Uznávání výsledků dosažených při mobilitě v zahraničí

Uznávání aktivit splněných v zahraničí

Doba strávená v zahraničí v rámci mobility je považována za součást studia na VŠTE, proto není důvod, aby student kvůli účasti na mobilitě překračoval standardní dobu studia.

V případě účasti na mobilitě je studentům umožněn částečný individuální studijní plán či zajištěn individuální přístup akademických pracovníků, v závislosti na konkrétním typu a délce mobility. Pro informace o konkrétních případech se obracejte na koordinátora zahraničních vztahů.

 

Uznání předmětů a ECTS kreditů získaných v zahraničí

Před nástupem na studijní pobyt v zahraničí student sepisuje Studijní smlouvu , která obsahuje jeho studijní plán v zahraničí. Student zařazuje do studijní smlouvy předměty ze zahraničního studijního plánu zahraniční vysoké školy v celkové výši 30 ECTS kreditů za semestr nebo 60 ECTS kreditů za akademický rok. Studijní smlouvu konzultuje student s garantem oboru, popř. jeho zástupcem. Studentem vypracovaný návrh na zařazení předmětů do kategorií studijního plánu VŠTE „povinné“, „povinně volitelné“ či „volitelné“ stvrzuje garant oboru, popř. jeho zástupce podpisem na formuláři „“. Případné změny Studijní smlouvy musejí být dojednány a formulář Změny ve studijní smlouvě () podepsán VŠTE, hostitelskou institucí a studentem co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce po začátku mobility. Případné změny Protokolu o studijním plánu v zahraničí musejí být dojednány a formulář podepsán nejpozději do návratu z mobility. Po skončené mobility hostitelská vysoká škola zasílá VŠTE Výpis studijních výsledků (Transcript of records).

Všechny předměty a ECTS kredity schválené ve Studijní smlouvě či formuláři Změny ve studijní smlouvě, jejichž úspěšné absolvování je stvrzeno ve Výpisu studijních výsledků, jsou plně uznány do studijního plánu studenta a stávají se součástí jeho Dodatku k diplomu. Název předmětu a jeho kreditová hodnota je identická s údajem ve Výpisu studijních výsledků poskytnutém zahraniční institucí. V případě nejasností v souvislosti s uznáváním předmětů a ECTS kreditů ze zahraničí kontaktujte koordinátora zahraničních vztahů.

 

Uznání pracovní stáže v zahraničí

Pracovní stáž je integrální součástí studijních plánů VŠTE ve formě povinného předmětu Odborná praxe. Před svým odjezdem na zahraniční pracovní stáž sepisují student, koordinátor a poskytovatel stáže Pracovní plán stáže , jenž obsahuje plán stáže v zahraničí a podmínky, včetně příslibu uznání ECTS kreditů za stáž získaných. Po skončení stáže zasílá poskytovatel stáže VŠTE osvědčení o provedení pracovní stáže, ve kterém stvrzuje dodržení Pracovního plánu stáže.

Pokud je Pracovní plán stáže dodržen, je garantováno uznání do studijního plánu studenta ve formě splnění předmětu Odborná praxe a obdržení předem dohodnutého počtu kreditů. Student po návratu sepisuje Žádost o uznání praxe v zahraničí, kterou mu potvrzuje koordinátora zahraničních vztahů a prorektor pro studium a pedagogickou činnost. Na základě této žádosti Oddělení pro praxe zapisuje předmět Odborná praxe do splněných předmětů studenta. Pracovní stáž se tak stává součástí Dodatku k diplomu. V případě nejasností v souvislosti s uznáváním pracovní stáže vykonané v zahraničí kontaktujte koordinátora zahraničních vztahů.

 

Uznávání krátkodobých mobilit

Mezi krátkodobé mobility jsou počítány aktivity typu „International weeks“, zahraniční pobyty spojené s mezinárodními projekty, letní školy atd. Studentům účastnícím se těchto mobilit je po splnění podmínek účasti do studijního plánu zapsán předmět spadající do kategorie „volitelný odborný“. Tento předmět odpovídá svým popisem aktivitě vykonané při mobilitě a je ohodnocen počtem ECTS kreditů odvíjejícím se od skutečné pracovní zátěže spojené s výkonem aktivity. V případě nejasností v souvislosti s uznáváním krátkodobých mobilit kontaktujte koordinátora zahraničních vztahů.