Často kladené otázky

Elektronické potvrzení o studiu

 • Dovolujeme si Vás informovat o zavedení elektronického potvrzení o studiu, které si snadno vygenerujete v Informačním systému VŠTE.
 • Potvrzení o studiu je vydáváno na celý akademický rok. Každé potvrzení bude mít QR kód, který umožňuje rychlé ověření jeho platnosti. Toto potvrzení o studiu je použitelné pro orgány veřejné moci i pro všechny možné soukromoprávní účely. Potvrzení se dá použít v původní elektronické formě i ve formě listiny.

Návod, jak jej získat naleznete v následujícím odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=zIKN7J-igos

Jak se přihlásím do Informačního systému?

 • Při zápisu obdržíte přihlašovací údaje do IS, včetně dalšího postupu na změnu hesla.

Zapomněl jsem heslo do Informačního systému.

 • Neznáte-li primární heslo, které slouží pro přihlášení do Informačního systému, kontaktuje svého pedagogického referenta, který Vám přihlašovací údaje zašle.

Co je UČO?

 • Identifikační číslo, pod kterým jste veden na VŠTE. Pracují s ním všichni pracovníci školy.

Nevím, co je doporučený studijní plán a kde jej najdu.

 • Doporučený studijní plán je nejvhodnější forma rozpisu studia u jednotlivých programů. Doporučený studijní plán naleznete na webových stránkách školy www.vstecb.cz v sekci Uchazeč → Akreditované studijní programy, či v Informačním systému → Soubory → Dokumenty → Příslušný ústav.

Jak mohu komunikovat s pracovníky školy?

 • Prostřednictvím školního e-mailové adresy. Vstup do e-mailu naleznete na hlavní stránce Informačního systému s názvem Pošta.

Co musím udělat pro to, abych mohl postoupit do druhého ročníku?

 • Máte právo na zápis do následujícího semestru v daném studiu, jestliže jste v prvním a ve druhé semestru souhrnně úspěšně absolvoval předměty s minimální hodnotou 30 kreditů.

S čím mi pomůžou pracovníci studijního oddělení?

 • Pracovníci Studijního oddělení jsou nápomocni studentům při řešení administrativních úkonů souvisejících s průběhem studia. Dále vydávají studentům Potvrzení o studiu a potvrzují formuláře z jiných institucí.

S čím mi pomůžou pracovníci pedagogického oddělení?

 • Pracovníci pedagogického oddělení jsou nápomocni studentům při řešení komplikací při zápisu předmětů, témat kvalifikačních prací a při průběhu Státních závěrečných zkoušek. Dále obstarávají veškerou zprostředkovanou komunikaci s pedagogickými pracovníky.

Jak si zaregistruji předměty?

 • Prostřednictvím registrace předmětů si vyberete předměty, které chcete studovat. Registraci lze provést v Informační systému → Student → Začátek semestru → Registrace a zápis předmětu. Pro usnadnění můžete využít funkci registrační šablony. Další možností je zvolit Přidat předměty vložením kódu. Dále v obou případech zaškrtnete políčka u předmětů, které chce registrovat. V záložce Registrace a zápis předmětů můžete rovněž v období registrace zrušit či upravit registraci. V případě, že splníte podmínky stanovené pro jednotlivé předměty (prerekvizity, kapacita předmětu atd.), bude Vám předmět zapsán.

Jak se zapíši do seminárních skupin a k čemu slouží?

 • Pokud máte zapsán předmět, můžete si zvolit seminární skupinu. Seminární skupinu lze volit zejména u semináře. Můžete si vybrat variantu času výuky z nabízených možností. Seminární skupiny si vybíráte pomocí Informačního systému → Student → Začátek semestru → Výběr seminárních skupin.

Nemůžu se přihlásit do seminární skupiny.

 • Je možné, že přihlašování do seminárních skupin nebylo ještě otevřeno. Tuto informaci lze ověřit v Harmonogramu akademického roku. Dále je možné, že jste již přihlášen v některé jiné seminární skupině, tudíž se před přihlášením do jiné seminární skupiny musíte nejprve odhlásit z té stávající. Popřípadě nemáte předmět zapsán, či je kapacita seminární skupiny naplněna.

Nevím, kdy si mohu zaregistrovat předměty, zapsat se do seminárních skupiny, kdy začíná výuka či zkouškové období.

 • Všechny důležité termíny naleznete v Harmonogramu akademického roku. Harmonogram naleznete v Informačním systému → Soubory → Dokumenty → Úřední deska → Vnitřní předpisy a normy → Harmonogramy akademického roku.

Co znamená Úřadovna a jaké úkony prostřednictvím ní mohu udělat?

 • Prostřednictvím Úřadovny lze podávat žádosti pro vnitřní pracoviště školy, v rámci studijního oddělení pak například Žádost o změnu formy studia, Žádosti o uznání předmětů nebo Žádost o prospěchové stipendium.

