Poskytované služby

Znalecké posudky
Obor Ekonomika
Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru ekonomika, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:
 • Finanční majetek a oceňování podniků.
 • Posuzování a přezkoumávání vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku.
 • Přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností jako
  • Fúze,
  • převod jmění na společníka,
  • rozdělení,
  • změna právních forem.
 • Účetní evidence.
 • Oceňování nehmotného majetku, oceňování nepeněžitých vkladů, investice a mzdy.
 • Oceňování nemovitostí a movitostí.
 • Stanovení hodnoty věcných břemen.
Obor Strojírenství
Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru strojírenství, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:
 • Konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky
 • Výrobní a materiálové inženýrství (systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení)
 • Posuzovaní technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobních strojů a zařízení
 • Posuzování příčin havárií stojů a zařízení

Obor Stavebnictví

Zaměřením ústavu je znalecká činnost v oboru stavebnictví, výstupem je Znalecký posudek opatřen znaleckou pečetí v těchto oblastech:

 • Stavby obytné
 • Stavby průmyslové
 • Stavby zemědělské
 • Posuzování a supervize zakázek s požadavky na vytvoření dokumentace v BIM (Building Information Modelling – Informační modelování staveb).

Znalecké posudky jsou určeny pro:
 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO při řešení soudních sporů, dědických řízeních a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • Orgány veřejné moci (finanční úřady, samosprávné celky, …) při určení daně z nabytí nemovitých věcí, vyvlastňovací řízení
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu v podniku,
 • dražby, exekuce a insolvenční řízení,
 • vložení nemovitostí jako nepeněžitého vkladu do majetku firmy,
Odhady
Ústav poskytuje kromě znalecké činnosti na základě zákona č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících rovněž služby odhadů pro účely bankovního trhu na základě živnostenského oprávnění. Odhady jsou určeny zejména pro:
 • banky,
 • pojišťovny,
 • FO/PO dědická řízení a vypořádání podílového spoluvlastnictví,
 • podnikatelské subjekty v likvidaci, konkurzu, fúzi, prodeji či nákupu podílu ve firmě,
Poradenství
Nabízíme odborné poradenství v oblastech:
 • oceňování podniků v rámci realizace fúzí, akvizic a jejich přeměn,
 • nepeněžitých vkladů,
 • oceňování a podpora při prodeji či koupi společnosti,
 • podpora při soudních sporech,
 • oceňování v rámci účetnictví,
 • hmotného a nehmotného majetku včetně nemovitostí,
 • vyčíslení náhrad, škod a vzniklé újmy.
Ceník služeb

Cenu za provedenou činnost stanovujeme individuálně na základě předchozí osobní domluvy. V případě státních orgánů dle platné vyhlášky. Pro stanovení ceny znaleckého posudku nás neváhejte kontaktovat.
Doba zpracování znaleckého posudku se odvíjí od jeho náročnosti a dostupnosti podkladů.
Jsme plátci DPH.