Ústav znalectví a oceňování

Na ústavu znalectví a oceňování působí soudní znalci, akademičtí pracovníci a odborníci z praxe. Ústav znalectví a oceňování byl zřízen 1. 7. 2015 a na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti byl zapsán do I. oddílu seznamu znaleckých ústavů pro obor ekonomika, v souladu se zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů. Ústav je tedy oprávněn realizovat znalecké posudky v oboru ekonomika, tedy v oblasti finančního majetku, oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností, přezkoumávání a posuzování vztahů, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investic, mezd, oceňování nemovitostí a movitostí.

V roce 2016 rozšířil ústav znalecké oprávnění o obor strojírenství s rozsahem znaleckého oprávnění pro konstrukce strojů, technologických zařízení, dopravní a manipulační techniky, výrobní a materiálové inženýrství (systémy a procesy, výrobní stroje a zařízení), posuzování technického stavu (kvalita, spolehlivost a bezpečnost) výrobních strojů a zařízení včetně posuzování příčin havárií strojů a zařízení.

V létě 2018 se podařilo ústavu vedle oborů ekonomika a strojírenství rozšířit znalecké oprávnění o obor stavebnictví s rozsahem oprávnění pro stavby obytné, průmyslové a zemědělské a posuzování a supervize zakázek s požadavky na vytvoření dokumentace v BIM (Building Information Modelling – Informační modelování staveb).

Znalecká činnostMotto: ,,Děláme jen to, čemu rozumíme.“
Znalecký ústav vysoké školy nabízí úzké spojení vědeckého pohledu a reálného světa, díky tomu je každý znalecký posudek zpracováván podle nejnovějších vědeckých poznatků v dané oblasti.
Naše služby
Ústav znalectví a oceňování Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích je znaleckým ústavem pro obor Ekonomika, Stavebnictví a Strojírenství, a zabýváme se:
 • Oceňování podniků
 • Oceňování věcí movitých i nemovitých (pozemky, rodinné domy, byty, …)
 • Oceňování motorových vozidel, strojů a strojních zařízení
 • Účetnictví, daňová evidence, investice, mzdy
 • Vyčíslení náhrad, škod a újmy,
 • Zpracování ekonomických analýz, reportů, aj.
 • Znalecká činnost v oboru Strojírenství
 • Znalecká činnost v oboru Stavebnictví
Proč znalecký posudek od nás?
 • Tým zpracovatelů složený z respektovaných odborníků ve své činnosti
 • Při zpracování posudků uplatňujeme vědecký přístup
 • Jsme vždy nezávislí
 • Mlčenlivost je pro nás samozřejmostí
 • Široké portfolio řešených oblastí

Kontakty:

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD.
Vedoucí Oddělení podpory projektové a znalecké činnosti
Mob.: +420 725 007 340

 

Ing. Simona Amara
Referent oddělení podpory projektové a znalecké činnosti
Mob.: +420 777 462 508

 

 

ID datové schránky: vwprgrx
IČ: 75081431
DIČ: CZ75081431
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu pro znaleckou činnost: 1388046279/2700

Poptávkový formulář (soubor DOCX, 53kB)
Všeobecné obchodní podmínky (soubor PDF, 295 kB)

 

Ústav znalectví a oceňování je garančním pracovištěm pro výuku zaměření Finance podniku, Účetnictví v rámci bakalářského oboru Podniková ekonomika. Obor Podniková ekonomika si klade za cíl vysvětlit systém podniku, fungování jeho jednotlivých částí a především naučit primární a vybrané sekundární funkce (činnosti) podniku. Za jednu z významných sekundárních funkcí podniku jsou považování finance podniku. Již v základu student absolvuje dva stěžejní předměty, konkrétně Controlling a Finance podniku I. Více o zaměření Finance podniku naleznete pod odkazem: http://www.vstecb.cz/finance-podniku-1492-htm/

Ústav dále garantuje výuku profesního studijního programu Master of Business Administration se zaměřením na Finance podniku. Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích oproti bakalářskému programu významně o další rozměr – o finanční element.

