Specifický vysokoškolský výzkum

V roce 2018 bylo realizováno celkem 6 projektů v celkové výši 837 963 Kč. Náklady na organizaci soutěže byly financovány z prostředků vysoké školy. Studentské vědecké konference nebyly z projektu Specifického vysokoškolského výzkumu pořádány. Níže jsou uvedeny jednotlivé projekty

 

Projekt č. SVV201801: Vývoj metody komplexního hodnocení podniku jako indikátoru finančního zdraví a vrcholového cíle podniku aplikované na dopravní a přepravní podniky v ČR

Hlavní řešitel: doc. Ing. Marek Vochozka, Ph.D., MBA

Další řešitelé – studenti: Bc. Jakub Horák, Bc. Patrik Gross, Bc. David Matoušek, Bc. Michaela Bastlová, Bc. Michaela Turková

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Veronika Machová, Ing. Vojtěch Stehel, Ing. Jaromír Vrbka, Ing. Zuzana Rowland

V rámci projektu byla provedena analýza finančního vývoje odvětví dopravy národního hospodářství, a jednotlivých dopravních a přepravních podniků. Za přispění umělých neuronových sítí byla navržena nová metoda komplexního hodnocení podniku. byl tak nalezen ukazatel, který velmi rychle umožní indikaci finančního zdraví podniku. Vznikl tak i nastroj umožňující díky své dekompozici plánovat činnost podniku tak, aby bylo dosazeno, co možná nejpříznivější hodnoty cílového ukazatele. Následně bude moci být ukazatel uplatněn při finančním řízení dopravních a přepravních podniků a tvorbě plánů podniku.

Projekt č. SVV201802: Adresná identifikace a analýza determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí

Hlavní řešitel: Ing. et Ing. Petra Nováková

Další řešitelé – studenti: Martin Dvořák, Tomáš Koreszka, Daniel Vacek

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Anotace: Výzkumná náplň řešitelského kolektivu je zaměřena na adresnou identifikaci a analýzu determinačních faktorů kvality vnitřního prostředí pro výuku a vzdělávání studentů VŠTE. Cílem projektu je na základě multikriteriální analýzy zhodnotit kvalitu vnitřního prostředí VŠTE, případně navrhnout varianty optimalizace. V rámci řešení projektu se předpokládá konfrontace výsledků subjektivního vnímání kvality vnitřního prostředí (teplotní komfort, vnímaná vlhkost, přijatelnost vzduchu, intenzita odéru, intenzita osvětlení, vnímaná hluková zátěž a akustický komfort, vnímaná barevnost interiéru, …) s výsledky monitoringu in-situ (teplota, vlhkost, koncentrace CO2, intenzita osvětlení, rychlost proudění vzduchu) pomocí multifunkčního měřicího přístroje pro analýzu kvality vnitřního prostředí a komfortu (Testo 480 + příslušenství).

Projekt č. SVV201803: Optimalizace logistických procesů ve firmě – přechod na průmysl 4.0

Hlavní řešitel: Ing. Marek Vokoun, Ph.D.

Další řešitelé – studenti: Bc. Martin Jodl, Bc. Lucie Samková

Anotace: Projekt je zaměřen na simulace scénářů zaměřených na návratnost zavádění nových technologií v souvislosti s přechodem na nové technologie v logistice, zejména přechod z naftových motorů na elektromotory v dálkové přepravě a samořiditelné (autonomní) vozy. Budou aplikovány metody podnikové ekonomie, zkoumány velikostní kategorie podniků v oblasti logistiky v České́ republice, dále budou využity metody pro stanovení návratnosti investic.

Projekt č. SVV201804: Výzkum sloužící pro aplikaci praktických dovedností na specifickém softwaru pro studenty logistických oborů

Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Bartuška

Další řešitelé – studenti: Tomáš Kůs, David Kocar, Martin Kůs, Jiří Novotný, Tomáš Douda

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Martina Hlatká, Ing. Vladimír Ľupták PhD.

Anotace: Projekt je zaměřen na simulační výzkum v oblasti dopravy a logistiky. K tomuto je  využit softwarový produkt komplexně řešící problematiku spedice, dopravy a skladování s možností vytvoření vazeb na jiné informační systémy. V rámci výzkumu studenti získají možnost rozšiřování svých dovedností o schopnosti spjaté s praktickou stránkou užívání simulačního SW zejména ve smyslu lepšího pochopení teoretických základů spojených s logistikou, mezinárodní silniční nákladní dopravou a zasilatelstvím. SW produkt užívaný běžně v komerční oblasti tak studentům zprostředkuje simulační prostředí, ve kterém bude možné provádění experimentů a simulací s následným ověřením v praxi.

Projekt č. SVV201805: Analýza a porovnání dat získaných ze 3D laserového skeneru a fotogrammetrického zaměření objektu a jejich využití při tvorbě 3D modelu

Hlavní řešitel: Ing. Martin Dědič

Další řešitelé – studenti: Bc. Tomáš Dvořák, Bc. Daniel Vacek, Bc. Tomáš Koreszka

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Kristýna Průšková

Výzkumná náplň řešitelského kolektivu je zaměřena na analýzu dat získaných skenováním a fotogrammetrií historicky a kulturně významných objektů na území Jihočeského kraje. Cílem projektu je praktické využití 3D skeneru a fotogrammetrického zaměření následnou analýza získaných dat a jejich vyhodnocení z hlediska jejich využití k obnově řešených objektů, vytvoření 3D modelů a návrhu úprav.

Projekt č. SVV201806: Biofeedback a jeho aplikace do studijního prostředí

Hlavní řešitel: RNDr. Ivo Opršal, Ph.D.

Další řešitelé – studenti: Bc. Jakub Horák, Bc. Patrik Gross, Bc. David Matoušek, Bc. Michaela Bastlová, Bc. Michaela Turková, Bc. Jakub Čurda

Další řešitelé – akademičtí pracovníci: Ing. Veronika Machová

Projekt je zaměřen na výkonnostní trénink v souvislosti s rozvojem kognitivních schopností, posílení koncentrace, udržení pozornosti a soustředění, sebekontroly, zlepšení intelektuálních schopností, operační, i dlouhodobé paměti, efektivní metače a intelektu (REF) za pomocí metody EEG biofeedbacku