Výzkumné projekty a granty

VŠTE – Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Cílem projektu je naplnit cíle stanovené v reformě 3.2.1 Národního plánu obnovy (Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 „Adaptace kapacity a zaměření školních programů“), a přispět tak mj. i k naplňování prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujícího Strategického záměru VŠTE na období 2021-2025. Více informací k projektu naleznete zde.

 

Aplikace, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020

logo EU - OPPIKVŠTE se zapojila do programu Aplikace v rámci implementace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OP PIK). Seznam realizovaných projektů naleznete zde.

 

 

Centralizované rozvojové projekty

MŠMTVŠTE se opět zapojila do projektů z Centralizovaného rozvojového programu. Pro rok 2021 bylo zaměření směřováno s ohledem na pandemickou situaci na podporu distančního vzdělávání. Seznam realizovaných CRP projektů v roce 2021 naleznete zde.

 

Technologická agentura ČR

Zapojení VŠTE do Technologické agentury ČR, jež je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů. Konkrétní projekty.

 

Cost EU

Cost EU je nejstarší evropský program, který podporuje nadnárodní spolupráci mezi pracovníky, inženýry a vědci z celé Evropy. Je to unikátní prostředek pro rozvoj nových nápadů a  iniciativy ve všech oblastech vědy a technologie, včetně společenských a humanitních věd. A to vše prostřednictvím celoevropské vnitrostátně financované výzkumné činnosti. Řešené projekty.

 

Inovační vouchery, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020

Cílem programu je rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro zahájení či zintenzivnění vlastních inovačních aktivit. Nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí bude mít přímý dopad na posílení konkurenceschopnosti malých a středních podniků. VŠTE působí u všech řešených inovačních voucherů jako poskytovatel služeb. Řešené inovační vouchery. 

 

Specifický vysokoškolský výzkum

Projekty specifického vysokoškolského výzkumu jsou interními projekty, do kterých se zapojují studenti především magisterských oborů. Studenti tak získávají zajímavou pracovní zkušenost, kde výsledky své práce mohou transformovat do závěrečných prací nebo zajímavých publikací. V roce 2018 bylo řešeno celkem 6 projektů.

 

INVOUCHER – Jihočeské podnikatelské vouchery

Premisou podnikatelských voucherů je iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou, konkrétně napomoci zmiňovaným stranám jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany. Více ZDE.

 

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Integrovaný regionální operační program se zaměřuje především na projekty podporující vybrané silnice II. a III. třídy, rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu, inovativní formy cestovního ruchu, podporu kultury, zlepšení energetické účinnosti v budovách, ve veřejných infrastrukturách, podporu nízkouhlíkových strategií, rozvoj služeb v oblasti sociální integrace a péče o zdraví, rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, integrovaný rozvoj měst a území, rozvoj ICT v rámci územní veřejné správy a zvýšení institucionální kapacity a výkonností územní veřejné správy, podporu pořizování plánovací a programové dokumentace krajů a obcí.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 – 2020 čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR.

 

Mezinárodní visegrádský fond

Technicko-technologický ústav se v konsorciu čtyř vysokých škol z Visegrádské skupiny (Rzeszowská technická univerzita, Technická univerzita v Košicích, Institut technologie a podnikání v Českých Budějovicích, Széchenyi István University Audi Hungaria a University of Novi Sad) zapojil do projektu „Innovations in circular economy – environmental labels and declarations“. Tento projekt bude realizován v letech 2019-2021. Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního visegrádského fondu. Více informací

 

Projekty a studie společného pracoviště Katedry dopravy a logistiky a společnosti JIKORD s.r.o.

VŠTE bude nově také spolupracovat se společností Jikord s.r.o. Společnost Jikord s.r.o se 18.ledna 2010 stala koordinátorem Jihočeské dopravy. Přímé propojení akademické sféry s koordinátorem dopravy přináší prestižní, vysoce odbornou spolupráci s cílem erudovaných výstupů aplikovatelných v dopravě. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, ani společnost JIKORD s.r.o., však nepovažují společné pracoviště za komerční platformu spolupráce. Přehled projektů.

