventa.  

Je na Vaší odpovědnosti, abyste si ověřili, zda Vám vybraný smluvní partner poskytne praxi, která odpovídá Vašemu zaměření. Např.: Jste studentem bakalářského studijního programu Podniková ekonomika, a budete se chtít přihlásit na praxi ve firmě BOSCH. Firma BOSCH Vám potvrdí, že můžete k praxi nastoupit, ale bude mít možnost umístit Vás pouze do výroby.  V tomto případě byste výstupy z učení nemohli naplnit.

V aplikaci PRAXE lze zadat i vlastní společnost, která není v seznamu.

Žádost posoudí Úsek vnějších vztahů v kooperaci s garančním pracovištěm do 15 pracovních dnů. Pokud garant žádost neschválí, student bude informován e-mailem.

Důležitou součástí sjednání praxe je i tzv. Rámcová dohoda. Bez ní student VŠTE nesmí na praxi nastoupit. S firmami, které jsou na seznamu v aplikaci PRAXE již Rámcovou dohodu máme uzavřenou. Pokud budete ale zakládat vlastní firmu, tak bude potřeba tuto dohodu 2x vytisknout, oba originály nechat potvrdit ve firmě, a zaslat je na adresu VŠTE, nebo je můžete nechat na recepci v budově D, případně donést osobně do kanceláře 103 P v 1. patře budovy D.

Odkaz na Rámcovou dohodu:

Pro bak. Podnikovou ekonomiku, Řízení lidských zdrojů, Business analytika, nMgr.Podnikovou ekonomiku:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/
Znalectví:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_znalectvi_a_ocenovani/student/odborna_praxe/znalectvi/?strpo=500
(Bc.) Pozemní stavby, (Bc.) Strojírenství, (Bc.) Technologie a řízení dopravy:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technickotechnologicky/student/odborna_praxe/?strpo=500
(nMgr.) Pozemní stavby, (nMgr.) Strojírenství, (nMgr.) Logistika:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technickotechnologicky/student/odborna_praxe/?strpo=500

Jakmile dojde v aplikaci PRAXE ke schválení vaší žádosti, objeví se pod schválenou firmou tlačítko PRŮBĚH PRAXE. Kliknete na něj, a tím se dostanete na stránku, kde naleznete všechny potřebné formuláře. Zde si je můžete vytisknout, a zároveň je vyplněné skenovat na stejné místo

Jako první je Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi – student zajistí vyplnění a podepsání tohoto protokolu odpovědným zástupcem smluvního partnera a také školitelem. V některých případech se jedná o totožnou osobu.

Vyplněný a podepsaný protokol odevzdáte elektronicky v aplikaci PRAXE, jakmile to bude možné, nejpozději však do sedmi dnů ode dne nástupu na praxi.

V případě, že neodevzdáte Protokol o přijetí na praxi v daném termínu, nemůžete na praxi nastoupit. V případě, že na praxi i v takovémto případě nastoupíte, nezapočítávají se Vám odpracované hodiny.

V případě, že Vám smluvní partner nebude schválen, nebo Vás nepřijme, bude Vám smluvní partner k výkonu praxe přiřazen. O přiřazení smluvního partnera je student informován e-mailem.

V případě, že přiřazeného smluvního partnera nepřijmete, bude Vám po uzavření semestru zadané hodnocení “Nevyhověl“ do předmětu Administrace praxe i do řádného předmětu Odborná praxe (Praxe).

 

Průběh praxe

Přítomnost na praxi a náplň činnosti je kontrolována pracovníkem Úseku vnějších vztahů, který informuje ředitele ÚŘAS o průběhu kontrol.

Pokud se nemůžete některý den k výkonu praxe dostavit, jste povinni svou nepřítomnost nahlásit, a to e-mailem nejpozději jeden pracovní den předem. Jde-li o náhlé důvody (například onemocnění), nahlásíte nepřítomnost téhož dne na e-mail praxe@mail.vstecb.cz .

V případě, že nenahlásíte svou nepřítomnost způsobem výše uvedeným, neplníte si své povinnosti, docházíte na místo výkonu praxe opakovaně se zpožděním nebo nedostatečně plníte své povinnosti dle zadání školitele, bude Vám zadáno hodnocení z předmětu Administrace praxe i v řádném předmětu Odborná praxe (Praxe) “Nevyhověl“.

