Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů

Katedra řízení lidských zdrojů je jedním ze základních stavebních kamenů Ústavu podnikové strategie. V současné době garantujeme v České republice ojedinělý bakalářský studijní program ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ a rovněž řadu předmětů dalších bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční a kombinované formě v oblastech personálního managementu, podnikatelské etiky a CSR, aplikované psychologie a předmětů v oblastí rozvoje manažerských dovedností, organizační kultury,  interkulturního managementu, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a dalších oblastech, které se týkají rozvoje lidí a jejich kompetencí. Vybrané předměty vyučujeme rovněž v anglickém jazyce, a to jak pro české, tak i zahraniční studenty v rámci programu Erasmus.

Garantujeme a zajišťujeme rovněž v současné době velmi žádaný studijní program STUDIUM PEDAGOGIKY PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ, PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ A ODBORNÉHO VÝCVIKU, jehož cílem rozvoj kompetencí v oblasti pedagogiky a psychologie, které jsou požadovány u učitelů odborných předmětů.

Máme akreditovány také dvě profesní kvalifikace a to LEKTOR/LEKTORKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (KÓD: 75-001-T) a SPECIALISTA/SPECIALISTKA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ (KÓD: 62-014-R).

Maximálně usilujeme o prohlubování teoretických poznatků a jejich praktickou aplikaci prostřednictvím spolupráce se subjekty z firemního i neziskového sektoru a orgány stání správy a samosprávy. Na výuce participují rovněž četní významní odborníci z praxe.

Ve výzkumné činnosti se zaměřujeme na současnou vysokou poptávku po efektivních a inovativních metodách řízení a rozvoje lidských zdrojů a organizační kultury reagujících jak na změny na pracovních trzích, tak i na posilování mezinárodní konkurence i rozdílné potřeby jednotlivých typů podniků (zejména dle velikostních kategorií a oborového zaměření) a rovněž potřebu adaptace řízení a rozvoje lidských zdrojů na pandemickou/postpandemickou situaci. Kontinuálně participujeme na řešení jak tuzemských, tak zahraničních výzkumných i rozvojových projektů (několik projektů TAČR a INTRREG, OPVK aj.) a také řešíme smluvní výzkum. Spolupracujeme s celou řadou univerzit, a to především v Německu, Maďarsku, Chorvatku, Rakousku, na Slovensku a dalších zemích

Vedoucí katedry: doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. MBA, MSC. (caha@vste.cz)
Zástupce vedoucího katedry: Ing. Iva Klementová, Ph.D. (klementova@vste.cz)

Organizační zabezpečení katedry

Smluvní zakázky – Personální a organizační audity ve středních i větších podnicích

 • Audit lidských zdrojů (Personální, resp. manažerský audit)
 • Audit řízení lidských zdrojů
 • Audit personálních rizik
 • Organizační audit

Více informací zde (soubor DOCX, 26kB)

Konkrétními řešenými tématy jsou:

Nové trendy v HR:

 • efektivita podnikového vzdělávání (obsah, motivace, metody a formy, hodnocení)
 • inovativní a efektivní formy práce a její organizace (hybridní způsob práce, plánování práce)
 • zaměstnávání znevýhodněných skupin pracovníků
 • personální diagnostika
 • zavádění AI do personálních činností

Etické řízení a společenská odpovědnost podniku

 • implementace CSR v MSP, reporting CSR v segmentu MSP
 • tvorba, implementace a účinnost etického kodexu

Výzkumný směr: Efektivní a inovativní metody řízení a rozvoje lidských zdrojů a organizační kultury s orientací na nové trendy v HR, etické řízení a společenskou odpovědnost podniku.

 • Řízení lidských zdrojů
 • Komunikační dovednosti
 • Manažerské dovednosti pro řízení lidských zdrojů
 • Psychologie práce a psychologie řízení
 • HR Marketing
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Podnikatelská etika a CSR
 • Organizační kultura
 • Interkulturní management
 • Psychologie osobnosti
 • Personální agenda a dokumentace
 • Motivace a odměňování zaměstnanců
 • Případové studie v personalistice
 • Odborná praxe
 • Personální management
 • Společenská odpovědnost
 • Time management
 • Společenská odpovědnost podniku
 • Společenská odpovědnost a etika (Social responsibility and ethics)
 • Psychologie
 • Společenská odpovědnost a etika podnikání
 • Řízení lidských zdrojů – pro magisterské studium
 • Business Ethics
 • Personnel management
 • Podnikatelská etika
 • Psychologicko-podnikatelské kompetence
 • Etika a filozofie podnikatelského prostředí
 • Podniková sociologie
 • Intercultural Management
 • Corporate social responsibility

 • Department of Leadership and Management, Hungarian Agrar and Lifesciences University, Gödöllő (Maďarsko)
 • Department of Human Resources Management, Faculty of Management, University of Łódź (Polsko)
 • Department of Strategic HRM Wroclaw, University of Economics, Wroclaw (Polsko)
 • Faculty of Economics and Business Administration, Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (Rumunsko)
 • Department of International Management Johannes Kepler University Linz (Rakousko)
 • Austria Economics and Social Sciences, University of Graz (Austria)
 • Faculty of Economics, Subotica, University of Novi Sad (Srbsko)
 • College of Business and Technology and Foundation Professor at Eastern Kentucky University (USA)
 • University of Applied Sciences for Management and Communication (Rakousko),
 • Szent István University Management and HR Research Centre and National  Public University (Maďarsko)
 • University of Technology, Kaunas (Litva)
 • Czestochowa University of Technology and Economic University Cracow (Polsko)
 • J. Selye University (Slovensko)
 • Univerzita A. Dubčeka v Trenčíně (Slovensko)
 • Istrian University of Applied Sciences in Pula (Chorvatsko)
 • Jihočeská hospodářská komora
 • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů

