Cestovní ruch

Specializace cestovní ruch je od akademického roku 2015/2016 otevírána jak pro studenty prezenční tak i kombinované formy studia. Primárním cílem specializace je poskytnout studentům prakticky orientované vzdělání v oblasti cestovního ruchu a rozvoj praktických dovedností i odbornosti při volbě volitelných předmětů. Jejím cílem je nejen studenty seznámit s obecnými základy cestovního ruchu, ale také rozvíjet jejich praktické dovednosti prostřednictvím vhodně zvolených výukových metod a seminářů, kde mohou studenti aplikovat nabyté teoretické znalosti při zpracování seminárních prací, projektů a celé řady prakticky orientovaných úloh.

Ke specializaci Cestovní ruch je třeba absolvovat povinně volitelné předměty: Cestovní ruch a Podniky cestovního ruchu.  V rámci těchto profilových předmětů jsou studenti seznámeni s fungováním systému cestovního ruchu, s produkty cestovního ruchu, s atraktivitami cestovního ruchu a jejich lokalizací
i lokalizací podniků cestovního ruchu. Dále jsou studentům představeny podniky poskytující ubytovací, stravovací a dopravní služby. Nedílnou součástí předmětů je i představení dnes moderního fenoménu, kterým je gurmánský cestovní ruch, ale
i představení nekonvenčních služeb.

Absolventi se mohou v budoucnu uplatnit na úrovni středního managementu v českých i mezinárodních cestovních kancelářích a agenturách, hotelech, ale také ve státních institucích a agenturách, jejichž předmětem činnosti je oblast cestovního ruchu.  Úspěšný absolvent bude vybaven potřebnými znalostmi pro možnost pokračování v navazujících magisterských studií všech vysokých škol v České republice, popř. zahraničí, které nabízí ekonomicky orientované obory popř. obory se zaměřením na cestovní ruch. Studium specializace spočívá také v přednáškách odborných pracovníků a návštěvách ve významných firmách.