Znalectví

ZnalectvíZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

 

Pro více informací o studijním programu Znalectví nás můžete kontaktovat:

Znalec Tomáš:
775 867 036
krulicky@mail.vstecb.cz

 

Podrobnější popis

Studijní program Znalectví navazuje na profesně zaměřený tříletý bakalářský studijní program Ekonomika a management.

Nový studijní program Znalectví je akreditován ve dvou oblastech – ekonomika a právo.

V rámci profesně zaměřeného bakalářského studijního programu si studenti osvojili odbornou kvalifikaci pro výkon primárních a vybraných sekundárních podnikových funkcí a procesů. Tato koncepce se stala výchozí základnou pro zpracování studijních plánů navazujícího magisterského programu Znalectví se specializací Oceňování podniku. Absolvent bakalářského programu rozumí podstatě (smyslu) existence podniku, jeho struktuře a fungování. Chápe jako základní cíl podniku růst hodnoty pro vlastníky. V navazujícím magisterském stupni student své znalosti a dovednosti podnikového hospodáře prohloubí. Svou pozornost zaměří na pochopení hodnoty a stanovení ceny podniku. Bude rozumět subjektivnímu postoji jednotlivých stakeholderů podniku k jeho hodnotě. Bude zároveň znát způsob, jak hodnotu kvantifikovat a objektivizovat pro ocenění podniku. Bude umět aplikovat výnosové, majetkové, komparační a další metody ocenění podniku. Získané znalosti a dovednosti umožní absolventu navazujícího magisterského programu vytvořit bezvadný znalecký posudek (podle Zákona č. 254/2019 Sb., Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech), odhad ceny závodu (dle Živnostenského zákona) a řídit vrcholový cíl podniku – růst hodnoty pro vlastníky.

Absolvent dokáže

Navazující magisterský program předpokládá v tuto chvíli jednu specializaci: Oceňování podniku.

Předpokládá se, že studenti předchozího bakalářského studia budou vstupovat do studijního programu Znalectví ve specializaci Oceňování podniku s odpovídajícími dosavadními odbornými znalostmi.

Studenti budou vstupovat s kompetencemi odpovídajícími jejich dosavadnímu odbornému zaměření: Podniková ekonomika. Znalostní zázemí a dovednosti pro výkon povolání znalce získají při studiu předkládaného programu. Bude se jednat o znalost práva ve znalecké oblasti (Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, oceňovací vyhlášky, občanského zákoníku, trestního práva atd.), metodiku zpracování znaleckého posudku (sběr dat, zpracování dat, interpretace výsledků, formální náležitosti posudků), jednání se zainteresovanými stranami (klienty, svědky, orgány veřejné moci), obhajoba znaleckého posudku (při soudních, správních a trestních) řízeních.

Dále dojde k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti odbornosti studenta. Témata jsou volena především s ohledem na výkon znalecké praxe. Znalosti bude student získávat především prostřednictvím přednášek. Dovednosti bude student získávat na cvičeních. V rámci studijního plánu je zamýšlena praxe v rozsahu 260 hodin. Některé kompetence nemůže student získat v průběhu studia v prostorách vysoké školy, ale může je nabýt až v reálné znalecké činnosti. Anglický jazyk bude vyučován v rámci vybraných předmětů povinných – konkrétně Společenské odpovědnosti a etiky, Aplikované statistiky a Informatiky pro magisterské studium. Jedná se o předměty, v nichž je odborné pojmosloví i v českém jazyce velmi výrazně odvozeno z anglického jazyka. Navíc většina vědeckých a odborných textů je v současnosti vydávána v anglickém jazyce. Tudíž získají absolventi kompetence s takovou literaturou pracovat.

Diplomová práce se předpokládá ve formě složitého znaleckého posudku obsahujícího veškeré formální náležitosti stanovené Zákonem o znalcích, znaleckých kancelářích a ústavech, prováděcími vyhláškami a ověřující schopnosti aplikovat pokročilé vědecké metody a splňující požadavky znalecké legislativy.

Uplatnění studentů na trhu práce