Náš tým

Na Ústavu znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické působí tým znalců a dalších pracovníků, kteří se spolupodílejí na činnosti celého ústavu. Většina znalců se dále zabývá vědeckou, publikační a tvůrčí činností v oborech, ve kterých jsou jmenováni znalcem. Svoji odbornost tedy prokazují nejen v praktické rovině zpracováváním znaleckých posudků, ale také v teoretické rovině publikováním odborných příspěvků ve vědeckých článcích a na konferencích.

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Ředitel Ústavu znalectví a oceňování, je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na ceny a odhady nemovitostí. Dále je znalcem v oboru stavebnictví (specializace stavby průmyslové, zemědělské a obytné).

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h. c.
Působí jako profesor na Ústavu znalectví a oceňování a je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, finanční majetek a oceňování podniků, oceňování nehmotného a finančního majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy.

Ing. Zuzana Rowland, MBA, PhD.
Je znalcem v oboru Ekonomika a specializuje se na oceňování finančního majetku a oceňování podniků.

doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.
Je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na oceňování hospodářské činnosti společností.

Ing. Martin Podařil, Ph.D.
Působí jako odborný asistent na Ústavu technicko-technologickém. Je znalcem v oboru Strojírenství se specializací posuzování technického stavu konstrukčních prvků, mechanizmu strojů a jejich havárií.

Ing. Ján Majerník, PhD.
Působí jako odborný asistent na Ústavu technicko-technologickém. Je znalcem v oboru Strojírenství se specializací posuzování technického stavu konstrukčních prvků mechanizmu strojů, monitoring a diagnostika technických zařízení.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc.
Působí jako profesor na Ústavu znalectví a oceňování. Je znalcem v oboru Ekonomika, v odvětví ceny a odhady se specializací na zemědělskou, potravinářskou a zpracovatelskou techniku, motorová vozidla a mobilní energetické prostředky a dále znalcem v oboru Strojírenství se specializací posuzování zemědělské potravinářské a zpracovatelské techniky a posuzování technického stavu motorových vozidel a mobilních energetických prostředků.

Ing. Monika Zacharová
Je znalkyní v oboru Ekonomika a zaměřuje se na oceňování obchodních společností a podniků, transferové ceny.

Ing. Pavel Hušek
Je znalcem v oboru Ekonomika a zaměřuje se na ceny a odhady nemovitostí. Dále je znalcem v oboru stavebnictví (stavby obytné, průmyslové, dopravní, zemědělské a inženýrské).

Ing. Pavel Dytrych
Je znalcem v oboru Ekonomika, ceny a odhady movitostí, dále se zaměřuje v oboru Ekonomika na oceňování podniků, cenných papírů a nehmotného majetku.

Bc. Jiří Máška
Vedoucí skupiny Oceňování nemovitostí, spolupodílí se na zpracování znaleckých posudků v ekonomické oblasti.