Charakteristika studijního programu

Specializace Finanční management je nabízena v rámci navazujícího magisterského programu Master of Business Administration (MBA) a je určena studentům prezenční i kombinované formy studia. Specializace Finanční management rozšiřuje znalosti o podniku a jeho financích oproti bakalářskému programu významně o další rozměr – o finanční element. Obecně platí, že podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, kapitálu i finančních zdrojů, při němž se podnik dostává do různorodých kvantitativních a kvalitativních peněžních vztahů s ostatními podnikatelskými subjekty, zaměstnanci a státem. Z toho pak vychází definice finančního řízení. To chápeme jako subjektivní ekonomickou činnost zabývající se získáváním potřebného množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financování), alokací peněz do různých forem nepeněžního majetku (investování) a rozdělováním zisku (dividendová politika) s cílem maximalizace hodnoty firmy. Abychom však mohli chápat finance podniku v souvislostech, je nutné si uvědomit, že veškerou činnost podniku, nebo téměř veškerou, můžeme kvantifikovat v peněžních jednotkách.

Specializace Finanční management nabízí kromě Finance podniku I, II a II i řadu dalších předmětů, např. Controlling, Zpracování dat, Podnikovou strategii, Účetnictví a reporting atd. Aby mohl finanční manažer plnit své úkoly, musí mít dostatek podkladů pro svá rozhodnutí. Musí vědět, jak data získá (k tomu slouží předměty Controlling a plánování, Účetnictví a reporting), jak data zpracuje (předměty: Podniková strategie, Zpracování dat, Controlling a plánování, Finanční a pojistná matematika) a jak učiní rozhodnutí a jak toto rozhodnutí bude implementovat do činnosti podniku (předměty Finance podniku I, II a III, Daně, finanční a správní právo, Finanční a kapitálové trhy a Mimořádné financování). Na závěr studia jsou získané znalosti a dovednosti ověřovány prostřednictvím závěrečné práce. Absolvent programu umí získávat potřebné množství peněz a kapitálu z různých finančních zdrojů (financovat), alokovat peníze do různých forem nepeněžního majetku (investovat) a rozdělovat zisk (dividendová politika) s cílem maximalizace hodnoty firmy jako nejvyššího cíle podniku.

Profil absolventa

Absolvent:

 • umí sbírat data o fungování podniku. Data umí kvantifikovat v peněžních jednotkách a umí je agregovat do podoby, která se stává podkladem pro finanční rozhodnutí managementu podniku,
 • chápe pojem reporting a je schopen z informací a ukazatelů charakterizujících činnost společnosti vytvořit komplexní avšak jednoduchý a přehledný reportingový systém informací,
 • rozumí daňovému systému a klasifikaci jednotlivých daní,
 • umí připravovat prostřednictvím controllingového systému a finančním omezením marketingový, obchodní, výrobní, investiční a další plány podniku,
 • zná pojem efektivnost. Ví, jaká je jeho vazba na strategický cíl podniku,
 • zná vazbu mezi výnosem podniku, rizikem a umí vypočítat hodnotu peněz v čase,
 • umí řídit pracovní kapitál podniku – zásoby, krátkodobý finanční majetek a pohledávky,
 • zná finanční dopad obstarávání výrobního faktoru práce,
 • umí připravit podklady pro investiční rozhodování a umí takové rozhodnutí učinit,
 • umí zajistit finanční zdroje podniku,
 • optimalizuje kapitálovou strukturu podniku,
 • chápe fungování finančních a kapitálových trhů,
 • určí hodnotu podniku pro investory, akcionáře a věřitele,
 • analyzuje finanční zdraví podniku,
 • zná a umí využívat moderní nástroje financování podniku – faktoring, forfaiting, leasing franchising,
 • rozumí fungování a organizaci finančních trhů a měnové politiky na makroekonomické i mikroekonomické úrovni,
 • vysvětlí funkci a podstatu peněz,
 • popíše mechanismus měnové, kurzové i fiskální politiky,
 • ocení finanční instrumenty a finanční deriváty,
 • rozumí fungování kapitálových trhů, rozumí funkci kapitálových trhů v tržní ekonomice,
 • vypočítá výnos, riziko a likviditu různých investičních instrumentů,
 • aplikuje základní metody, nástroje a principy technické a psychologické analýz na kapitálových trzích,
 • popíše a srovná vybrané světové burzovní trhy,
 • chápe mimořádné financování – financování při zakládání, rozšiřování, sanaci, fúzi a zániku,
 • umí sestavit krátkodobé a dlouhodobé finanční plány,
 • chápe podnik jako systém, umí detailně rozpracovat strategii podniku a vybrat takovou strategii, která je pro podnik nejvhodnější

Uchazeči o studium

Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:

 1. dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu
 2. dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA.

Organizace výuky a uznávání předmětů

Účastník studuje předměty dle Doporučeného studijního plánu v kombinované formě studia. Výuka probíhá 13 týdnů v semestru, přičemž student absolvuje 2 semestry v roce. Na konci každého semestru následuje zkouškové období, které trvá 4 – 6 týdnů. V případě programu MBA student předá ve zkouškovém období své práce a má možnost je v případě potřeby v tomto období dopracovat.

V kombinované formě se účastní student tutoriálů, které se konají v sobotu a v neděli. Kombinovaná forma studia je kombinací prezenční a distanční formy studia. Výuka kombinované formy studia probíhá v blocích, formou tutoriálů, zpravidla jedenkrát za 14 dní, celý víkend.

Průběh studia MBA Studium MBA je rozloženo do čtyř semestrů. Studijní plán se skládá z těchto předmětů:

 • Zpracování dat
 • Podniková strategie
 • Účetnictví a reporting
 • Finance podniku I.
 • Controlling a plánování
 • Finanční a pojistná matematika
 • Daně, finanční a správní právo
 • Finance podniku II.
 • Finanční a kapitálové trhy
 • Mimořádné financování
 • Finance podniku III.
 • Závěrečná práce.

Cena za studium

Cena studia je 120 000 včetně DPH.

Zakončení studijního programu

Student programu MBA vypracuje závěrečnou práci, na kterou budou vypracovány posudky vedoucího práce a oponenta. Následně před komisí obhájí zpracování práce.

 

Více informací, doporučený studijní plán a přihlášku ke studiu naleznete na http://www.studiumprovas.cz/2-mba-studium.html