Logistika

Logistika

Základní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Podrobnější popis

Studijní program Logistika je koncipován jako profesně zaměřený magisterský program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě.

Navazující magisterský studijní program Logistika reflektuje nedostatek odborníků v oboru logistiky a logistických technologií. Logistika má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů a technologických postupů. Studijní program Logistika pokrývá identifikovaný nedostatek odborníků logistiky technicky vzdělaných a připravených převádět ideové záměry v oblasti logistiky do praktických řešení.

Cílem magisterského profesně zaměřeného studijního programu Logistika je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý dodavatelský řetězec tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat logistické systémy, sklady, distribuční systémy, zpětné toky zboží, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na dopravu a logistiku, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji technologií, a metod řízení v oblasti dopravních systémů a logistiky.

Po ukončení navazujícího magisterského studijního programu „Logistika“ mají studenti možnost získat titul CLog.

Absolvent bude schopen a dokáže

 • prokázat široké a hluboké znalosti logistických, přepravních a skladovacích technologií v dopravních a přepravních službách;
 • definovat problematiku strategického řízení celého dodavatelského řetězce v kontextu zbožových, peněžních a informačních toků
 • samostatně využívat znalosti z oblasti modelování logistických procesů a systémů, a aplikovat je na řídicí procesy související s dopravní, skladovací, průmyslovou, reverzní a city logistikou
 • pracovat s logistickými IS a efektivně je využívat
 • využívat kompetence k vedení lidí (leadership)

Uplatnění absolventa:

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Logistika naleznou uplatnění:

 • v oblasti poskytovatelů logistických služeb (logistických operátorů) zejména u poskytovatelů logistických služeb na úrovni Third Party Logistics – 3PL a poskytovatelů logistických služeb na úrovni Fourth Party Logistics – 4PL jako odborní referenti a manažeři středního a vyššího stupně řízení zabývající se logistickými, přepravními a skladovacími technologiemi v dopravních a přepravních službách, dále jako projektanti dopravně-logistických systémů v rámci plánování a prognózování daných logistických činností a procesů s využitím znalostí z oblasti informatiky, odborníci v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti logistických systémů a v oblasti optimalizace a modelování logistických procesů s úmyslem aplikovat je na řídicí procesy související s dopravní, skladovací, průmyslovou, reverzní a city logistikou;
 • v průmyslových podnicích jako logistik výroby, logistik zásob a skladování, logistik nákupu apod.;
 • v podnicích služeb jako odborní referenti a manažeři v oblasti logistiky služeb;
 • v oblasti dopravy u dopravních firem jednotlivých dopravních oborů (operátorů dopravy, dopravců, zasílatelů, poskytovatelů kurýrních, expresních a balíkových služeb, v poradenských firmách zabývajících se dopravou a logistikou, v Centru dopravního výzkumu, apod.) jako dispečeři a jako odborní referenti a manažeři středního a vyššího stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, plánováním a řízením celého dodavatelského řetězce v kontextu zbožových, peněžních a informačních toků, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti controllingu, logistiky a ekonomiky, kteří jsou schopní realizovat kontrolní činnosti a inventury v souladu s profesí logistika, navrhovat systémové změny dopravně-logistických procesů, provádět rozbory pro stanovení logistických a dopravních ukazatelů, realizovat akviziční činnosti spojené s obchodem a zpracovat data nezbytná pro vyhotovení cenové nabídky, cenové kalkulace a tarify;
 • v oblasti firem přepravců jako odborní referenti a vedoucí oddělení logistiky, dopravy a závodové dopravy, logistických center a terminálů kombinované dopravy, velkoskladů obchodních řetězců, jako vedoucí a referenti závodových vleček;
 • v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se dopravou a logistikou (dopravně a technologicky zaměřené odbory a úřady), krajští koordinátoři dopravy, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje města, dopravní a logistické infrastruktury. V podnicích státní správy a samosprávy (Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic, Správa a údržba silnic, Ředitelství vodních cest, Státní plavební správa, Dopravní podniky veřejné hromadné dopravy apod.