Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice

https://projectbestpractice.cz/cs/

Projekt „Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice“, reg. č. 261,  se svojí obsahovou náplní zaměřuje na významnost propojení bakalářských studijních programů s profesní sférou. Na projektu spolupracuje za VŠTE Ústav znalectví a oceňování a Ústav podnikové strategie s Ostbayerische Technische Hochschule v Regensburgu.

Vysokoškolské instituce na obou stranách hranice jsou úzce napojeny na experty z praxe, kteří mohou do výuky přinést konkrétní požadavky na kompetence studentů a absolventů vysokých škol. Cílem projektu je vytvoření webové a mobilní aplikace (ČJ, NJ) a cizojazyčné on-line platformy (webové stránky ČJ, NJ). Dílčím cílem je inovace studijních materiálů ve studijních programech obou partnerů (VŠTE v ČB Ekonomika podniku a management a Podnikové hospodářství na OTH), a to právě se zapojením expertů z praxe. Pojem Best practice je v tomto kontextu používán pro přenos nejlepších poznatků z praxe od expertů do teoretických výukových materiálů. Experti budou zapojeni nejen na úrovni inovace studijních materiálů, ale i do samotného výukového procesu formou audio/video nahrávek. Inovace studijních materiálů proběhne na úrovni bakalářských studijních programů (viz 1 odstavec), které lze souhrnně nazvat „Business Administration“, a to např. u předmětů (Řízení investic, Řízení lidských zdrojů, Marketing, Finance podniku, Marketingové řízení apod.). Bude se jednat o obdobné předměty u obou partnerů tak, aby byl výstup využitelný pro české i německé studenty.

Období realizace: 2019-2022

Dotační titul: Přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020