Obecně platí, že podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem. Z toho pak vychází definice finančního řízení. To chápeme jako subjektivní ekonomickou činnost zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování),  alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace hodnoty firmy. Více o možnosti studia MBA: http://www.vstecb.cz/master-of-business-administration-mba/

Akademičtí pracovníci se aktivně zapojují do výukových programů Erasmus+. Zároveň akademičtí pracovníci Ústavu mají zkušenosti s výukou například na North China University v Pekingu.

Zaměření výzkumné činnosti

Ústav znalectví a oceňování směřuje své výzkumné činnosti do ekonomické oblasti, a to konkrétně se zaměřením na řešení ekonomických problémů v oblastech komplexního hodnocení podniků, finanční analýzy podniků, predikce budoucího vývoje podniku a jeho hodnoty, vývoje klíčových ukazatelů podniku, akciových trhů či vztahu parametrů ekonomiky na vybranou oblast průmyslu.

Nad rámec standardizovaného řešení jsou tyto oblasti řešeny pomocí aplikace umělé inteligence – umělých neuronových sítí. Vzorem umělých neuronových sítí, jak už název napovídá, jsou biologické neuronové sítě. Umělé neuronové sítě tedy napodobují činnosti lidského mozku. Samotné neurony jsou vzájemně propojeny spoji ohodnocenými vahami. Právě takové spojení a zejména schopnost tyto váhy učit na základě trénovacích vzorů v datech, dává umělým neuronovým sítím nové široké uplatnění v oblasti analýzy dat. Umělá neuronová síť je datovou strukturou, která je schopna reagovat na předem neznámé vstupy. Základní charakteristikou a definicí umělých neuronových sítí je tedy především jejich schopnost učit se. Tak, jako člověk. Ačkoliv je umělá inteligence v dnešní době hojně využívána a umělé neuronové sítě se vyznačují značným potenciálem, stále nejsou v podnikové oblasti vnímány jako užitečný nástroj pro řešení podnikových ekonomických problémů.

V podnikohospodářské činnosti může taková aplikace podnik na trhu včas varovat před případným úpadkem nebo naopak dokáže predikovat vývoj různých činitelů s ohledem na parametry ekonomiky. Právě zde Ústav spatřuje značný potenciál – využít umělou inteligenci – neuronové sítě a aplikovat je do ekonomické praxe.

V rámci výzkumné činnosti a jejího zaměření byla publikována již celá řada odborných publikací. Mezi ty nejvýznamnější, na kterých členové Ústavu participovali, patří určitě odborná kniha „Modelování nákladů pomocí neuronových sítí“, odborná kniha „Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků“ či vysokoškolská učebnice „Přehled metod komplexního hodnocení podniků“. Tyto publikace zcela kopírují zaměření Ústavu. Členové Ústavu znalectví a oceňování také pravidelně publikují v renomovaných světových databázích Web of Science a Scopus. Jedná se zejména o články v odborných vědeckých periodikách, ale i o články z věhlasných českých i světových konferencí.

Spolupráce se zahraničím

Navázání vztahů s výzkumnými institucemi, ať na národní či mezinárodní úrovni je pro Ústav velmi důležité, neboť vede k tvorbě odborných publikací, které jednak přinášejí zajímavý vědecký pohled na řešenou problematiku a zároveň tím podtrhují výzkumné řešení na mezinárodní úrovni.

Ústav znalectví a oceňování dále úzce spolupracuje s Samara State University of Economics. Ve spolupráci s touto ruskou univerzitou vydává odborné vědecké publikace, které přinášejí zajímavý inovativní pohled obou stran na současné ekonomické problémy. V minulém roce byla například vydána společná publikace „Sustainable Development“, která se věnuje otázkám udržitelného rozvoje, které se dostaly do popředí ekonomické teorie v době, kdy se možnosti dalšího rozsáhlého vývoje zúžily vzhledem k vyčerpání omezených zdrojů a negativnímu dopadu lidské ekonomické aktivity na životní prostředí. Čerstvě je vydána publikace „Inventory Management in Manufacturing Company“, která se zabývá otázkami řízení zásob a přispívá využitím moderní inovativní techniky (umělých neuronových sítí) k optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. V letošním roce je počítáno s vydáním další společné publikace „Creating a Comprehensive Enterprise Evaluation Method“. Spolupráce ovšem probíhá i s dalšími ruskými institucemi, například s Uralskou státní ekonomickou univerzitou. V roce 2017 byla ve spolupráci s pracovníky Ústavu znalectví a oceňování vydána publikace „Současná ekonomika Ruska a Česka: realita a směry rozvoje“. Pravidelně též akademičtí pracovníci Ústavu znalectví a oceňování přispívají svými výzkumy do několika odborných časopisů vedených ruskými kolegy.