Jak si mohu zažádat o stipendium?

 • ubytovací či sociální stipendium lze zažádat prostřednictvím Informačního systému → Stipendia. O prospěchové stipendium lze požádat prostřednictvím IS → Úřadovna → Podání nové žádosti → Studijní oddělení: Žádost o prospěchově stipendium, v termínu dle Harmonogramu akademického roku. Bližší podmínky pro čerpání stipendií jsou stanoveny ve Stipendijním řádu VŠTE.

Kde najdu důležité předpisy a normy?

 • Nejdůležitějšími předpisy jsou Statut VŠTE, Studijní a zkušební řád, Stipendijní řád a Harmonogram akademického roku. Uvedené dokumenty lze nalézt v Informačním systému → Soubory → Dokumenty → Úřední deska → Vnitřní předpisy a normy.

K čemu slouží poznámkové bloky?

 • V poznámkových blocích naleznete svoji absenci, body z průběžného hodnocení a závěrečné hodnocení. Poznámkové bloky naleznete v IS → Student → Výuka → Poznámkové bloky. Na základě automaticky vygenerované známky z bodového souhrnu lze naleznout známku rovněž v poznámkových blocích či v záložce Student → Konec semestru → Získané známky. Aktualizace údajů probíhá každý den o půlnoci.

Co musím vědět o státní závěrečné zkoušce?

 • Státní závěrečná zkouška se skládá z předmětů státní zkoušky a obhajoby kvalifikační práce. Zkouška z předmětů je písemná nebo ústní, obhajoba kvalifikační práce je ústní. Okruhy a prerekvizity státní závěrečné zkoušky naleznete v Informačním systému → Soubory → Dokumenty → Příslušný ústav. Student bakalářského programu je povinen vykonat státní zkoušku, nebo její první část, v období vymezeném pro státní zkoušky v semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo ve dvou následujících semestrech. Jestliže jste z části státní zkoušky v řádném termínu byl ohodnocen „nevyhověl“, můžete tuto část státní zkoušky opakovat v dalším vypsaném termínu státních zkoušek.

Co musím vědět o jednotlivých předmětech?

 • V Informačním systému v záložce Student vidíte všechny zapsané předměty. U jednotlivých předmětů vidíte vyučující, čas výuky, způsob zakončení zkoušky a kreditovou hodnotu. Rovněž zde student nalezne Poznámkové bloky, Studijní materiály či Katalog předmětu. Studijní materiály se nadále dělí na Učební materiály, kam vkládá vyučující materiály, Odpovědníky, prostřednictvím nichž budete skládat test a Odevzdávárny, kam vkládáte své práce. V Katalogu předmětu naleznete anotaci předmětu. V záložce Student rovněž naleznete záložku Konec semestru, kde jsou vypsané zkušební termíny jednotlivých předmětů, ke kterým se po jejich vypsání můžete přihlásit.

Odborná praxe

 • Každý student musí absolvovat odbornou praxi v rámci svého studia. Studenti kombinovaného studia si ji mohou nechat potvrdit na základě potvrzení od zaměstnavatele. Studenti prezenčního studia mohou odbornou praxi plnit na jimi zvolené společnosti, nebo mohou být přiděleni ke společnosti od školy. K nástupu na odbornou praxi si všichni studenti musí zapsat předmět OPX při zápisu předmětů a zapsat se do rozpisu na měsíc nástupu na odbornou praxi. Zápis do Rozpisu najdete v IS → Student → Během studia → Rozpisy, zde se pak zapíší do měsíce, kdy budou na praxi nastupovat, a to vždy do 15. dne předchozího měsíce. Studenti prezenčního studia, kteří mají zájem o plnění odborné praxe u své společnosti musí podat Žádost o přiřazení studenta k jiné společnosti/instituci a to do 15. dne měsíce, který předchází nástupu na odbornou praxi.

Přerušení studia

 • Studenti si mohou podat žádost o přerušení studia v IS → Úřadovna → Podání nové žádosti → Studijní oddělení: Žádost o přerušení studia. Tato žádost musí být podložena například lékařskou zprávou. Jedná se o dočasné přerušení doby studia, o obnovené studia je student informován na studijní e-mailovou adresu. Přerušení studia je možné pouze ze závažných a prokazatelných důvodů.

Ukončení studia

 • Student může své studium kdykoliv ukončit, a to prostřednictvím elektronické žádosti v IS → Úřadovna → Podání nové žádosti → Studijní oddělení: Oznámení o zanechání studia. Studium lze ukončit také doručením písemného Oznámení o zanechání studia, které naleznete v IS → Soubory → Útvar ředitele pro administraci studia a celoživotního vzdělávání → Studijní oddělení → Formuláře a žádosti. Studium bude ukončeno ke dni přijetí elektronického, či papírového Oznámení o zanechání studia a studentovi bude odesláno Potvrzení o zanechání studia a Potvrzení o délce studia.