Pozemní stavby

Pozemní stavbyZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

 

 

Podrobnější popis

Studijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové architektonicko-konstrukční vzdělání v oblasti navrhování, výstavby a exploatace budov. Obsah studia formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia definovaného komplexními potřebami společenské praxe v technické oblasti spojené s architektonickým a konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významnou a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu.

Studenti jsou systematicky vedeni k osvojení vědomostí, dovedností a kompetencí spojených s výkonem širokého souboru činností a aktivit v oblasti pozemních staveb. Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí, znalostí vedených k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe, a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově teoreticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře.

Výše uvedenému cíli odpovídá skladba studijního plánu i samotná náplň jednotlivých modulů. Účelně se zde kloubí fundamentální teoretické exaktní předměty, předměty zastupující nosné oblasti programu a doplňující prakticky orientované kurzy. Absolvování programu Pozemní stavby je dobrým předpokladem pro okamžitý nástup do stavební praxe a plnohodnotné zapojení do aktivit organizace bez nutnosti dalšího času pro adaptaci.

 

Absolvent programu

Student studijního programu Pozemní stavby je stavební profesionál, který se umí orientovat v oblasti navrhování, výstavby i provozu a správy budov. Profil absolventa je zaměřen na širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia, kdy absolvent umí reagovat na komplexní potřeby společenské praxe v technické oblasti spojené s architektonickým i konstrukčním návrhem environmentálně vhodných a energeticky efektivních budov. Pozornost je věnována progresivním materiálům a technologiím, tedy oblastem, které v současné stavební praxi představují velice významnou a neustále se dynamicky rozvíjející problematiku. Absolvent studijního programu Pozemní stavby umí identifikovat, analyzovat a řešit stavebně-technické, environmentální a energetické problémy budov a jejich prostředí na úrovni koncepční přípravy a jejich architektonicko-konstrukčního návrhu. Zohledňuje přitom získané ekonomické, manažerské a legislativní poznání. Studijní program Pozemní stavby je možné charakterizovat jako průřezové stavebně-konstrukční magisterské vzdělání, kdy se absolvent umí orientovat v oblasti navrhování nosných konstrukcí ze všech konstrukčních materiálů (beton, ocel, dřevo, zdivo a sklo). Obsah studia formuje širší odborný profil charakteru interdisciplinárního studia, kdy absolvent umí definovat komplexní potřeby společenské praxe v technické oblasti spojené s konstrukčním návrhem budov. Absolvent umí analyzovat konstrukci jak v oblasti analytické, tak i využití výpočetní techniky pro návrh nosných konstrukcí budov. Příslušná profilace vychází z konkrétních požadavků praxe, čímž je vytvořen předpoklad dobré uplatnitelnosti absolventů programu na trhu práce, a to ve střednědobém i dlouhodobém horizontu. Absolvent dokáže identifikovat, analyzovat a řešit stavebně-konstrukční problémy budov na úrovni jednoduchých modelů konstrukce i prostorovou analýzu celku (3D). Zohledňuje přitom získané statické, manažerské a legislativní poznání.

Obecné způsobilosti absolventa studijního programu Pozemní stavby:

Absolvent je schopen:

 • vzájemně propojit dílčí poznatky z jednotlivých oblastí studia do logického celku a pochopit interdisciplinární vazby a souvislosti,
 • definovat a kvantifikovat problémy,
 • aplikovat legislativu ve stavební a podnikatelské oblasti,
 • uplatnit znalosti z oblasti řízení procesů, projektů a stavebních děl,
 • odborně komunikovat v cizím jazyce ve stavební problematice,
 • upevňovat a rozvíjet získané vědomosti a schopnosti týmové práce,
 • organizovat si vlastní vzdělávání a další profesní rozvoj.

 

Odborné dovednosti absolventa studijního programu Pozemní stavby:

Absolvent je schopen:

 • akceptovat funkci a estetiku architektury budov v její technické realizaci,
 • konstrukčně navrhovat budovy při respektování zásad interaktivního projektování,
 • orientovat se v materiálové nabídce při navrhování budov a jejich prostředí,
 • komplexně posoudit detaily, prvky a soustavy architektonických konstrukcí budov,
 • orientovat se v teorii a technice vnitřního prostředí budov,
 • environmentálně a energeticky zhodnotit a posoudit budovu a její prostředí,
 • uplatnit základní odborné znalosti z oblasti navrhování konstrukčních materiálů,
 • konstrukčně navrhovat budovy při respektování zásad interaktivního projektování,
 • řešit nosné konstrukce při navrhování budov a optimalizovat konstrukci pomocí její analýzy,
 • vnímat a analyzovat statické řešení budov,
 • posoudit nosné prvky a nosné soustavy budov,
 • orientovat se v teorii statického řešení statické analýzy budov.

 

Absolvent studijního programu Pozemní stavby je způsobilý vykonávat profesi konstruktéra (v projekci a ve výrobních firmách), technologa, technika, environmentálního manažera (v investorských útvarech, v útvarech státní správy a územních celků) při přípravě a provozu budov.

 

Uplatnění studentů

 

Naplnění profilu absolventa vyžaduje provázání technických, technologických a ekonomických vědních disciplín a předmětů, které charakterizují nejenom fungování všech subjektů stavebního trhu, ale jsou předpokladem zpracování a hodnocení technicko-technologických a technicko-ekonomických charakteristik jednotlivých dílčích aktivit životního cyklu stavby.

Absolventi studijního programu Pozemní stavby najdou uplatnění:

 • v oblasti stavební činnosti např. u velkých stavebních společností (Metrostav, a.s., Skanska a.s., Swietelsky, Best, a.s., Wienerberger, Hochtief, Edikt, atd.) jako odborní referenti a manažeři středního stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, technikou a technologií, plánováním i realizací výstavby, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti realitních kanceláří;
 • v oblasti firem stavební výroby jako odborní referenti a stavbyvedoucí.