Ústav podnikové strategie

Katedra managementu

Katedra managementuKatedra managementu je jednou z profilových kateder Ústavu podnikové strategie VŠTE v Českých Budějovicích. Zajišťuje výuku a tvůrčí činnost v manažerských disciplínách v bakalářských studijních programech i navazujícím magisterském studijním programu jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Na výukovém procesu se významně podílejí odborníci z praxe, zejména z Jihočeského regionu, a to formou odborných přednášek, pořádání seminářů a exkurzí, vedení závěrečných prací studentů, jejich oponentur apod. Pracovníci katedry v rámci svých výzkumných aktivit úzce spolupracují s podnikovou praxí, zejména s jihočeskými podniky. Vedoucím katedry je prof. Ing. Jan Váchal, CSc.

Skupina Inovace a kvalita
Skupina Řízení a strategie

 

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů

Naše katedra je jedním ze základních stavebních kamenů Ústavu podnikové strategie. V současné době garantujeme v České republice ojedinělý bakalářský studijní program ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ a rovněž řadu předmětů dalších bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční a kombinované formě v oblastech personálního managementu, podnikatelské etiky a CSR, aplikované psychologie a předmětů v oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury,  interkulturního managementu, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a dalších oblastech, které se týkají rozvoje lidí a jejich kompetencí. Vybrané předměty vyučujeme rovněž v anglickém jazyce, a to jak pro české, tak i zahraniční studenty v rámci programu Erasmus.

Garantujeme a zajišťujeme rovněž v současné době velmi žádaný studijní program STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, jehož cílem rozvoj kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou požadovány u učitelů odborných předmětů. Vedoucím katedry je doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

Skupina Organizační kultura a kompetence

 

Katedra cestovního ruchu a marketinguKatedra cestovního ruchu a marketingu

Katedra cestovního ruchu a marketingu garantuje nově akreditovaný Bc. Studijní program Business analytik a některé předměty bakalářského a navazujícího studia. Zajišťuje výuku i tvůrčí činnost v marketingových, obchodních a regionálních disciplínách v bakalářském i magisterském stupni studia v prezenční a kombinované formě. Na výuce participují odborníci z praxe především z Jihočeského regionu, a to především formou samostatných přednášek v rámci jednotlivých předmětů. Vedoucí katedry je doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Skupina Marketing
Skupina Regionální rozvoj a cestovní ruch

 

Centrum jazykových služeb

Centrum jazykových služeb

Centrum jazykových služeb při Ústavu podnikové strategie zajišťuje veškerou jazykovou výuku na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Hlavními vyučovanými jazyky jsou angličtina a němčina (obecný jazyk) pro všechny bakalářské studijní obory; krom toho jsou ve dvou bakalářských a dvou navazujících magisterských studijních oborech vyučovány i odborně zaměřené cizí jazyky pro konkrétní obor (stavitelství, strojírenství, logistika). Výstupní úrovní jsou dle konkrétních studijních oborů B2, popř. B1+ (odborný jazyk).

 

Projektová činnost Ústavu podnikové strategie

Ústav podnikové strategie se v rámci své vědecko-výzkumné činnosti zaměřuje také na činnost projektovou. Cílem je maximálně využít dostupných dotačních titulů pro vysokoškolské vzdělávací instituce. S ohledem na zaměření ÚPS pravidelně podáváme žádosti o projekty se zaměřením na různé ekonomické obory a také na oblast vzdělávání. S tím souvisí navazování nových kontaktů s tuzemskými i zahraničními projektovými partnery. Získané finanční prostředky významnou měrou přispívají k neustálému zvyšování rozsahu a kvality vzdělávací nabídky ÚPS i k propojení realizovaného výzkumu s praxí.

 

Zakázková činnost

Zakázková činnost

Ústav podnikové strategie nabízí v rámci zakázkové činnosti široké portfolio služeb. Primárně se jedná o vzdělávací, manažerské a jazykové kurzy, které jsou vypsány pod Centrem celoživotního vzdělávání na webu https://www.studiumprovas.cz/.