 

Sedmý rámcový program

Sedmý rámcový program Evropského společenství pro  výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je další oblastí, do které se VŠTE aktivně zapojuje. Jedná se se o hlavní nástroj Evropské unie pro financování výzkumu a vývoje. Jeho rozpočet v letech 2007 až 2013 dosahuje 50,5 mld. € a rozpočet 7. RP EURATOM (2007-2011) téměř 2,8 mld. €. Koncept a struktura 7. RP jsou navrženy v souladu s  potřebami Evropy v oblasti zaměstnanosti a konkurenceschopnosti. Silný důraz je kladen na mezinárodní spolupráci a vysokou kvalitu realizovaného výzkumu. Více ZDE.

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Jednou z nejrozsáhlejší projektovou oblastí je Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovacím období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Řešené projekty.

 

Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)

NAZV byla zřízena Ministerstvem zemědělství ČR v březnu roku 1994, aby organizačně, technicky a personálně zabezpečila výběr, kontrolu a vedení dokumentace týkající se projektů výzkumu a vývoje financovaných z prostředků MZe ČR. Poskytuje služby spjaté s projekty zemědělského, potravinářského, lesnického a vodohospodářského výzkumu a zabezpečuje hodnocení periodických a závěrečných zpráv řešených projektů. V současné době MZe ČR podporuje výzkum v rámci resortního programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018, který si klade za cíl vést k zachování trvale udržitelného zemědělství v ČR.  Konkrétní projekty.

 

EUREKA

EUREKA je evropská organizace pro výzkum a rozvoj; založena byla roku 1985 tzv. Pařížskou deklarací. Jedná se o mezivládní iniciativu nezávislou na aktivitách ES. Program se zaměřuje na podporu malých a středních podniků, výzkumných ústavů a univerzit, které v rámci přeshraniční spolupráce řeší projekty zaměřené na výzkum a vývoj inovačních produktů, procesů a služeb. Podpora projektů aplikovaného výzkumu, do kterých jsou zapojeny průmyslové podniky, si klade za cíl zvyšovat konkurenceschopnost podniků a zvyšovat jejich přístup k moderním technologiím. Konkrétní projekty.

 

Fond rozvoje vysokých škol

Fond rozvoje vysokých škol patří k velmi významným oblastem, ve kterých je vysoká škola aktivní.  Fond je tvořen finančními prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po vyjádření Rady vysokých škol každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Těmito finančními prostředky jsou dotovány v souladu s příslušnými právními předpisy projekty, které jsou zaměřeny na rozvoj vysokého školství a tvůrčím způsobem rozvíjejí vzdělávací činnost na vysokých školách v působnosti ministerstva. Více ZDE.

 

Resortní výzkum

Resortní výzkum – Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích může díky svým kapacitám v oblasti výzkumu vývoje a tvůrčí činnosti poct s řešením problémových oblastí jednotlivých regionálních subjektů. Konkrétní spolupráce pak probíhá v závislosti na rozsahu a specifikaci zadání. Příkladem spolupráce jsou zpracovávané studie pro SŽDC, s.o. Podrobnější informace o projektech v resortním výzkumu.

 

Institucionální rozvojové programy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje Institucionální rozvojové programy pro veřejné vysoké školy, do kterých se VŠTE pravidelně zapojuje. Úspěšným žadatelům poskytne v souladu se zákonem o VŠ a Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti a jeho aktualizací dotaci ze státního rozpočtu (dále jen „dotace“). Jednotlivé řešené projekty

 

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Institucionální podpora poskytovaná v aktivitě MOBILITY je určena na financování projektů mobility výzkumných pracovníků a pracovnic. Touto aktivitou se provádějí mezivládní dohody o vědeckotechnické spolupráci, které uzavřela Česká republika s partnerskými státy. Ucházet se o institucionální podporu z veřejných prostředků v rámci aktivity MOBILITY mohou fyzické i právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce a další výzkumné subjekty, které lze kvalifikovat jako výzkumné organizace podle článku 2.2. písm. d) Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2006/C 323/01). Podrobnější informace o jednotlivých projektech

 

Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko

VŠTE se zapojuje do programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko – Česká republika 2007-2013, jehož cílem je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí. Podrobnější informace o řešeném projektu.

 

Nadace CERGE-EI

Nadace CERGE-EI byla založena v roce 1991 s cílem podporovat ekonomické vzdělávání, výzkum a další aktivity, do kterých se VŠTE aktivně zapojuje. Posláním nadace je všestranná podpora a rozvoj ekonomického vzdělávání, výuky a výzkumu. Více ZDE.

