Resortní výzkum

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích může díky svým kapacitám v oblasti výzkumu vývoje a tvůrčí činnosti poct s řešením problémových oblastí jednotlivých regionálních subjektů. Konkrétní spolupráce pak probíhá v závislosti na rozsahu a specifikaci zadání. Příkladem spolupráce jsou zpracovávané studie pro SŽDC, s.o.

 

SŽDC, s.o. – Poplatek za použití železniční dopravní cesty ve státech EU

Studie analyzující stav ve způsobu stanovení poplatku za použití železniční infrastruktury ve státech EU a definující skutečnosti mající vliv na výši daného poplatku v jednotlivých státech EU). Období řešení 2014.

 

Návrh orientačního systému pro nevidomé a slabozraké ve veřejných prostorech v České republice

Legislativa v oblasti stavebnictví, včetně Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové využívání staveb, vyžaduje osazení prvků pro nevidomé a slabozraké ve všech veřejných stavbách. Není však specifikovaný přesný požadovaný tvar, velikost, ani umístění takových prvků. Záměrem projektu bude vyhotovit jednotný návrh doplňkového orientačního systému pro nevidomé a slabozraké pro veřejné prostory, které budou sloužit pro bezpečnější orientaci.

Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a kol.

 

SŽDC, s.o. – Rozvoj železniční infrastruktury v JČK

Studie rozvoje železniční infrastruktury na území Jihočeského kraje s ohledem na požadavky objednavatele regionální i dálkové dopravy a na požadavky provozovatele dráhy, vč. zajištění dostatečné kapacity infrastruktury pro další rozvoj a využití nákladní dopravy (např. při dostavbě JETE). Studie bude definovat potřebné infrastrukturní požadavky na zajištění požadovaného rozsahu a kvality veřejné dopravy (zkrácení jízdních dob, zavedení pravidelné taktové dopravy s možností vkládání zájmových nesystémových vlaků, dosažení systémových jízdních dob, zajištění přípojných vazeb v přestupních uzlech, parametry dopravních terminálů, zajištění dostatečné stability jízdního řádu atd.). V rámci zpracování studie je nutné zohlednit již probíhající a připravené investiční akce na železniční infrastruktuře jihočeského kraje. Studie bude zpracována ve výhledu minimálně do roku 2030.

Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a kol.

 

SŽDC, s.o. – Kapacita železniční infrastruktury v JČK

Studie týkající se kapacity železniční infrastruktury na území Jihočeského kraje s ohledem na požadavky objednavatele regionální i dálkové dopravy, požadavky dopravců a přepravců v nákladní dopravě a s ohledem na požadavky provozovatele dráhy. Studie bude analyzovat současný stav železniční infrastruktury v Jihočeském kraji a definovat její omezující prvky, které znemožňují další rozvoj systému veřejné dopravy, zavedení požadovaných standardů kvality dopravní obslužnosti a neumožňují další rozvoj a efektivní využití železniční nákladní dopravy. V rámci zpracování studie je nutné zohlednit již probíhající a připravované investiční akce na železniční infrastruktuře Jihočeského kraje.

Řešitel: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a kol.