Řízení lidských zdrojů

Řízení lidských zdrojůZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Podrobnější popis

Ústav podnikové strategie Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích akreditoval počátkem roku 2020 v rámci České republiky jedinečný bakalářský studijní program Řízení lidských zdrojů.

Profesně zaměřený studijní program Řízení lidských zdrojů je založen na silném ekonomickém základě, na který navazují hlubší komplexní znalosti a dovednosti v oblasti řízení lidských zdrojů a personální agendy. Absolvent studijního programu se orientuje dobře v problematice pracovního práva, psychologii práce, dále disponuje kvalitními komunikačními, prezentačními a manažerskými dovednostmi. Umí pracovat s nejnovější technikou a softwarem a je velme dobře jazykově vybaven. Naplnění požadavků praxe bylo již při zrodu studijního programu a bude i kontinuálně naplňováno participací předních odborníků z praxe. Praktická aplikace získaných kompetencí je zajištěna jednosemestrální odbornou praxí přímo v podnicích. Pro studenty prezenční formy se tím naskytne i možnost bezprostředního získání pracovního místa v oboru.

Uplatnění studentů na trhu práce

 • Specialista nebo manažer pro oblast řízení lidských zdrojů:
  • v personálních útvarech podniků i státních a veřejných organizací,
  • ve vzdělávacích, poradenských a konzultačních firmách působících v oblasti rozvoje lidských zdrojů,
  • ve státních organizacích zabývajících se tvorbou a prováděním sociální politiky a politiky zaměstnanosti,
  • v neziskových organizacích (občanských sdruženích, nadacích, fondech, profesních komorách aj.).
 • Velmi široké spektrum získaných znalostí a dovedností umožňuje i uplatnění v dalších oblastech soukromé i veřejné sféry.
 • Pokud se absolvent rozhodne pokračovat ve studiu, může navázat jakýmkoliv navazujícím magisterským studiem s ekonomickým zaměřením, a to například profesně orientovaným magisterským studijním programem Podniková ekonomika, který rovněž zajišťuje Ústav podnikové strategie VŠTE.

Délka studia v prezenční i kombinované formě jsou včetně semestrální praxe tři roky. Výhodou kombinovaného studia  na VŠTE oproti jiným vysokým školám je možnost studia o víkendech,  tedy o sobotách a nedělích a studium tak většinou nekoliduje s pracovních dobou již zaměstnaných studentů.