VŠTE – Národní plán obnovy

Registrační číslo: NPO_VŠTE_MSMT-16600/2022

Termín realizace: 09/2022 – 05/2024

Cílem projektu je naplnit cíle stanovené v reformě 3.2.1 Národního plánu obnovy (Transformovat vysoké školy s cílem adaptace na nové formy učení a v odpovědi na měnící se potřeby trhu práce v rámci komponenty 3.2 „Adaptace kapacity a zaměření školních programů“), a přispět tak mj. i k naplňování prioritních cílů Strategického záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 („SZ2021+“), Strategie internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021 a na ně navazujícího Strategického záměru VŠTE na období 2021-2025.

 

Projekt řeší specifický cíl A ve všech jeho dílčích částech:

A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Projekt je zaměřen na pořízení HW a SW a další techniky pro posílení kapacity pro zajištění digitálních forem výuky. Dále je projekt zaměřen na digitalizaci studijní agendy – odborné praxe.

Stručné informace k probíhajícím aktivitám:

V rámci projektu aktuálně probíhá specifikace a konkretizace parametrů pro nákup HW, SW a další techniky pro potřeby zadávacích řízení a nákupů. Některé nákupy potřebné techniky pro podporu zajištění digitálních forem výuky již proběhly.

V rámci digitalizace studijní agendy (Modul praxe v IS) probíhá testování modulu a komunikuje se jeho nastavení v prostředí VŠTE.

 

A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Projekt se zaměřuje na tvorbu nových a inovaci stávajících studijních materiálů pro digitální výuku, která se stane studijní oporou v e-learningovém prostředí IS VŠTE. Cílem je vybudovat širokou a dostupnou nabídku pro vzdělání poskytovaného flexibilními formami (blended learning, popř. distanční výuka). Realizace aktivity je zaměřena na digitalizaci studijních materiálů v konkrétních průřezových předmětech Bc. a nMgr. studijních programů s celoškolským dopadem.

Stručné informace k probíhajícím aktivitám:

V rámci projektu nyní probíhá tvorba podkladů a materiálů pro digitalizaci vybraných 31 studijních předmětů. Probíhá intenzivní komunikace mezi tvůrci předmětů a garantem aktivity, který kontroluje průběžné zpracované materiály.

 

A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

Projekt je zaměřen na tvorbu profesně orientovaného bakalářského studijního programu „Průmysl 4.0“. Studijní program bude tvořen 5 tematickými oblastmi:

 • elektronikou,
 • elektrotechnikou,
 • automatizací a řízením,
 • informatikou,
 • strojírenstvím.

Stručné informace k probíhajícím aktivitám:

V rámci projektu a tvorby nového studijního programu již byla určena struktura SP, náplň a obsah jednotlivých předmětů. Byli vybráni tvůrci studijních opor, kteří aktuálně tvoří studijní materiály. Byl proveden první nákup IT vybavení.

 

A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

Cílem projektu je příprava kurzů zaměřených na rozšiřování dovedností (upskilling) a rekvalifikace (reskilling). Vytvořené kurzy budou respektovat požadavky formulované na evropské úrovni.

Stručné informace k probíhajícím aktivitám:

V rámci projektu probíhá příprava sedmi kurzů splňující standardy profesní kvalifikace (PK):

 • Lektor dalšího vzdělávání
 • Specialista/specialistka vzdělávání a rozvoje zaměstnanců
 • Manažer projektu
 • Specialista/specialistka marketingu
 • Rozpočtář staveb
 • Manažer/manažerka BOZP
 • Specialista internetového obchodu

Osoby pověřené zpracováním podkladů pro realizaci kurzů a zkoušek ve formě sylabů, prezentací a přípravových studií postupují dle schváleného harmonogramu.

 

Dále projekt řeší specifický cíl C: společné projekty

C1: Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Tento společný projekt koordinuje Univerzita Karlova a je zaměřen na zlepšení prostupnosti vzdělání.

VŠTE se v projektu přímo podílí na dosažení třech cílů specifikovaných ve Výzvě.

 • Analýza současného stavu v oblasti dokladů
 • Návrh jednotné podoby certifikátů
 • Vytvoření společného on-line katalogu kurzů

 

C2: Bezpečnost distančních forem výuky

Tento společný projekt koordinuje ČVUT. Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik.

 

C3: Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Tento společný projekt koordinuje Masarykova univerzita. Projekt je zaměřen na digitalizaci v oblasti studijní agendy (vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů).

Národní plán obnovy