Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Rozvoj studijního prostředí VŠTE – zkvalitnění vzdělávací infrastruktury

Popis projektu

Účelem projektu je investičně doplnit aktivity VŠTE realizované ve financovaných projektech ESF
minulého programového období.

V rámci realizace projektu dojde ke zvýšení kvality vzdělávání ve všech akreditovaných Bc. a Mgr.
programech prostřednictvím doplnění a modernizace vybavení výukové a IT infrastruktury VŠTE. Dále
dojde ke zpřístupnění nových elektronických informačních zdrojů.

Veškeré aktivity jsou plánovány v souladu s potřebami cílové skupiny studentů VŠTE a povinnými
aktivitami výzvy.

Důvodem pro realizaci klíčové aktivity je zkvalitnění studijního prostředí a zpřístupnění nových
informačních zdrojů nabízených knihovnou pro cílovou skupinu studentů VŠTE. Projekt je koncipován
jako doplněk k podpořeným intervencím v minulém období. Reaguje tak na VŠTE realizované projekty:

–         CZ.1.05/3.2.00/12.0232
–         CZ.1.07/2.2.00/29.0019
–         CZ.1.07/2.2.00/28.0115
–         CZ.1.07/2.2.00/28.0279
–         CZ.1.07/3.2.08/03.0035
–         CZ.1.07/4.1.00/33.0005

Cílem aktivit je modernizace, rozvoj a doplnění vybavení VŠTE v prostorách určených výuce,
samostudiu a skupinové práci na projektech. Aktivity jsou plánovány tak, aby byl zabezpečen vyšší
komfort pro studenty VŠTE a zvýšila se přístupnost pro studenty s pohybovým handicapem v areálu
Okružní 517/10 a areálu Nemanická.

 

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků na VŠTE

Popis projektu

Projekt mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřen na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále VŠTE). Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj VŠTE jakožto výzkumné organizace při současném posílení lidských zdrojů. Projekt podpoří VŠTE tím, že finančně zabezpečí působení dvou mladých zahraničních výzkumných pracovníků na půdě školy, kteří obohatí stávající výzkumné úkoly.

V rámci projektu budou realizovány následující dvě mobility:

–  Výzkum v oblasti nových materiálů a technologií
Délka mobility: 6 měsíců

– Výzkum v oblasti řešení ekonomických problémů v podniku a aplikace umělé inteligence
Délka mobility: 6 měsíců

 

ESF II – VŠTE

Popis projektu

Projekt ESF II – VŠTE je zaměřen na inovaci 4 bakalářských a 2 magisterských, na praxi zaměřených studijních programů. Zároveň je v rámci projektu připravována akreditace 1 magisterského a 1 bakalářského studijního programu. Součástí projektu jsou i aktivity cílené na zvyšování studijní úspěšnosti a aktivity zaměřené na studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

V rámci realizace budou realizovány následující klíčové aktivity:

–  Zkvalitnění vzdělávací činnosti a moderní výukové trendy
–  Tvorba nového bakalářského a nového magisterského studijního programu
–  Zlepšení dostupnosti poradenských a asistenčních služeb, zvýšení prostupnosti studia

 

Kurzy pro společnost 4.0

Projekt je zaměřen na uzpůsobení nabídky celoživotního vzdělávání na VŠTE aktuálním potřebám trhu práce. Cílem projektu je vytvořit, připravit a materiálně technicky zabezpečit kurzy pro společnost 4.0:

– PRŮMYSL 4.0 – Automatizace a robotizace pro průmyslovou sféru,
– Analýza, digitalizace a rozměrová kontrola objektů pomocí moderních metod 3D měření a hodnocení,
– Certifikovaný BIM koordinátor.
– Projekt současně předpokládá nezbytné zvyšování pedagogických a dalších kompetencí pracovníků CŽV.

Projekt se ve své realizaci zaměří na řešení následujících problémů:

– Tvorbu programů CŽV orientovaných na výkon povolání a snadnější uplatnění do budoucnosti.
– Zajištění potřebné literatury (opor/učební text) pro realizaci předmětných programů CŽV.
– Pokrytí rostoucího zájmu ze strany cílové skupiny studentů o vzdělávání v oborech průmyslu 4.0.,
– Pokrytí zájmu zaměstnavatelů o absolventy kurzů společnosti 4.0.
– Zajištění odpovídající a moderní vzdělávací infrastruktury pro technické obory CŽV na VŠTE.
– Zatraktivnění vzdělávacích kurzů CŽV.
– Přípravu kvalitního vysokoškolského prostředí prostřednictvím zvyšování kompetencí a dovedností pracovníků VŠTE potřebných pro tvorbu dotčených programů CŽV.
– Zvýšení odborných a praktických kompetencí u akademických a technickohospodářských pracovníků připravujících a realizujících dotčené kurzy CŽV.
– Získání potřebných dovedností, které jsou nezbytné pro vyhodnocení a evaluaci dotčených programů CŽV.