Informace o zpracování a ochraně osobních údajů na VŠTE

 1. Preambule

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále také jen „VŠTE“ nebo „my“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů VŠTE popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech, která ve vztahu k osobním údajům máte.
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (dále také jen „VŠTE“ nebo „my“) chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).

Tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů VŠTE popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech, která ve vztahu k osobním údajům máte.

Tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů VŠTE jsou určeny pro následující kategorie subjektů osobních údajů:

 

 1. Správce osobních údajů
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Adresa: Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice
IČ: 75081431, DIČ: CZ75081431
ID datové schránky: 72pj9jc
VŠTE je veřejná vysoká škola zřízená podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. V rámci svého poslání VŠTE svobodně a samostatně uskutečňuje především vzdělávací a související vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační nebo další tvůrčí činnost a činnosti s s těmito aktivitami související.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

VŠTE jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je společnost FairData Professionals a.s.
Kontaktní osoby: Mgr. Ing Jana Duchková, Mgr. Richard Otevřel
Adresa: Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 – Nové Město
e-mail: dpo.vstecb@fairdata.cz
tel.: +420 255 000 376

 

 1. Zpracovávané osobní údaje

VŠTE zpracovává osobní údaje poskytnuté přímo jednotlivými fyzickými osobami (ať již na základě souhlasu nebo jiných právních důvodů) i další nezbytné osobní údaje vytvořené v rámci vlastní činnosti. V závislosti na účelu zpracování se jedná především o následující kategorie osobních údajů:

 1. Identifikační údaje – jméno příjmení, datum a místo narození, rodinný stav, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, digitální identifikátor, podpis apod.;
 2. Popisné údaje – vzdělání, znalost cizích jazyků, odborná kvalifikace, znalosti a dovednosti, počet dětí, portrétní fotografie, video/audio záznam o osobě, vojenská služba, předchozí zaměstnání, zdravotní pojišťovna, členství v zájmových organizacích, trestní bezúhonnost apod.;
 3. Studijní údaje – záznamy o studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění;
 4. Ekonomické údaje – bankovní spojení, mzda, odměny, poplatky, závazky a pohledávky, objednávky, nákupy, daně apod.;
 5. Pracovní údaje – záznamy o práci a pracovních aktivitách, zaměstnavatel, pracoviště, pracovní zařazení a pozice, pracovní hodnocení, pracovní ocenění apod.;
 6. Provozní a lokační údaje – typicky údaje z elektronických systémů vztahujících se ke konkrétnímu subjektu údajů – např. údaje o využití informačních systémů, o datovém provozu a elektronické komunikaci, o využívání telefonu, o přístupu do různých prostor, záznamy z kamerových systémů apod.;
 7. Údaje o aktivitách subjektu – publikační činnost, údaje o odborných aktivitách, účasti na konferencích, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách apod.;
 8. Údaje o jiné osobě – adresní a identifikační údaje člena rodiny, manžel/manželka, dítě, partner apod.;
 9. Zvláštní kategorie osobních údajů – údaje o zdravotním stavu, členství v odborech apod.

 

 1. Právní důvody zpracování osobních údajů

VŠTE zpracovává osobní údaje na základě následujících právních důvodů ve smyslu čl. 6 GDPR:

 1. Plnění právní povinnostivztahující se na správce: Zejména dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách; zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků; zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákona 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další;
 2. Plnění smlouvy jejíž jsme smluvní stranou, včetně předsmluvních jednání;
 3. Souhlas subjektu údajů;
 4. Oprávněný zájem VŠTE, který spočívá zejména v:
  • ochraně zdraví a majetku a zamezení krádežím a podvodům,
  • předávání osobních údajů v rámci VŠTE pro vnitřní administrativní a provozní účely,
  • zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu k příslušnému účelu zpracování a v souladu s platným archivačním a skartačním plánem jsou po uplynutí lhůty pro uchování osobní údaje skartovány/vymazány. Osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu subjektu údajů, uchováváme pouze po dobu uvedenou v textu souhlasu nebo do jeho odvolání.

Právní základ zpracování Doba uchování
Plnění smlouvy po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení   smluvního vztahu
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Zasílání obchodních sdělení, nabídka služeb a produktů a cílení reklamy po dobu trvání souhlasu se zpracováním osobních údajů, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu se zvláštními právními předpisy*
Ochrana oprávněného zájmu VŠTE nebo třetích osob maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů po dobu nezbytnou k vyřízení příslušného požadavku

* V určitých případech můžeme zpracovávat e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních služeb a produktů (např. formou informačního bulletinu nebo newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli

 

 1. Předávání osobních údajů
VŠTE osobní údaje zpřístupňuje pouze oprávněným zaměstnancům a spolupracujícím osobám či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným VŠTE, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Konkrétní seznam příjemců osobních údajů je v aktuálním znění dostupný na vyžádání.

