Minipivovary jako developeři regionálního cestovního ruchu v oblasti V4. / Minibreweries as developers of regional tourism in the V4 area.

Pivní turistika je v současnosti jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí regionálního cestovního ruchu. Trend zakládání minipivovarů, které jsou základní podmínkou rozvoje tohoto specifického odvětví cestovního ruchu, je patrná ve všech zemích V4. Tento projekt se zaměřuje na specifickou skupinu malých a středních podniků v rámci všech členských zemí V4. Cílem projektu je demonstrovat vliv minipivovarů na rozvoj regionálního cestovního ruchu.

Koordinátor:
Ing. Veronika Machová, MBA
machova@mail.vstecb.cz

Další řešitelé:
Ing. Monika Březinová, Ph.D.
Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.

Partner č. 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Website: www.uniag.sk

Partner č. 2
Budapesti Corvinus EgyetemBudapesti Corvinus Egyetem
Website: www.uni-corvinus.hu

Partner č. 3
Akademia WSBAkademia WSB
Website: https://wsb.edu.pl

Výstupy: Webový portál, 4 x Workshop, 1x Monografie, 4 x článek, Společná databáze minipivovarů V4, Ve dnech 13. a 14. 9. 2022 proběhne na VŠTE v Českých Budějovicích první workshop, jehož výstupem budou dva dotazníky pro minipivovary a obce. Dalším výstupem bude vytvoření metodiky sběru a ověřování dat, jejímž cílem bude zaručit shodný postup všech pracovních skupin.

Období realizace projektu: 2022-2025

Dotační titul: Visegrad Fund – V4+

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Posláním fondu je prosazovat myšlenky udržitelné regionální spolupráce ve střední Evropě.

 

Beer tourism is currently one of the fastest growing areas of regional tourism. The trend of establishing mini-breweries, which are a basic condition for the development of this specific tourism sector, is evident in all V4 countries. The presented project focuses on this specific group of small and medium-sized enterprises within all V4 member countries. The aim of the project is to demonstrate the influence of mini-breweries on the development of regional tourism.

Coordinator:
Ing. Veronika Machová, MBA
machova@mail.vstecb.cz

Other solvers:
Ing. Monika Březinová, Ph.D.
Ing. Jakub Horák, MBA, PhD.

Partner No. 1
Slovenská poľnohospodárska univerzita v NitreSlovak University of Agriculture in Nitra
Website: www.uniag.sk

Partner No. 2
Budapesti Corvinus EgyetemBudapesti Corvinus Egyetem
Website: www.uni-corvinus.hu

Partner No. 3
Akademia WSBWSB University
Website: https://wsb.edu.pl

Outputs: Webpages of projekt, 4 x Workshops, 1x Monography/Book, 4x Scientific articles, Joint database of V4´s minibreweries, First worhshop will be on 13 and 14 Semtember 2022 at VŠTE v Českých Budějovicích. The output of this first meeting of team members will be two questionnaires for mini-breweries and municipalities. Another output will be the methodology of data collection and verification, so that it is guaranteed that all working groups proceeded in the same way.

Implementation period: 2022-2025

Grant title: Visegrad Fund – V4+

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.