Strojírenství

StrojírenstvíZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

 

 

Podrobnější popis

Studijní program Strojírenství je v předložené žádosti koncipován jako profesně zaměřený magisterský program, připravující studenty především na pracovní pozice ve strojírenských průmyslových podnicích a veřejné správě.

Navazující magisterský studijní program Strojírenství reflektuje na nedostatek odborníků v oboru strojírenství a strojírenských technologických výrobních procesů. Strojírenství má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů a technologických postupů se zaměřením pro potřeby Průmyslu 4.0. Navrhovaný program Strojírenství pokrývá identifikovaný nedostatek odborníků strojírenství technicky vzdělaných a připravených převádět ideové záměry v oblasti výrobních procesů do praktických řešení.

Navržený profesně zaměřený studijní program Strojírenství zrcadlí konkrétní požadavky praxe, a to jak v oblasti teoretických základů, tak i z hlediska požadovaných praktických dovedností
Cílem magisterského profesně zaměřeného studijního programu Strojírenství je vychovat absolventy, kteří dokážou řídit celý výrobní řetězec, tj. zbožové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat produkční systémy, toky materiálů, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen buďto samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Dále budou absolventi připraveni úspěšně studovat doktorské studijní programy se zaměřením na výrobní technologie a materiály pro strojírenské aplikace, a budou schopni znalosti nabyté studiem využít při výzkumu a vývoji výrobních technologií a metod řízení v oblasti produkčních systémů a procesů.

Absolvent programu

Profil absolventa oboru vychází z nárůstu požadavků na technické a technologické znalosti manažerů v oblasti strojírenství. Požadavky strojírenství na systémový přístup, plánovitost, algoritmické myšlení, komplexnost i globální řešení dnes pokrývají nejen aspekty manažerské, ale ve stále větší míře i aspekty technologické a výrobní. Řešení strojírenských problémů dnes vyžaduje spolupráci strojírenského technologa s manažerem a dalšími subjekty, kteří se dokážou vzájemně doplňovat a nacházet optimální řešení dané situace.

Navrhovaný magisterský studijní program Strojírenství reflektuje nedostatek odborníků v oboru strojírenských technologií. Strojírenství má dvě neoddělitelné součásti. Jednak je to část ideová, a na druhé straně je zde část technicko-technologická, která realizuje záměry manažerů za pomocí celé řady technických zařízení, nástrojů
a technologických postupů.

Odborné znalosti absolventa studijního programu „Strojírenství“

Absolvent je schopen:

 • prokázat široké a hluboké znalosti v dynamickém plánování ve strojírenství;
 • definovat problematiku strategického řízení automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů
  a systémů, v rámci Průmyslu 4.0, peněžních a informačních toků;
 • charakterizovat problematiku projektování automatizovaných a robotizovaných výrobních procesů;
 • matematicky definovat a identifikovat integritu povrchů;
 • vysvětlit problematiku projektování automatizovaných a robotizovaných systémů, které dokáže využívat, provozovat a aplikovat pro danou oblast;
 • definovat a analyzovat vnitropodnikovou mezioperační manipulaci, její vazby na výrobní a další procesy;
 • popsat technologie a vysvětlit jejich dekompozici na operační technologie;
 • prokázat komplexní znalosti tvorby, funkce a řízení výrobních materiálových toků a řetězců;
 • charakterizovat jednotlivé výrobní metody progresivních technologií;
 • vysvětlit problematiku projektového řízení a je schopen řešit samostatně či v týmu složité projekty pro strojírenské provozy;
 • definovat vzájemné vazby ekonomických a finančních nástrojů ve strojírenství;
 • předávat znalosti o zásadách environmentálních dopadů ve strojírenských technologiích;
 • popsat moderní slévárenské technologie, teorie a technologie slévárenských procesů;
 • popsat progresivní metody modelování technologie výroby kovových slitin;
 • orientovat se v informačních a komunikačních technologiích a systémech ve strojírenství a aplikovat je v praxi;
 • orientovat se v inovacích pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl;
 • navrhovat stroje a zařízení pro automatizaci výrobních procesů;
 • navrhovat a aplikovat roboty a manipulátory ve strojírenské praxi;
 • popsat a aplikovat operační, výrobní a procesní manažerské praktiky ve strojírenství;
 • definovat a využívat akustické a diagnostické metody v technické praxi.