 • Společensky odpovědné chování – implementace postupů na venek i uvnitř podniku.
 • Personální diagnostika.
 • Stínování pracovních činnosti a navržení opatření za účelem zefektivnění.
 • Implementace metody samo plánování směn.
 • Nastavení procesů náboru, komunikace, adaptace zaměstnanců, motivace, mediace. Kurzy komunikačních dovedností.
 • Kurzy v oblasti worklife balance, motivace zaměstnanců, prevence stresu a syndromu vyhoření.
 • Koučink a jeho nové metody – lektorování i praktické koučování.
 • Zavádění/širší využití modelů hybridní práce v MSP v sektoru služeb
 • Návrh a implementace etického kodexu v podniku, popř. revize stávajícího etického kodexu

I. Firma nemá dosud implementován etický kodex

  • Cílem je navržení, vypracování a implementace etického kodexu podniku jakožto procesní inovace ve firmě za účelem zlepšení konkurenceschopnosti podniku a jeho trvale udržitelného podnikání
  • Cílová skupina: firmy  s 3–249 zaměstnanci
  • Analýza situace, návrh a implementace etického kodexu, nastavení mechanizmů kontroly efektivity.

II. Firma má etický kodex, avšak má potřebu jeho revize

  • Cílem je zvýšení efektivity etického kodexu za účelem zvýšení konkurenční výhody podniku na trhu práce, úspora nákladů.
  • Cílová skupina: firmy s 3–249 zaměstnanci.
  • Analýza stávající situace a stávajícího EK, revize dokumentu, tvorba školících materiálů a realizace proškolení.

 • Interní výzkumná soutěž VŠTE:
  Současné trendy v oblasti řízení lidských zdrojů
 • TA ČR Doprava 2022+:
  Metodika pro firemní a školní plány mobility CK03000135. Cílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.
 • Cíl EÚS Česká republika – svobodný stát Bavorsko:
  Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

 • Personální controlling jako nástroj analýzy, hodnocení a zlepšení rozvoje zaměstnanců
  Myšlenka projektu
  Projekt je zaměřen jak u nás, tak i ve světě na málo zkoumanou problematiku, kterou je efektivita podnikového vzdělávání, její analýzu, hodnocení a navržení způsobů jejího zvýšení. Na základě výsledků projektu budou firmám odkryty možnosti, na základě kterých lze zvýšit efektivitu firemního vzdělávání a tím i efektivitu vynaložených finančních prostředků.

Cíl projektu
Cílem projektu je aplikace principů personálního controllingu do oblasti firemního vzdělávání jakožto účinného nástroje ke zvyšování jeho efektivity.

Přínosy pro podnik
Zvýšení efektivity vzdělávání a managementu znalostí, zlepšení organizační kultury, motivace a angažovanosti zaměstnanců, zvýšení atraktivity jakožto zaměstnavatel, aj.

 • Implementace prvků etického řízení a CSR  v podniku (MSP)
  Myšlenka projektu
  Především ve velkých podnicích je koncept etického řízení v podobě etického programu a koncept CSR již poměrně běžný. V sektoru MSP tomu tak dosud není a povědomí o těchto konceptech je dosud velmi nízké nebo dokonce žádné. A to i přesto, že se jedná o oblast, která má do budoucna velký potenciál z hlediska přínosů pro podnik i z hlediska udržitelného podnikání. Důvodem je legislativní tlak na podniky ze strany EU. Nová evropská směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) nahradí směrnici o nefinančním reportingu (NFRD) 2014/95/EU. CSRD zahrne 49 000 společností po celé Evropě oproti 11 000, které reportovaly v souladu s NFRD. V České republice počet firem vzroste z 25 na 1500. Očekává se, že společnosti budou poprvé vykazovat data v roce 2024 ve zprávách za rok 2023. Veřejně obchodované MSP (malé a střední podniky) budou mít 3 roky navíc, než se budou muset zapojit.

Cílem projektu
Cílem je identifikovat, do jaké míry a jak účinně jsou aplikovány prvky etického řízení a společenské odpovědnosti (ekonomický, sociální a environmentální pilíř) v sektoru malých a středních podniků v ČR (včetně mikropodniků) a následně podpořit možnosti jejich hojnější a efektivnější implementace, a to prostřednictvím návrhu metodiky pro implementaci CSR a etického řízení a zároveň reportingového systému.

Přínosy pro podnik
Zvýšení image organizace, posílení věrohodnosti a transparentnosti, odlišení se a zviditelnění, lepší poznání potřeb stakeholderů a možnost rozvíjet kvalitnější spolupráci s nimi, budování reputace, posílení důvěry, možnost nových podnikatelských příležitostí v rámci místních partnerství., získání nových, sociálně a ekologicky citlivých zákazníků, větší spokojenost a věrnost zákazníků a z toho plynoucí dlouhodobé vazby.