Skupina Inovace a kvalita

Pracovní skupina Inovace a kvalita zabezpečuje společně s pracovní skupinou Řízení a strategie podniků výuku ve třech bakalářských studijních programech (Podniková ekonomika, Řízení lidských zdrojů, Business Analytik) a v jednom navazujícím magisterském SP Podniková ekonomika akreditovaných na Ústavu podnikové strategie. Jedná se o předměty profilujícího základu jako např. Podnikové řízení (jedná se o profilující předmět KM), Řízení inovací, Projektové řízení, Řízení podnikových projektů, Manažerské dovednosti, Procesní management, Teorie managementu a procesní řízení, Analýza podnikových rizik, Vstupní a výstupní podniková logistika, ale také předmět vyučovaný v anglickém jazyce Innovation Management, díky nimž studenti získají základní teoretické znalosti a praktické dovednosti pro získání kvalifikace absolventa ve výše uvedených studijních programech.

V oblasti vědecko-výzkumné činnosti jsou tvůrčí aktivity zaměřeny na problematiku významu kvality a inovačních přínosů na tvorbu a zvyšování přidané hodnoty v podnikových procesech na základě využití dekompozice podnikových procesů a analýze parametrů kvality u jednotlivých podnikových procesů. Aktuálně se akademičtí pracovníci podílí na řešení třech výzkumných projektů v rámci Technologické agentury České republiky, konkrétně z programu ÉTA (projekt „Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice“ ve spolupráci s hlavním řešitelem projektu VUT Brno, Fakultou podnikatelskou), z programu TREND („Optimalizace zakázkové kusové výroby v reálném čase s využitím IoT a digitálních technologií“, kde hlavním řešitelem je VUSTE-APIS, s.r.o. a partnerem STS Prachatice, a.s.), z programu Restart MSP (MSP „Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP“, kde na řešení projektu spolupracuje VŠTE s Výzkumným ústavem pro podnikání a inovace, z. ú. a Hospodářskou komorou České republiky) a z programu Doprava 2020+ („Metodika pro firemní a školní plány mobility“, hlavní řešitel – VŠTE v Českých Budějovicích, participace Ústavu technicko-technologického, Ústavu podnikové strategie a Ústavu znalectví a oceňování). Kromě výzkumných projektů můžeme zmínit také projekt financovaný z programu Interreg V – Podpora moderních trendů ve výuce v souladu s nejlepší praxí – a projekt financovaný z ESF II zaměřený na inovaci čtyř bakalářských a dvou magisterských studijních programů. V rámci skupiny se jedná zejména o řešení v problematice kvality podnikových procesů a jejich inovace s ohledem na měnící se ekonomické cykly.

Mezi stěžejní cíle náleží zajištění kvality vzdělávacího procesu ve všech předmětech garantovanými akademickými pracovníky skupiny Inovace a kvalita, řešení projektů aplikovaného výzkumu, inovačních voucherů a projektů smluvního výzkumu, jakož i související publikační činnost, přenos nových poznatků získaných z výzkumných projektů do vzdělávacího procesu. V neposlední řadě se jedná o navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce z hlediska vzdělávací a výzkumné aktivity.

 

Výzkumný směr: Inovační proces jako nástroj zvyšování kvalitativních parametrů v podnicích.

 • Řízení inovací
 • Procesní management
 • Manažerské dovednosti
 • Řízení změn
 • Podnikatelský plán – případová studie
 • Teorie managementu a procesní řízení
 • Manažerské dovednosti – praktiky
 • Analýza podnikových rizik
 • Projektové řízení
 • Řízení kvality
 • Odborná praxe
 • Řízení podnikových projektů
 • Innovation management