Vzhledem k tomu, že část pracovníků Ústavu znalectví a oceňování studuje doktorské studium na Žilinské univerzitě v Žilině, je spolupráce rozvíjena i s touto institucí. A to především opět v oblasti vědecko-výzkumné (participace na konferenčních příspěvcích, příspěvcích do časopisů Žilinské univerzity v Žilině, spolupráce v oblasti předávání poznatků z práce s databázemi atd.).

Konference

Významnou mezinárodní iniciativou Ústavu znalectví a oceňování je pořádání vědecké konference „Innovative Economic Symposium“, kterou Ústav již od roku 2015 pořádá ve spolupráci s čínskou univerzitou North China University of Technology v Pekingu. Každoročně se konference účastní kolegové z České republiky, Slovenska, Ruska, Číny, ale i dalších zemí.

Innovative Economic Symposium 2015

V pořadí první konference v roce 2015 byla zaměřena na malé a střední podniky jako stabilizační faktor tržní ekonomiky. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2016

Druhý ročník byl zaměřen na obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínou a střední Evropou. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2017

Minulý rok se konference nesla ve jménu strategického partnerství v mezinárodním obchodě. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2018

Innovative Economic Symposium 2017

Čtvrtý ročník s názvem Milníky a trendy světové ekonomiky se uskutečnil na podzim roku 2018 v Pekingu a zabýval se aktuálními tématy v oblasti mezinárodního obchodu, ekonomie, financí a ekonomiky podniku. Konference IES 2018 sdružuje vědce z oblastí obecné ekonomie, ekonometrie, znalostní ekonomiky, hospodářské politiky, podnikových financí a marketingu za účelem výměny poznatků a diskuze otázek souvisejících se zásadními událostmi a jevy světové politiky na makro a mikro úrovni. Hlavními tematickými zaměřeními jsou:

 • Síly a slabiny globální ekonomiky 21. století.
 • Ekonomické a společenské aspekty čtvrté průmyslové revoluce.
 • Aktuální světová ekonomika a hospodářská nerovnost.
 • Lze předpovědět příští finanční krizi?
 • Kryptoměny jako moderní nástroj pro rozšíření investičního portfolia.
 • Investiční rozhodování na mezinárodní úrovni.

 

Od roku 2021 se do spolupořádání konference zapojují další země a instituce. V roce 2021 to byla Kookmin University v Soulu (Jižní Korea), v roce 2022 Polytechnický Institut v městě Setúbal (Portugalsko). V roce 2023 jednáme o spolupořádání s Univerzitou v Prištině (Kosovo).

V roce 2021 převzal záštitu nad konferencí rektor VŠTE doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD. Ze symposia i nadále pravidelně vychází sborník publikovaný SHS Proceedings of Conferences.

Innovative Economic Symposium 2021

V roce 2021 proběhla konference poprvé v on-line režimu a to z důvodu covidové pandemie. Spolupořadatelem byla Kookmin Univerzita v Soulu (Jižní Korea). Podtitulem byla témata v okruhu New Trends in Business and Corporate Finance in COVID-19 Era. Účastnilo se několik desítek akademiků a studentů ze tří zemí. Odkaz na vydaný SHS sborník 2021 je zde.

