Enviromentální a výzkumné pracoviště

VŠTE se dlouhodobě orientuje na multioborový výzkum, ve kterém se střetává technika v nejrůznějších oborech a ekonomika. Z těchto důvodů zřídila škola Environmentální a výzkumné pracoviště, které disponuje zázemím a zkušenostmi s realizací smluvního výzkumu, projektové činnosti, poradenské činnosti apod. O úspěších tohoto pracoviště hovoří i množství publikací, které je realizováno v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech indexovaných ve Web of Science.

 

Přístroje Enviromentálního a výzkumného pracoviště:

 

Plynová chromatografie s hmotovou detekcí (GC/MS)

Chromatografie je základní separační technika chemických substancí, která pracuje na základě rozdílných afinit jednotlivých složek směsi mezi fáze stacionární a mobilní. Podrobnější informace o plynové chromatografii s hmotovou detekcí.

 

Nukleární magnetická rezonance (NMR)

NMR představuje základní kvalitativní i kvantitativní analytickou metodu využívanou v moderní chemické laboratoři. Jedná se o analýzu, při které jsou studována jádra zvoleného prvku, jehož přítomnost je předpokládána v analyzovaném vzorku. Podrobnější informace o nukleární magnetické rezonanci.

 

Termogravimetrická analýza (TGA) s možností hmotové detekce

Termická analýza má v oblasti materiálů opravdu velice široké uplatnění. Lze ji aplikovat na substance anorganického i organického charakteru. Princip TGA lze jednoduše vyjádřit jako závislost změny hmotnosti analyzovaného vzorku na teplotě. Podrobnější informace o termogravimetrické analýze (TGA) s možností hmotové detekce.

 

Pyrolyzní reaktor

Pyrolyzní reaktor je zařízení, které je schopné zpracovávat vstupy se zvýšeným obsahem uhlíku na pevné, kapalné a plynné produkty pyrolýzy. Podrobnější informace o pyrolyzním reaktoru.

 

3D scaner

3D scaner je přístroj, jež umožňuje kvalitně oskenovat rozměry součástek, přístrojů a dalšího vybavení. Tyto rozměry se pak přenesou do počítače a vytvoří tak 3D model dané součástky, přístroje apod. Podrobnější informace o univerzálním 4 vstupovém měřícím přístroji.

 

Přístroj na měření neprozvučnosti

Akustika je oblast, které je v dnešní době velmi důležitou součástí stavebních, dopravních i strojírenských aplikací. Podrobnější informace o turdobimetru.