Strojírenství

StrojírenstvíZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Podrobnější popis

Cílem navrhovaného tříletého bakalářského studijního programu Strojírenství je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti konstrukce strojů, technologie výroby a strojírenských technologií. Tento program je dlouhodobě poptáván studenty, firmami a podnikatelskými institucemi v jihočeském kraji. Studium navrhovaného programu umožní absolventům získat perspektivní a na trhu práce žádaný soubor technických vědomostí, znalostí, dovedností a praktických návyků. Výuka je orientována na profesní kvalifikaci v základních technologiích. Obsah, struktura a forma studijních předmětů odpovídají záměru vysoké školy polytechnického typu profilující se jako polytechnická škola, vhodně doplňuje nabídku vysokoškolského vzdělání v regionu. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem.

V navržené profilaci se zrcadlí konkrétní požadavky praxe, a to jak v oblasti teoretických základů, tak i z hlediska požadovaných praktických dovedností. Koncepce předkládaného oboru, i jeho dílčí aspekty, byly konzultovány především s odborníky z vybraných univerzit a s představiteli podnikatelské sféry, se kterými Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích spolupracuje v rámci profesních svazů a ve kterých je Katedra strojírenství členem (Jihočeská hospodářská komora, Smart region, Smart cluster, Česká strojnická společnost, AUTO SAP). Zároveň se podílejí na výuce odborných předmětů i experti z praxe.

Studijní plán studijního programu Strojírenství je sestaven s ohledem na profil absolventa. Student je schopen aplikovat široké znalosti a bohaté dovednosti potřebné pro výkon povolání, která jsou legislativně dostupná absolventům bakalářského studia.

Absolvent programu

Absolvent programu Strojírenství umí prokázat znalosti pro výkon profese konstruktér strojních zařízení, technolog obrábění, technolog svářecích procesů, projektant strojařských provozů, technolog přípravy výroby, manažer materiálových toků, manažer výrobních provozů, nákupčí vstupních strojařských materiálů, programátor CNC strojů v prostředí průmyslové organizace. Student programu Strojírenství prokazuje znalosti, dovednosti a profesní způsobilost.

Absolvent studijního programu Strojírenství je schopen:

 • ovládat 3D modelování a počítačovou grafiku i jako simulaci dějů probíhajících při plnění technologických toků materiálů,
 • vykonávat kontrolu mechanické, fyzikální i chemické vlastnosti vyráběných produktů,
 • řídit projekt a jeho financování, hodnocení projektů včetně jejich administrace a ukončení,
 • navrhovat, posuzovat a konstruovat strojní zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky, technické prostředky a jejich počet, druh a typ strojů, strojního zařízení a také ovládat postupy práce při servisech, revizích, údržbě a opravách,
 • zajišťovat a organizovat technologické přípravy strojírenské výroby, navrhovat uspořádání strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a ostatních technických podmínek,
 • charakterizovat základní pochody při svařování v současné strojírenské praxi,
 • znát teoretické i praktické dovednosti svařování konvenčními i progresivními technologiemi,
 • řídit projekty a jejich financování a aplikovat principy monitorování a hodnocení projektů včetně jejich administrativního zpracování a ukončení,
 • znát technologie obrábění na konvenčních a CNC strojích, konstrukční řešení vybraných částí obráběcích strojů a CNC strojů a základy programování CNC strojů,
 • využít svých znalostí zpracovatelských technologií a metalurgického zpracování materiálu,
 • aplikovat teoretické poznatky k řízení výroby obrobků z různých druhů materiálu.

 

Uplatnění studentů

Studijní program Strojírenství je profesně orientovaný obor, který v průběhu studia systematicky připravuje budoucí absolventy pro výkon profesních funkcí. Absolvent je schopen zastávat funkce na nižším a středním stupni řízení v organizacích všech druhů strojírenské výroby, odborné funkce ve veřejné správě i v podnicích, které realizují výrobní proces. Dále najde uplatnění jako odborník na středním stupni řízení průmyslových a obchodních podniků v oblasti zásobování a přípravy výrobních provozů. Profil absolventa splňuje rovněž požadavky pro soukromé podnikání ve všech výrobních oborech.

Absolventi studijního programu Strojírenství naleznou uplatnění:

 • v oblasti konstrukčního a procesního inženýrství a v oblasti strojírenské technologie jako výrobní a řídicí pracovníci, ale i jako technologové a konstruktéři i vývojáři zejména ve firmách MOTOR JIKOV Group, a. s., Jihostroj, a. s., CZECHINVEST, GD Druckguss, s.r.o., Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, BOSCH, s.r.o., KeyTec, s.r.o., Aspera, s.r.o. a dalších firmách.
 • v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se hospodářskou a výrobní činnosti.