Témata:

 • Digital Innovation Development
 • Shocks in investment flows; investment decision-making
 • Healthcare industry development in relation to the Coronavirus pandemics
 • Capital market shocks
 • Paradigm shifts in Business Management
 • Adaptation of companies to process and robotic automation
 • Monitoring of the financial health of businesses
 • Changes in international trade
 • Progress of macroeconomical variables
 • Prediction of the future development of business and corporate finance

Innovative Economic Symposium 2022
V roce 2022 proběhl již 8. ročník konference Innovative Economic Symposium – IES 2022, tentokrát s podtitulem „Opportunities in post-covid era“. Spolupořadatelem byl Polytechnický Institut z města Setúbal v Portugalsku. Konference proběhla on-line za účasti akademických pracovníků a studentů ze 7 evropských a asijských zemí. Odkaz na vydaný SHS sborník 2022 je zde.

Témata:

 • Reverse logistics, sustainability, recycling
 • Sustainability: new pathways of learning & teaching and industry involvement
 • Economic impacts on business, automation
 • Use of artificial intelligence in business
 • Micro & macroeconomic impact on economic indicators and GDP
 • Impact on the banking sector, international business
 • Influence on stocks, commodities, circular economy
 • Labor markets and Human Resources Management
 • Digital marketing and costumer behavior
 • Financial Reporting and the role of accounting
 • Information Systems
 • Logistics
 • New technologies across management

 

Více informací o celé konferenci naleznete na http://ies.vstecb.cz/.

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti

Ústav reflektuje požadavky na studenty jak z pohledu profilu absolventa, tak potřeb samotné praxe. Přičemž studenti působící na Ústavu jsou zapojováni do tvůrčí činnosti tak, aby nejen prohlubovali své získané teoretické poznatky, ale aby se zejména naučili zpracovávat a analyzovat data, porozumět ekonomickým a finančním otázkám, ale například se seznámili i s aplikací neuronových sítí.

Studenti na Ústavu znalectví a oceňování pracují během studia jako pomocné vědecké síly nebo v pozici praktikantů plní studijním plánem stanovenou povinnou praxi. Studenti se tak plně zapojují do činnosti Ústavu. Zaměstnanci Ústavu znalectví a oceňování naopak pomáhají studentovi v jeho osobním rozvoji, nebo poskytují metodickou pomoc v oblasti studia.

V případě zájmu o zapojení do činnosti našeho Ústavu kontaktujte Ing. Veroniku Šanderovou, MSc., popřípadě Ing. Jakuba Horáka, MBA, PhD. na e-mailové adresy: sanderova@mail.vstecb.cz, horak@mail.vstecb.cz

Časopis

Ústav znalectví a oceňování vydává časopis Journal of Valuation and Expertness. Jedná se o vědecký recenzovaný časopis, založený v roce 2016, který se zaměřuje na teorii, praxi a proces oceňování a hodnocení podniků, oceňování movitých věcí, oceňování nemovitých věcí, oceňování nehmotného majetku a další aspekty znalecké činnosti a oceňování. Časopis je vydáván 2x ročně. Redakční rada časopisu je složena z řad odborníků v oblasti oceňování podniků, soudních znalců, autorů řady znaleckých posudků a dalších významných hodnotitelů. Články prochází dvoukolovým recenzním řízením. Další informace o časopise zde: http://journals.vstecb.cz/publications/journal-of-valuation-and-expertness/

Ústav znalectví a oceňování (dále jen „ÚZO“) se v rámci svých aktivit zaměřuje také na projektovou činnost. Snažíme se maximálně využít dotačních příležitostí pro vysokoškolské a výzkumné instituce. Získané finanční prostředky přispívají jednak ke zvyšování možností vědeckého výzkumu, tak i ke zkvalitnění vzdělávací nabídky.

ÚZO se zaměřuje na projekty ze strukturálních fondů Evropské unie, Technologické agentury ČR, přeshraniční spolupráce a také na realizaci zakázkové činnosti a smluvního výzkumu.

Výzkumné projekty

Interní granty

Specifický vysokoškolský výzkum

Jsi student a rád by ses zapojil do dění našeho Ústavu? Pro bližší informace o spolupráci kontaktuj Ing. Veroniku Šanderovou, MSc. e-mail: sanderova@mail.vstecb.cz, nebo Ing. Jakuba Horáka, MBA, PhD.: horak@mail.vstecb.cz

 

Prezentace PVS