Rozvojové a zahraniční projekty

Program mezinárodní spolupráce Interreg

Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE navazuje v období 2014-2020 na operační program meziregionální spolupráce INTERREG IVC realizovaný v programovém období 2007-2013. Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko.

MŠMT, ESF, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prostřednictvím aktivity MOBILITY jsou prováděny dvoustranné mezinárodní smlouvy o vědeckotechnické spolupráci sjednané Českou republikou s partnerskými státy. Cílem aktivity MOBILITY je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Minipivovary jako developeři regionálního cestovního ruchu v oblasti V4. / Minibreweries as developers of regional tourism in the V4 area.

Pivní turistika je v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí regionálního cestovního ruchu. Trend zakládání minipivovarů, které jsou základní podmínkou rozvoje tohoto specifického odvětví cestovního ruchu, je patrná ve všech zemích V4. Tento projekt se zaměřuje na specifickou skupinu malých a středních podniků v rámci všech členských zemí V4. Cílem projektu je demonstrovat vliv minipivovarů na rozvoj regionálního cestovního ruchu.

Beer tourism is currently one of the fastest growing areas of regional tourism. The trend of establishing mini-breweries, which are a basic condition for the development of this specific tourism sector, is evident in all V4 countries. The presented project focuses on this specific group of small and medium-sized enterprises within all V4 member countries. The aim of the project is to demonstrate the influence of mini-breweries on the development of regional tourism.