Odborné dovednosti absolventa studijního programu „Strojírenství“

Absolvent je schopen:

 • samostatně využívat znalosti z oblasti modelování konstrukčních procesů a výrobních systémů a aplikovat je na řídicí procesy související s dopravní, skladovací, průmyslovou, reverzní a city logistikou;
 • využívat tvořivého myšlení a dokázat samostatně řídit a vyhodnocovat procesy optimalizace v kontextu
  s dílčími výrobními procesy;
 • koordinovat procesy aplikace robotů a manipulátorů, modelovat a konstruovat účelová chapadla pro specifické strojírenské provozy;
 • provádět syntézy a optimalizace výrobních systémů a využívat přitom nejnovější poznatky z oblasti konstrukce a technologií výroby;
 • plánovat a prognózovat dané výrobní činnosti a procesy v kooperaci se znalostmi z oblasti informatiky
  a projektování automatizovaných výrobních systémů, které dokáže využívat;
 • vyhodnotit efektivnost výrobního procesu v kontextu dalších navazujících činností a navrhnout odpovídající optimalizační opatření;
 • získat, vyhodnotit a zpracovat potřebná data nezbytná pro cenové nabídky, cenové kalkulace a tarify;
 • samostatně nebo v týmu provádět rozbory pro stanovení výrobních a procesních ukazatelů;
 • realizovat kontrolní činnosti a inventury v souladu s profesí konstruktér/technolog ve strojírenství;
 • provádět a navrhovat systémové změny výrobních procesů;
 • provádět akviziční činnosti spojené s výrobním procesem;
 • pracovat s výrobními a procesními IS a efektivně je využívat.

Obecné způsobilosti absolventa studijního programu „Strojírenství“

Absolvent je schopen:

 • využívat kompetence k vedení lidí (leadership);
 • využít obecné manažerské a komunikační znalosti a dovednosti včetně týmové práce;
 • celoživotního učení a předávání znalostí a vědomostí;
 • vyhledávat, třídit a interpretovat informace, včetně cizojazyčných zdrojů;
 • samostatně se rozhodovat a řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy a volit optimální variantu řešení;
 • vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých pracovních situacích;
 • pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením i s dalšími prostředky ICT a efektivně využívat adekvátní zdroje informací;
 • samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, a to jak na základě praxe, tak samostudiem teoretických poznatků oboru;
 • jednat podle zásad kritického technického myšlení;
 • přijímat různé týmové role a podílet se na odborné diskuzi při formulaci závěrů, prezentovat výsledky své práce a jejich obhajoba před auditoriem.

 

Uplatnění studentů

Druhý stupeň vysokoškolského studia vychovává technicky vzdělané odborníky strojírenství vyšších řídících úrovní v oblasti modelování, konstruování strojů a zařízení, řízení výrobních provozů, vedoucích dispečinků, vedoucích konstrukčních útvarů, vedoucích plánovacích a prognostických útvarů firem. Odborné zaměření je založené na profesionálním osvojení si principů optimalizace a syntézy výrobních systémů v kooperaci se znalostmi z oblasti plánování a prognózování, informatizace, řízení a projektování výrobních systémů, které dokáže využívat, provozovat a aplikovat pro danou oblast. Uplatnění absolventa je ve vedoucích technických funkcích v oblasti strojírenství v rámci automatizace a robotizace, kontroly kvality, automatizované montáži
a výroby. Absolventi rovněž najdou uplatnění jako projektanti výrobních systémů v oblasti technického řešení výroby, materiálových toků, identifikace výrobků, údržby apod.

Absolventi navazujícího magisterského studia programu Strojírenství jsou připraveni řídit celý dodavatelský řetězec, tj. materiálové, peněžní a informační toky, zabezpečovat, řídit a navrhovat výrobní systémy, materiálové toky, optimalizovat činnost technologií a systémů, a navrhovat jejich optimalizace. Absolvent je schopen samostatně nebo v týmu řešit složité projekty. Studijní plán programu Strojírenství je koncipován tak, aby byl absolventovi umožněn vstup na trh práce k výkonu povolání s kvalifikačním požadavkem na absolventa magisterského studia vybaveného potřebnými znalostmi a dovednostmi.

Absolventi magisterského studijního programu Strojírenství naleznou uplatnění:

 • v průmyslových podnicích, a to jako konstruktéři strojních zařízení, konstruktéři robotů a manipulátorů, konstruktéři mezioperačních zařízení, technologové výrobních procesů, technologové progresivních technologií a inovací pro Průmysl 4.0 a Smart průmysl, projektanti strojařských provozů, kontroloři pro kontaktní a optické 3D měření a virtualizace objektů, technologové přípravy výroby, manažeři materiálových toků, manažeři výrobních provozů, nákupčí vstupních strojařských materiálů, procesní inženýři a programátoři výrobních strojů a robotů v prostředí průmyslové organizace. Absolventi pak mohou najít uplatnění i jako procesní iženýři v různých průmyslových provozech. Také se mohou prosadit např. v těchto profesních zaměřeních: technolog moderních slévárenských technologií a slévárenských procesů a technolog progresivních metod modelování technologie výroby kovových slitin. Studenti programu Strojírenství prokazují znalosti, dovednosti a profesní způsobilost;
 • v podnicích služeb jako odborní referenti a manažeři v oblasti virtuální reality strojních konstrukcí, plánování ve strojírenství, ekonomických a finančních nástrojů ve strojírenství, identifikace integrity povrchů materiálů, akustických a diagnostických metod v technické praxi;
 • v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se strojírenskými výrobními procesy (technicky a technologicky zaměřené odbory a úřady), krajští koordinátoři strojírenské výroby, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje města a průmyslovou výrobou.