Výzkumná a tvůrčí činnost

Zaměření výzkumné činnosti. Zajímavé vydané publikace

Ústav znalectví a oceňování směřuje své výzkumné činnosti do ekonomické oblasti, a to konkrétně se zaměřením na řešení ekonomických problémů v oblastech komplexního hodnocení podniků, finanční analýzy podniků, predikce budoucího vývoje podniku a jeho hodnoty, vývoje klíčových ukazatelů podniku, akciových trhů či vztahu parametrů ekonomiky na vybranou oblast průmyslu.

Nad rámec standardizovaného řešení jsou tyto oblasti řešeny pomocí aplikace umělé inteligence – umělých neuronových sítí. Vzorem umělých neuronových sítí, jak už název napovídá, jsou biologické neuronové sítě. Umělé neuronové sítě tedy napodobují činnosti lidského mozku. Samotné neurony jsou vzájemně propojeny spoji ohodnocenými vahami. Právě takové spojení a zejména schopnost tyto váhy učit na základě trénovacích vzorů v datech, dává umělým neuronovým sítím nové široké uplatnění v oblasti analýzy dat. Umělá neuronová síť je datovou strukturou, která je schopna reagovat na předem neznámé vstupy. Základní charakteristikou a definicí umělých neuronových sítí je tedy především jejich schopnost učit se. Tak, jako člověk. Ačkoliv je umělá inteligence v dnešní době hojně využívána a umělé neuronové sítě se vyznačují značným potenciálem, stále nejsou v podnikové oblasti vnímány jako užitečný nástroj pro řešení podnikových ekonomických problémů.

V podnikohospodářské činnosti může taková aplikace podnik na trhu včas varovat před případným úpadkem nebo naopak dokáže predikovat vývoj různých činitelů s ohledem na parametry ekonomiky. Právě zde Ústav spatřuje značný potenciál – využít umělou inteligenci – neuronové sítě a aplikovat je do ekonomické praxe.

V rámci výzkumné činnosti a jejího zaměření byla publikována již celá řada odborných publikací. Mezi ty nejvýznamnější, na kterých členové Ústavu participovali, patří určitě odborná kniha „Modelování nákladů pomocí neuronových sítí“, odborná kniha „Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků“ či vysokoškolská učebnice „Přehled metod komplexního hodnocení podniků“. Tyto publikace zcela kopírují zaměření Ústavu. Členové Ústavu znalectví a oceňování také pravidelně publikují v renomovaných světových databázích Web of Science a Scopus. Jedná se zejména o články v odborných vědeckých periodikách, ale i o články z věhlasných českých i světových konferencí.

Spolupráce se zahraničím. Zajímavé vydané publikace

Navázání vztahů s výzkumnými institucemi, ať na národní či mezinárodní úrovni je pro Ústav velmi důležité, neboť vede k tvorbě odborných publikací, které jednak přinášejí zajímavý vědecký pohled na řešenou problematiku a zároveň tím podtrhují výzkumné řešení na mezinárodní úrovni.

Ústav znalectví a oceňování dále úzce spolupracuje s Samara State University of Economics. Ve spolupráci s touto ruskou univerzitou vydává odborné vědecké publikace, které přinášejí zajímavý inovativní pohled obou stran na současné ekonomické problémy. V minulém roce byla například vydána společná publikace „Sustainable Development“, která se věnuje otázkám udržitelného rozvoje, které se dostaly do popředí ekonomické teorie v době, kdy se možnosti dalšího rozsáhlého vývoje zúžily vzhledem k vyčerpání omezených zdrojů a negativnímu dopadu lidské ekonomické aktivity na životní prostředí. Čerstvě je vydána publikace „Inventory Management in Manufacturing Company“, která se zabývá otázkami řízení zásob a přispívá využitím moderní inovativní techniky (umělých neuronových sítí) k optimalizaci řízení zásob ve výrobním podniku. V letošním roce je počítáno s vydáním další společné publikace „Creating a Comprehensive Enterprise Evaluation Method“. Spolupráce ovšem probíhá i s dalšími ruskými institucemi, například s Uralskou státní ekonomickou univerzitou. V roce 2017 byla ve spolupráci s pracovníky Ústavu znalectví a oceňování vydána publikace „Současná ekonomika Ruska a Česka: realita a směry rozvoje“. Pravidelně též akademičtí pracovníci Ústavu znalectví a oceňování přispívají svými výzkumy do několika odborných časopisů vedených ruskými kolegy.