VŠTE je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Toto obdobně platí i pro případy, kdy zmocnění pro předání osobních dat uvnitř VŠTE je dáno individuálními souhlasy subjektů údajů)

 1. Zpracování osobních údajů – Student VŠTE
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Zajištění studia a výuky Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Souhlas

Výměnné pobyty Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Souhlas

Knihovní služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
Řešení projektů Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, Popisné údaje, případně další údaje nezbytné k řízení projektu Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Pořádání odborných konferencí a dalších akcí Jméno, příjmení, Studijní údaje, Popisné údaje, digitální identifikátor, případně další údaje nezbytné pro účast studenta na akci Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Publikační a vydavatelská činnost Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, případně další nezbytné údaje v závislosti na typu činnosti Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Správa majetku Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Provozní agendy Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
E-infrastruktura (počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť) Provozní a lokační údaje (ne záznam z kamerových systémů), hlasové nahrávky Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, digitální identifikátor Oprávněný zájem
Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě IP adresa, provozní a lokační údaje z počítačové sítě Oprávněný zájem
Zpracování bezpečnostních incidentů Rozsah údajů v závislosti na typu incidentu Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem,
Komerční činnost
Stravovací a ubytovací služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor , informace o platbách, další informace nezbytné k zajištění ubytování a stravování Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Provoz webových stránek a intranetu Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy, studijní informace Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – účastník programu CŽV
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Zajištění studia a výuky Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Souhlas

Knihovní služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Správa majetku Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Provozní agendy Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
E-infrastruktura (počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť) Provozní a lokační údaje (ne záznam z kamerových systémů), hlasové nahrávky Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, digitální identifikátor Oprávněný zájem
Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě IP adresa, provozní a lokační údaje z počítačové sítě Oprávněný zájem
Zpracování bezpečnostních incidentů Rozsah údajů v závislosti na typu incidentu Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem,
Komerční činnost
Stravovací služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor , informace o platbách, další informace nezbytné k zajištění stravování Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Provoz webových stránek a intranetu Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy, studijní informace Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – bývalý student VŠTE po uplynutí archivační a skartační lhůty pro uchování osobních údajů v rozsahu „student“
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
Publikační a vydavatelská činnost (evidence závěrečných prací) Jméno, příjmení, titul, obsah publikací Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Řízení absolventských aktivit Jméno, příjmení, akademický titul/tituly, adresa, telefon, e-mail, informace o studiu Oprávněný zájem, Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – uchazeč o studium na VŠTE
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Přijímací řízení Jméno  příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, titul, státní příslušnost, adresa (včetně elektronické), telefonní číslo, číslo osobního dokladu, informace o vzdělání, znalost cizích jazyků, znalosti a dovednosti,

Informace o předchozím studiu a studijních aktivitách, studijní výsledky, studijní ocenění, údaje o odborných aktivitách, zapojení do projektů, údaje o pracovních či studijních cestách případně další údaje uvedené v přihlášce ke studiu

Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Jméno, příjmení, informace o úhradě poplatku Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem


 

 1. Zpracování osobních údajů – student jiné VŠ nebo student na krátkodobém studijním pobytu na VŠTE
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Zajištění studia a výuky Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Souhlas

Výměnné pobyty Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Souhlas

Knihovní služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
Řešení projektů Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, Popisné údaje, případně další údaje nezbytné k řízení projektu Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Pořádání odborných konferencí a dalších akcí Jméno, příjmení, Studijní údaje, Popisné údaje, digitální identifikátor, případně další údaje nezbytné pro účast studenta na akci Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Publikační a vydavatelská činnost Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, případně další nezbytné údaje v závislosti na typu činnosti Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Správa majetku Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Provozní agendy Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
E-infrastruktura (počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť) Provozní a lokační údaje (ne záznam z kamerových systémů), hlasové nahrávky Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, digitální identifikátor Oprávněný zájem
Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě IP adresa, provozní a lokační údaje z počítačové sítě Oprávněný zájem
Zpracování bezpečnostních incidentů Rozsah údajů v závislosti na typu incidentu Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem,
Komerční činnost
Stravovací a ubytovací služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor , informace o platbách, další informace nezbytné k zajištění ubytování a stravování Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Provoz webových stránek a intranetu Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy, studijní informace Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – uchazeč o zaměstnání na VŠTE
účel zpracování osobní údaje právní základ
Administrativa a provoz organizace
Zajištění výběrového řízení Informace uvedené v životopise a motivačním dopise Opatření před uzavřením smlouvy, Souhlas (v případě zařazení uchazeče do databáze kandidátů pro možnost oslovení s obdobnou pracovní pozicí)
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem


 

