Další činnosti

Výuka

Ústav znalectví a oceňování je garančním pracovištěm pro výuku oboru oceňování v rámci BBA formy studia (Bachelor of Business Administration (ve zkratce BBA), zároveň je Ústav garančním pracovištěm pro akreditaci oboru finanční management, kde absolventi obdrží titul Master of Business Administration (ve zkratce MBA).

Ústav pro tyto účely garantuje předměty zabývající se oceňováním podniku, hmotného majetku, nemovitostí, nehmotného majetku, závazků a dále pak předměty jako právo v oceňování, controlling, finance podniku apod..

Ústav znalectví a oceňování dále zajišťuje výuku ve specializaci Finance podniku v rámci studijního programu Ekonomika podniku.

 

Články

Členy Ústavu znalectví a oceňování jsou akademičtí pracovníci, kteří jsou rovněž publikačně aktivní. Svoji odbornost tedy prokazují nejen v praktické rovině zpracováváním znaleckých posudků, ale také v teoretické rovině publikováním odborných příspěvků na akademických konferencích.