Vzhledem k tomu, že část pracovníků Ústavu znalectví a oceňování studuje doktorské studium na Žilinské univerzitě v Žilině, je spolupráce rozvíjena i s touto institucí. A to především opět v oblasti vědecko-výzkumné (participace na konferenčních příspěvcích, příspěvcích do časopisů Žilinské univerzity v Žilině, spolupráce v oblasti předávání poznatků z práce s databázemi atd.).

Konference

Významnou mezinárodní iniciativou Ústavu znalectví a oceňování je pořádání vědecké konference „Innovative Economic Symposium“, kterou Ústav již čtvrtým rokem pořádá ve spolupráci s čínskou univerzitou North China University of Technology v Pekingu. Každoročně se konference zúčastní kolegové z České republiky, Slovenska, Ruska, Číny, ale i dalších zemí. Záštitu nad konferencí pravidelně přejímá samotný prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, CSc.

Innovative Economic Symposium 2015

V pořadí první konference v roce 2015 byla zaměřena na malé a střední podniky jako stabilizační faktor tržní ekonomiky. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2016

Druhý ročník byl zaměřen na obchodní a hospodářské vztahy mezi Čínou a střední Evropou. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2017

Minulý rok se konference nesla ve jménu strategického partnerství v mezinárodním obchodě. (Poster)

Innovative Economic Symposium 2018

Čtvrtý ročník s názvem Milníky a trendy světové ekonomiky se uskutečnil na podzim roku 2018 v Pekingu a zabýval se aktuálními tématy v oblasti mezinárodního obchodu, ekonomie, financí a ekonomiky podniku. Konference IES 2018 sdružuje vědce z oblastí obecné ekonomie, ekonometrie, znalostní ekonomiky, hospodářské politiky, podnikových financí a marketingu za účelem výměny poznatků a diskuze otázek souvisejících se zásadními událostmi a jevy světové politiky na makro a mikro úrovni. Hlavními tematickými zaměřeními jsou:

  • Síly a slabiny globální ekonomiky 21. století.
  • Ekonomické a společenské aspekty čtvrté průmyslové revoluce.
  • Aktuální světová ekonomika a hospodářská nerovnost.
  • Lze předpovědět příští finanční krizi?
  • Kryptoměny jako moderní nástroj pro rozšíření investičního portfolia.
  • Investiční rozhodování na mezinárodní úrovni.

Více informací o ročníku 2018 naleznete zde: http://ies.vstecb.cz/

Články z konference Innovative Economic Symposium 2017 (IES2017)  byly indexovány v databázi Web of Science (ke dni 19. prosince 2018).

Innovative Economic Symposium 2017

Zapojení studentů do tvůrčí činnosti

Ústav reflektuje požadavky na studenty jak z pohledu profilu absolventa, tak potřeb samotné praxe. Přičemž studenti působící na Ústavu jsou zapojováni do tvůrčí činnosti tak, aby nejen prohlubovali své získané teoretické poznatky, ale aby se zejména naučili zpracovávat a analyzovat data, porozumět ekonomickým a finančním otázkám, ale například se seznámili i s aplikací neuronových sítí.

Studenti na Ústavu znalectví a oceňování pracují během studia jako pomocné vědecké síly nebo v pozici praktikantů plní studijním plánem stanovenou povinnou praxi. Studenti se tak plně zapojují do činnosti Ústavu. Zaměstnanci Ústavu znalectví a oceňování naopak pomáhají studentovi v jeho osobním rozvoji, nebo poskytují metodickou pomoc v oblasti studia.

V případě zájmu o zapojení do činnosti našeho Ústavu kontaktujte Ing. Veroniku Šanderovou, MSc., popřípadě Ing. Jakuba Horáka, MBA, PhD. na e-mailové adresy: sanderova@mail.vstecb.cz, horak@mail.vstecb.cz

Časopis

Ústav znalectví a oceňování vydává časopis Journal of Valuation and Expertness. Jedná se o vědecký recenzovaný časopis, založený v roce 2016, který se zaměřuje na teorii, praxi a proces oceňování a hodnocení podniků, oceňování movitých věcí, oceňování nemovitých věcí, oceňování nehmotného majetku a další aspekty znalecké činnosti a oceňování. Časopis je vydáván 2x ročně. Redakční rada časopisu je složena z řad odborníků v oblasti oceňování podniků, soudních znalců, autorů řady znaleckých posudků a dalších významných hodnotitelů. Články prochází dvoukolovým recenzním řízením. Další informace o časopise zde: http://journals.vstecb.cz/publications/journal-of-valuation-and-expertness/