 1. Zpracování osobních údajů – účastník výzkumu
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Knihovní služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
Řešení projektů Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, Popisné údaje, případně další údaje nezbytné k řízení projektu Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Správa majetku Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Provozní agendy Identifikační údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
E-infrastruktura (počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť) Provozní a lokační údaje (ne záznam z kamerových systémů), hlasové nahrávky Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, digitální identifikátor Oprávněný zájem
Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě IP adresa, provozní a lokační údaje z počítačové sítě Oprávněný zájem
Zpracování bezpečnostních incidentů Rozsah údajů v závislosti na typu incidentu Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem,
Komerční činnost
Stravovací a ubytovací služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor , informace o platbách, další informace nezbytné k zajištění ubytování a stravování Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Provoz webových stránek a intranetu Identifikační údaje, Popisné údaje, Studijní údaje, Ekonomické údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy, studijní informace Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – externí spolupracovník
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Knihovní služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Vědecko-výzkumná, vývojová a tvůrčí činnost
Řešení projektů Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, Popisné údaje, případně další údaje nezbytné k řízení projektu Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Pořádání odborných konferencí a dalších akcí Jméno, příjmení, Studijní údaje, Popisné údaje, digitální identifikátor, případně další údaje nezbytné pro účast studenta na akci Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností

Oprávněný zájem

Publikační a vydavatelská činnost Jméno, příjmení, Studijní údaje, digitální identifikátor, případně další nezbytné údaje v závislosti na typu činnosti Plnění smlouvy

Plnění zákonných povinností Oprávněný zájem

Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Identifikační údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách, Zvláštní kategorie osobních údajů Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Správa majetku Jméno, příjmení, digitální identifikátor Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Provozní agendy Identifikační údaje, Ekonomické údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
E-infrastruktura (počítačová síť, elektronická pošta, hlasová síť) Provozní a lokační údaje (ne záznam z kamerových systémů), hlasové nahrávky Plnění smlouvy, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, digitální identifikátor Oprávněný zájem
Bezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě IP adresa, provozní a lokační údaje z počítačové sítě Oprávněný zájem
Zpracování bezpečnostních incidentů Rozsah údajů v závislosti na typu incidentu Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem,
Komerční činnost
Stravovací a ubytovací služby Jméno, příjmení, digitální identifikátor , informace o platbách, další informace nezbytné k zajištění ubytování a stravování Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Provoz webových stránek a intranetu Identifikační údaje, Popisné údaje, Provozní a lokační údaje, Údaje o aktivitách Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy, studijní informace Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – obchodní partner
účel zpracování osobní údaje právní základ
Vzdělávací činnost
Administrativa a provoz organizace
Ekonomika a účetnictví Jméno, příjmení, IČO, DIČ, název, údaje o spolupráci, e-mail, telefon, adresa Plnění smlouvy, Plnění zákonných povinností, Oprávněný zájem
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení, SPZ Oprávněný zájem

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí např. osobní údaje zaměstnanců našich dodavatelů, obchodních partnerů a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s námi, popř. jiné údaje, které VŠTE obdrží dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije VŠTE za účelem plnění smluv. VŠTE bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem


 

 1. Zpracování osobních údajů – účastník akce pořádané VŠTE
účel zpracování osobní údaje právní základ
Ochrana zdraví a majetku
Provoz kamerového systému Záznam z kamerového systému Oprávněný zájem
Přístupy do zabezpečených prostor Jméno, příjmení Oprávněný zájem
Informační a propagační činnost
Zajištění akce Jméno, příjmení, e-mail, telefon, další informace dle druhu akce (např. postavení ve společnosti, informace o studiu apod.) Oprávněný zájem, Souhlas
Marketing a propagace Fotografie, videozáznamy Oprávněný zájem (proti tomuto zpracování můžete vznést námitku), Souhlas


 

 1. Zpracování osobních údajů – návštěva
Osobní údaje návštěvníků prostor VŠTE, např. osobní údaje rodičů, přátel a jiných návštěvníků studentů a/nebo zaměstnanců a spolupracovníků VŠTE zpracováváme pro účely zajištění bezpečnosti a ochrany majetku v rámci řízení přístupu do zabezpečených prostor a provozu kamerového systému. Tyto údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu

 

 1. Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů, máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z GDPR a Zákona. Jedná se o:

 1. Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli VŠTE zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 2. Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás zpracováváme nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Opravu či doplnění údajů provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.
 3. Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, vymažeme Vaše osobní údaje, pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.
 4. Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, osobní údaje znepřístupníme, dočasně odstraníme či uchováme anebo provedeme jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
 5. Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, abychom osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracováváme na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste nám poskytl(a), předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.
 6. Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů VŠTE. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami vašimi, zpracování na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu.

Při uplatnění Vašeho práva nebo při požadavku na upřesnění okolností zpracování osobních údajů se obracejte na pověřence pro ochranu osobních údajů prostřednictvím kontaktů uvedených výše v kapitole 3.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv jsme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém bychom Vás vždy předem informovali.

VŠTE si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu při uplatnění práv subjektu údajů.

 

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz, na který se můžete obrátit v případě stížností.

Tyto Informace o zpracování a ochraně osobních údajů VŠTE jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace: srpen 2022