Podniková ekonomika

Podniková ekonomika - navazující

Základní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Podrobnější popis

Studijní program Podniková ekonomika navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management se studijním oborem Ekonomika podniku, který byl akreditován v roce 2006 a následně prošel dvojí reakreditací (v roce 2010 a 2016), a nově připravovaný bakalářský studijní program.

V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského stupně, kdy je kladen větší důraz na zvládnutí praktických dovedností. V navazujícím magisterské stupni studia dojde k prohloubení vybraných sekundárních funkcí a podnikových procesů s akcentem na produkční procesy. Navržený profesně zaměřený navazující magisterský studijní program nabízí specializaci „Ekonom výroby“, která je v současné době podle provedeného průzkumu podnikové sféry a trhu práce, zejména v Jihočeském regionu, velmi požadována. V rámci specializace si absolventi osvojí znalosti a praktické dovednosti v oblasti řízení procesů souvisejících s podnikovým řízením a plánovaním a zásadami pro efektivní realizaci produkčních procesů. Integrací ekonomických znalostí a dovedností získaných v navazujícím magisterském stupni studia se základy a principy řízení a plánování technicko-technologických procesů v navržené specializaci (Ekonom výroby) dojde k profilaci absolventa, která je stále intenzivněji akcentována současnou podnikovou praxí.

Absolvent dokáže:

Profil absolventa profesně zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Podniková ekonomika respektuje rámcový profil absolventa ekonomicky zaměřených oborů podle Nařízení vlády č. 275/2016 Sb. o oblastech vzdělávání ve vysokém školství.

Profesně orientovaný navazující magisterský studijní program klade zvýšený důraz na vyváženost a integritu teoretických znalostí a praktických dovedností s akcentem na profesní orientaci absolventů SP. Zejména se jedná o osvojení si klíčových ekonomických pojmů a kategorií a souvislostí mezi nimi v kontextu hlavních ekonomických teorií a provozního a procesního podnikového prostředí a dále o identifikaci, analýzu a interpretaci podnikových produkčních a hodnotových procesů pro řízení a regulaci materiálových, finančních a energetických toků a lidských zdrojů s cílem dosahování prosperity a udržitelnosti podnikatelských subjektů. Absolvent programu je schopen samostatně vyhledávat, třídit, analyzovat a kriticky interpretovat ekonomická data a informace potřebné pro řízení a rozhodování podnikatelských subjektů, řešit tvůrčím způsobem ekonomické vztahy a vazby v rámci vnitřního a vnějšího podnikového prostředí v interdisciplinárních souvislostech, generovat podnikovou strategii a zajistit její odvětvovou specifikaci, uplatňovat projektové zásady při řízení podnikových procesů, navrhovat vhodný způsob využití finančních derivátů k zajištění proti riziku, porovnávat investiční instrumenty z hlediska jejich rizika, výnosu a likvidity, řídit stabilizaci a rozvoj podnikových lidských zdrojů, porovnávat a ve vzájemných vazbách vyhodnocovat strategie organizačních jednotek a jejich reflexi v oblastech marketingu, financování, investiční činnosti, personalistiky, logistiky, organizační architektury a vlastní produkční činnosti.