 • VUT Brno, Fakulta podnikatelská, doc. Šimberová – řešení výzkumných projektů
 • ČZU, Fakulta provozně ekonomická
 • JVTP, a.s. – spolupráce v oblasti výzkumných projektů
 • STS Prachatice, a.s. – řešení výzkumných projektů, příprava založení externího výzkumného pracoviště
 • VUSTE-APIS, s.r.o. – řešení výzkumných projektů
 • Jihostroj Velešín, a.s. – spolupráce v oblasti výzkumných projektů
 • VISCOFAN CZ, s.r.o.
 • Holistic management, s.r.o.
 • ISAL, Madeira – ERASMUS, navázání spolupráce v oblasti publikační a výzkumné
 • Sahos a.s.
 • Asociace malých a středních podniků a živnostníků v ČR
 • Zahraniční subjekty – Kanada, Španělsko, Severské státy (navázaní spolupráce v oblasti publikační a výzkumné)

 • Parametrizace kvalitativních ukazatelů podnikových procesů u vybraného podniku ve vztahu k jejich nákladovosti a tvorbě přidané hodnoty pro zákazníka s cílem inovace obchodního modelu podniku
  Hlavní myšlenka: Provedení časové, nákladové, prostorové i personální analýzy jednotlivých operací, resp. jejich částí z pohledu dodržování příslušných normativ nastavených v analyzovaných podnicích. Z uvedených analýz bude provedena analýza podnikového portfolia, analýza konkurenčního prostředí, stanovena pozice firmy na trhu stávající i výhledová včetně indikace požadavků zákazníků v kontextu výrobního programu či služeb. Cílem bude návrh na inovaci obchodních modelů.
 • Zpracování procesní mapy podniku s vypracováním souboru opatření na jejich vyšší efektivnost a provozuschopnost.
 • Zpracování rizikové studie podniku s návrhy jejich kategorizaci a eliminace.
 • Posouzení stávajícího obchodního portfolia podniku a jeho posouzení s cílem zvýšení konkurenceschopnost podniku a jeho podílu na trhu.
 • Posouzení prvků podnikové architektury z hlediska nových potřeb trhu i tržní ekonomiky (organizace a řízení, podnikové a řídící kompetence, analýza podnikového prostředí apod.).
 • Inovace řídících a organizačních struktur.

 • Interní výzkumná soutěž VŠTE:
  Význam kvality a inovačních přínosů na tvorbu a zvyšování přidané hodnoty v podnikových procesech
 • TA ČR program Éta Restart MSP:
  Specifikace dopadů pandemie COVID-19 na MSP a identifikace faktorů úspěšné reakce na krizovou situaci a vymezení rozvojových scénářů dle typologie dopadů a kategorie MSP.
 • TA ČR Doprava 2022+:
  Metodika pro firemní a školní plány mobility CK03000135. Cílem projektu je zpracování certifikovaných metodik pro firemní a školní plány mobilit, které bude možné implementovat do procesu tvorby plánů udržitelné městské mobility (PUMM). Takto koncipované metodiky se stanou praktickým návodem postupu při řešení jedné z limitujících problematik rozvoje a udržitelnosti městských aglomerací, jakou firemní a školní mobilita nesporně je. Součástí řešení projektu je projekce přímých analytických nástrojů implementovaných do metodik, které mohou cílové skupiny využít pro řešení dopravní politiky v relaci obec-školská zařízení a obec-ekonomické subjekty s cílem zvyšovat udržitelnost v městské mobilitě. Navržené metodiky budou akcentovat socio-ekonomické, urbanistické, environmentální a další faktory vytvářející reálnou základnu pro udržitelný rozvoj měst.
 • TA ČR program Trend:
  Optimalizace řízení zakázkové kusové výroby v reálném čase využitím IoT a digitálních technologií
 • TA ČR program Éta:
  Digitální transformace pro inovace obchodních modelů v malých a středních podnicích v České republice
 • Cíl EÚS Česká republika – svobodný stát Bavorsko:
  Podpora moderních trendů ve výuce s ohledem na Best practice/ Unterstützung moderner Trends im Unterricht in Bezug auf Best Practices – č. 261

 • Digital firm a Digital Factory v podmínkách průmyslu 4.0
  Hlavní myšlenka:
  Vytvoření praktického modelu digitální firmy řízení na bázi podnikových procesů včetně modelu Digital Factory Eduction určeného pro studenty, kteří jej budou vnímat jako budu vnímat jako podnikatelský, výrobní, ekonomický, organizační atd. objekt s možností modelování nutných složek pro jeho fungování.