Dojde-li v průběhu plnění praxe k ukončení spolupráce mezi Vámi a smluvním partnerem, posuzuje důvod tohoto ukončení ÚVV. Jsou-li důvody pro ukončení spolupráce na straně společnosti, můžete si znovu vybrat smluvního partnera pro praxi a uchováváte si již opracované hodiny na kontu praxí.

Máte možnost přerušit či změnit instituci zasláním e-mailu s odůvodněním na praxe@mail.vstecb.cz. Délka přerušení praxe je max. 1,5 roku.

Během plnění praxe ve společnosti si vedete Pracovní deník, tím se Vám postupně načítá konto praxí.

 

Zakončení praxe

Veškeré podmínky pro úspěšné zakončení předmětu Odborná praxe (Praxe) jsou uvedeny v anotaci daného předmětu.

Po ukončení praxe je student povinen doložit do IS všechny potřebné formuláře (Pracovní deník, Protokol o absolvované praxi, Hodnocení odborné praxe studentem) nejdéle 15 pracovních dní od ukončení.

Následně se můžete přihlásit k obhajobě praxe, jakmile bude vypsán termín pod předmětem A_PX.

Obhajoba bude probíhat na základě Závěrečné zprávy z praxe, bez které nebude možné praxi obhájit.

Od ZS 2023 se obhajoby praxe musejí zúčastnit všichni studenti bez rozdílu. Včetně studentů kombinované formy.

Odkaz na šablonu Závěrečné zprávy z Odborné praxe (Praxe):
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/bc_podnikova_ekonomika/

 

Potvrzení o absolvování odborné praxe na základě dosavadních pracovních zkušeností

Termíny pro podávání žádostí o potvrzení praxe na základě dosavadních pracovních zkušeností se podávají přes Úřadovnu a pouze ve stanovém období dle harmonogramu AR. Tyto termíny jsou vždy uvedené také v anotacích předmětů týkajících se praxe dle jednotlivých studijních programů.

V případě, že jste nebo jste byli zaměstnáni v rozsahu požadovaném příslušným studijním programem na pracovní poměr nebo podnikáte, a charakter práce umožňoval naplnit výstupy z učení, můžete si tuto žádost podat.

Praxe je uznávána na základě doložených dokumentů a úspěšné obhajoby. V anotaci předmětu je popsán systém obhajoby uznání praxe včetně postupu, pokud nejsou naplněny některé výstupy z učení.

Postup při podání žádosti:

  • Založení nové žádosti v Úřadovně
  • Žádost směřovat na Úsek vnějších vztahů
  • Název agendy: Potvrzení o absolvování odborné praxe
  • Do přílohy nahrajete potvrzený formulář od zaměstnavatele

Formuláře:

Bakalářská Podniková ekonomika:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/bc_podnikova_ekonomika/potvrzeni_praxe_na_zaklade_dosavadnich_pracovnich_zkusenosti/

Řízení lidských zdrojů:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/bc_rizeni_lidskych_zdroju/potvrzeni_praxe_na_zaklade_dosavadnich_pracovnich_zkusenosti/?strpo=500

Business analytik:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_podnikove_strategie/student/praxe/bc_business_analytik/potvrzeni_praxe_na_zaklade_dosavadnich_pracovnich_zkusenosti/

Navazující mag. Podniková ekonomika:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_znalectvi_a_ocenovani/student/odborna_praxe/nmgr_-_podnikova_ekonomika/?strpo=500

Znalectví:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_znalectvi_a_ocenovani/student/odborna_praxe/znalectvi/

(Bc.) Pozemní stavby, (Bc.) Strojírenství, (Bc.) Technologie a řízení dopravy:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technicko-technologicky/student/odborna_praxe/

(nMgr.) Pozemní stavby, (nMgr.) Strojírenství, (nMgr.) Logistika:
https://is.vstecb.cz/auth/do/vste/ustav_technicko-technologicky/student/odborna_praxe/potvrzeni_praxe_na_zaklade_dosavadnich_pracovnich_zkusenosti_/nmgr_pozemni_stavby_nmgr_strojirenstvi_nmgr_technologie_a_rizeni_dopravy/?strpo=undefined

 

Kontakty:
Bc. Jana Bencová
Referent praxe a Kariérního centra
Tel.: 775 867 039

Email: praxe@mail.vstecb.cz

 

Digitalizace agendy praxí a vytvořené manuály pro práci s modulem praxe, byly podpořeny v rámci projektu VŠTE – Národní plán obnovy, registrační číslo projektu NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022. 

Logo NPO