Katedra Informatiky a přírodních věd

Katedra informatiky a přírodních věd zajišťuje výuku převážně základních teoretických předmětů profilujícího základu v souladu s profilem absolventa studijního programu. Katedra zajišťuje výuku pro bakalářské a magisterské studijní programy realizované na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích.

Zabezpečení výuky

Výuku vedou kvalifikovaní vyučující s vysokoškolským vzděláním příslušného směru a víceletou praxí. Pro výuku předmětů Informatika, CADové systémy a Geodézie jsou využíváni i odborníci z praxe. Nové vědomosti studenti nabývají na bázi znalostí, které si s sebou přinášejí ze střední školy. Osnovy jednotlivých předmětů jsou koncipovány ani ne tak do šíře a objemu, jako spíše do hloubky a systemizace přednášeného učiva.Výuka je zajišťována formou přednášek, cvičení, seminářů a konzultací. Důraz je kladen na samostatnou práci studenta s cílem prohloubit získané znalosti. Znalosti a dovednosti se ověřují zápočtovými testy a seminárními pracemi, u zkoušek písemnou formou.

Co všechno vám může katerda nabídnout?

Matematika

Členové katedry mohou nabídnout pomoc při řešení praktických problémů, které vedou na užití vyšší matematiky – lineární algebra, řešení rovnic a jejich soustav, užití diferenciálního a integrálního počtu – hledání extrémů funkcí jedné a více proměnných, povrchy a objemy těles, délky křivek, řešení obyčejných a parciálních diferenciálních rovnic.

Deskriptivní geometrie

Pomoc se všemi nejužívanějšími zobrazovacími metodami (kótované promítání, Mongeova projekce, kosoúhlé promítání, axonometrie a perspektiva). Řešení ploch stavebně technické praxe (plochy rozvinutelné i zborcené, řešení střech a odvodnění ploch, řešení terénních úprav s násypy a výkopy)

Informatika

Školení a zavádění produktové řady MS Office. Realizace projektů zaměřených na elektronickou prezentaci organizace či zavádění moderních forem prodeje (e-shop). Modelování a simulace dějů a procesů.

Geodézie

Pomoc s jednotlivými geodetickými metodami jako jsou měření délek, měření výšek, výpočty vytyčovacích prvků, jednoduché souřadnicové výpočty, výpočet rozdělení pozemku, vyhledávání informací v katastru nemovitostí). Pomoc s vytyčováním staveb – plošných a liniových, prostorové a podrobné vytyčení. Dokumentace skutečného provedení staveb pozemkové úpravy, geografické informační systémy

Statistika

V rámci našich možností můžeme nabídnout pomoc v oblasti kombinatoriky a pravděpodobnosti a statistického zpracování dat, čímž je myšleno: Třídění a zpracování statistických dat, výpočet základních charakteristik polohy a variability statistických znaků, výběr a provedení vhodných statistických indukčních metod, jako je výpočet odhadů, testování statistických hypotéz, lineární i nelineární regresní modely včetně posouzení jejich predikčních schopností a analýzu časových řad.