Analyzátor s plamenoionizační detekcí

Rozsah použití analyzátoruAnalyzátor s plamenoionizační detekcí

Analyzátor uhlovodíku typ Vamet 20 je určen ke kontinuálnímu měření koncentrací CxHy ve vzduchu. Správnost a reprodukovatelnost stanovení koncentrace uhlovodíků je zajištěna tepelnou stabilizací analytického bloku na teplotu 150 ° C.

 

Popis analytické části detektoru

Základním funkčním prvkem analyzátoru je plamenoionizační detektor

Vzduch je přiváděn pod tlakem min. 80 kPa (± 20%) na plynový konektor na zadním panelu analyzátoru z prostředí, ve kterém se vyskytuje pouze malé množství uhlovodíků prachu a vlhkosti. Je veden stabilizátor tlaku (ST1), s mechanickým nastavením požadovaného tlaku, který vytváří potřebné tlakové a průtokové poměry.

Tlakově stabilizovaný vzduch je veden přes referenční komoru manostatu (M) a pneumatický odpor R2 do detektoru (D) jako oplachový vzduch. Odpor R2 je nastaven tak, aby bylo dosaženo potřebného průtoku vzduchu do detektoru a hodnota tlaku v manostatu vytvářela požadovaný referenční tlak pro pracovní komoru manostatu.

Měřený vzorek (kalibrační plyn; nulovací vzduch) je nasáván přes vstupní filtr (F) čerpadlem vzorku (Č). To zajišťuje odběr vzorku z měřeného zařízení a současně přes pneumatické odpory (R6 a R7) dodává vzorek do detektoru (D). Přebytečné množství vzoru je odváděno přes pneumatický odpor (R5) a manostat do odpadu.

Tlaková stabilizace a tím i stabilizace množství měřeného plynu přiváděného do detektoru je realizována pomocí manostatu (M). Tlak vzorkové části manostatu je monitorován.

Vodík je přiveden pod tlakem 80 kPa (± 20%) do stabilizátoru tlaku (ST1) a odtud přes pneumatický odpor (R8) do detektoru.

Odpad použitých plynů je přiveden na plynový konektor označený na zadní stěně detektoru.

Detektor pracuje na třech režimech (dle plynu přiváděného na temperovaný pracovní vstup):

  • NULA – detektor je kalibrován okolním vzduchem, na vstup „vzorek“ není přiváděn plyn (přesněji lze kalibrovat syntetickým nebo předčištěným vzduchem)
  • STANDARD – detektor je kalibrován kalibračním plynem, na vstup „vzorek“ je přiváděn kalibrační plyn
  • VZOREK – detektor analyzuje nasávaný vzorek vzdušiny, na vstup „vzorek“ je přiváděn vzorek

Analyzátor je vhodný zejména ke stanovení uhlovodíků:

  • v emisích lakoven, tiskáren, lepíren a jiných provozů eliminujících uhlovodíky
  • k monitorování ovzduší na pracovišti
  • monitorování nasycenosti filtrů s aktivním uhlím nebo jiným sorbetem zachycujícím uhlovodíky
Princip činnosti

Vzorek analyzovaného plynu je zaváděn temperovanou trasou do plamene detektoru.  Zde dochází za vysoké teploty vodíkového plamene k ionizaci vazeb C-H přítomných uhlovodíků. Pokud je na elektrody hořáku přivedeno vhodné napětí, protéká mezi nimi proud úměrný obsahu uhlovodíků ve vzorku.

Technické parametry:
Měřené plynné složky
uhlovodíky (CxHy)
Princip metody
plamenoionizační detekce
Měřící rozsahy
kalibrace 0-1000; 0 – 10000 ppm,
Minimální stanovitelné množství
1 ppm
Nejistota měření
do 5% měřené hodnoty
Okolní teplota
5°C až 40°C
Stabilizace měření
1 hodina
Pracovní tlak
25-35 kPa ± 5%
Odběr vzorku vzdušiny – průtok
max.500 ml/min, bez tuhých částic
Vodík
80 kPa, 50 ml/ min
Kalibrační plyn
propan v synt. vzduchu cca 200 ml/min
Vzduch z tlakového rozvodu
1000 ml/ min, 80-150 kPa
Tepelný doprovod měřeného plynu
150 °C
Interval nulování kalibrace
max. 5 dní při kontinuálním provozu před a po každém jednotlivém měření
Interval údržby
12 měsíců
Výstupy – okamžitá koncentrace CxHy
Analogový 4-20 Ma (0-1000ppmresp.
0-10 000 ppm)
Automatické zapalování plamene
ne
Rozměry (ŠxVxH)
390 x 200 x 390
Napájení
~240 V/ 50 Hz (min 400W)
Krytí
IP 40

 

Analyzátor je vybaven čerpadlem měřeného vzorku. K dosažení spolehlivého měření koncentrace uhlovodíků je vhodné zabezpečit otápěný přívod měřeného plynou trasou z PTFE, případně z nerezu. Dále pak zajistit pracovního tlakového vzduchu s nízkým obsahem uhlovodíků.
Bezpečnostní opatření – přistroj je konstruován v bezpečnostní třídě 1 podle ČSN 35 6506.
Prostředí základní podle ČSN 34 0070, bez nebezpečí výbuchu.

 

Požadavky na připojené plyny.
Měřený plyn
500ml/min, čerpadlo plynu vestavěno v detektoru
Vzduch
max. 100 ml/min., tlak 80-150 kPa
Vodík
50 ml/min., tlak 80kPa ± 20%
Kalibrační plyn
propang v synt. vzduchu, 80 kPa ± 20%, max. 200 ml/min.