Informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace zveřejňované o Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích jako povinném subjektu dle §5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. ve struktuře stanovené vyhláškou č. 515/2020 Sb.

Podle § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon“) za účelem informování veřejnosti zveřejňuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích tyto informace:

1. Název
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“).

2. Důvod a způsob založení
VŠTE byla zřízena ke dni 17. března 2006 zákonem č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Její postavení upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v platném znění.

VŠTE je veřejnou vysokou školou vedenou v Registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů, její činnost řídí následující orgány: akademický senát, rektor, vědecká rada, disciplinární komise, správní rada a kvestor, přičemž jejich kompetence jsou dané zákonem o vysokých školách.

3. Organizační struktura
Organizační schéma VŠTE naleznete zde.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Okružní 517/10
370 01 České Budějovice

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny podatelny jsou 7:00-18:00.

4.4 Telefonní čísla
Kontaktní telefonní čísla jsou uvedena zde.

4.5 Adresa internetových stránek
https://www.vstecb.cz/

4.6 Adresa podatelny
Hlavní podatelna:
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
Podatelna pro vyřizování záležitostí týkajících se Ústavu podnikové strategie
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Ústav podnikové strategie
Nemanická 436/7,370 10 České Budějovice

Přehled technických nosičů dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě: CD se souborovým systémem ISO9660, DVD se souborovým systémem ISO9660 nebo UDF, USB se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS

4.7 Elektronická adresa podatelny
vstecb@vstecb.cz

4.8 Datová schránka
ID datové schránky: 72pj9jc

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2111190117 / 2700

6. IČ
IČ: 75081431

7. Plátce daně z přidané hodnoty
DIČ: CZ75081431

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty VŠTE naleznete zde.

8.2 Rozpočet
Informace o rozpočtu VŠTE jsou zveřejněny zde.

9. Žádosti o informace
Poskytování informací upravuje směrnice Zajištění svobodného přístupu k informacím.
Podání žádosti přes elektronickou podatelnu je popsáno zde.

10. Příjem podání a podnětů
Místem pro podání stížností je Právní oddělení pro všechny způsoby podání, tj. písemně, elektronicky, či ústně se zaznamenáním do záznamu či Podatelna VŠTE pro podání v písemné formě, doručena poštou nebo podána osobně.
Stížnosti, oznámení a podněty jsou vyřizovány v souladu se směrnicí Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností, podnětů a oznámení na VŠTE.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění účinném od 1. 4. 2021
Zákon č. 188/2020 Sb. ze dne 17. 4. 2020 o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění účinném od 1. 7. 2017
Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR)
Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Veškeré nejdůležitější předpisy jsou k nahlédnutí na elektronické Úřední desce VŠTE zde, případně ve vestibulu budovy D VŠTE na adrese Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice.

11.2. Vydané právní předpisy
VŠTE vydává registrované vnitřní předpisy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, směrnice, opatření rektora a opatření ředitele, které mají v souladu se Statutem VŠTE povahu závazných vnitřních norem VŠTE.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytnutou informaci
Aktuální sazebník úhrad za poskytování informací je uveden v příloze směrnice Zajištění svobodného přístupu k informacím.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro VŠTE poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zpráva za předchozí kalendářní rok je zveřejněna zde.
Odpovědi na přijaté žádosti jsou dostupné zde.

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí VŠTE
Opravný prostředek se podává prostřednictvím toho orgánu, který rozhodnutí vydal, a to ve lhůtě v tomto rozhodnutí uvedené. O opravném prostředku rozhoduje příslušný odvolací orgán, příp. rektor. Odvolání jsou vyřizována v souladu se směrnicí Odvolání proti rozhodnutí.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona
Nadřízeným orgánem k přezkumu postupu pro vyřizování stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informaci je rektor, který v rámci přezkumu rozhodne o výši úhrady nebo odměny ve smyslu citovaného zákonného ustanovení.

Náhradní způsob doručení písemností
Písemnosti, které se nepodařilo doručit, jsou vyvěšena na Úřední desce VŠTE zde.