 

 

Krajské granty a zakázky

Další oblastí, do které se VŠTE aktivně zapojuje, jsou výzkumné projekty a granty Jihočeského kraje. Toto zapojení vyplývá zejména z profesní a regionální orientace vysoké školy, která touto činností chce přispívat k rozvoji regionu a celkovému zvyšování konkurenceschopnosti kraje. Podrobnější informace o jednotlivých projektech

 

Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

VŠTE se zapojuje do programů Národní agentury pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. NAEP vznikla díky nové generaci programu LLP 2007-2013 (Program celoživotního učení), kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. Informace o projektech.

 

Nadace ČEZ

VŠTE se zapojila do grantového řízení nadace ČEZ – Podpora regionů, v rámci kterého byl podán projekt na získání podpory na vydání odborné knihy zaměřené na Modelování nákladů podniku pomocí neuronových sítí. Odborná kniha přispěje ke zvýšení odborných znalostí a dovedností studentů vysokoškolského studia v rámci ekonomických oborů na VŠTE, kdy studenti dostanou k dispozici podrobnou metodiku pro stanovení nákladového modelu, zároveň bude odborná kniha sloužit široké odborné veřejnosti v oblasti optimalizace nákladů v podnikové praxi. Z nadačního příspěvku budou hrazeny náklady spojené s vydáním uvedené knihy.

 

Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích získala finanční podporu ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014-2016 na realizaci projektu č. 34 – „Podnikatelské kompetence na česko-bavorském trhu práce“. Realizace projektu, který je zaměřen na tzv. podnikatelské kompetence, započala v prosinci 2016 a bude pokračovat po dobu tří let. Projektovým partnerem je bavorská Ostbayerische Technische Hochschule z Regensburgu. Projekt byl Evropskou unií podpořen do výše 85% způsobilých výdajů.

 

Strukturální fondy EU

Fondy Evropské Unie představují důležitý nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti (HSS). Prostřednictvím těchto fondů jsou rozdělovány finanční prostředky určené ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů mezi jednotlivými státy EU a jejich regiony.

 

Podpora sportovně-technického vzdělávání u aktivních sportovců a zajištění uplatnění sportovců po ukončení aktivní profesionální kariéry

Realizováno za finanční podpory společnosti ČEZ

V rámci projektu dojde k vytvoření hokejového týmu složeného ze studentů VŠTE a jeho zapojení do EUHL – Evropské univerzitní hokejové ligy. Cílem je podpora technického vzdělávání u aktivních sportovců a zajištění uplatnění mladých sportovců po ukončení aktivní profesionální kariéry a sekundárně také k popularizaci technických oborů u významné cílové skupiny mladých lidí.


Nadace ČEZ – Podpora regionů 2019

Rekultivace asfaltové plochy.

Cílem projektu je rekultivace asfaltové plochy ve vnitřní části kampusu VŠTE. Tento prostor byl původně využíván pro míčové hry, jeho stav však pro daný účel již nevyhovuje. Záměrem je namísto nevyužívané asfaltové plochy vytvořit klidový prostor osazený zelení a vhodným itinerářem, který kampusu VŠTE schází.

 

Jihočeský kraj – projekt „Podpora účasti BLACK DOGS BUDWEIS na rok 2019“ (číslo SDO/OSMT/116/19)

Předmětem projektu je podpora celoroční činnosti klubu v Evropské univerzitní hokejové lize.

Částka 300 000,- Kč

 


Nadace ČEZ – projekt „Rekultivace asfaltové plochy“ (ETE 09_19)

Finanční podpora stavebních prací souvisejících se vznikem odpočinkové zóny v kampusu VŠTE.

Částka 630 000,- Kč

 

Interreg Danube

Interreg DanubeNadnárodní program Podunají je jedním z programů Evropská územní spolupráce, lépe známých jako Interreg (jeden z cílů politiky soudržnosti Evropské unie). Programy spolupráce EU jsou primárně určeny pro další územní integraci prostřednictvím posílení spolupráce partnerských zemí. Dunajský nadnárodní program (DTP) podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost v Podunají. Za účelem dosažení vyššího stupně územní integrace funguje program nadnárodní spolupráce jako iniciátor řešení důležitých společenských témat s očekáváním, že nadnárodní kooperace přinese hmatatelné výsledky. Program zahrnuje 14 zemí (Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Německo – Bádensko-Württembersko a Bavorsko -, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Černá Hora, Srbsko a Ukrajina – částečně).