Technologie a řízení dopravy

Technologie a řízení dopravyZákladní údaje

Přihláška prezenční forma

Přihláška kombinovaná forma

 

Podrobnější popis

Studijní program Technologie a řízení dopravy je koncipován jako profesně zaměřený bakalářský studijní program, připravující studenty především na pracovní pozice v dopravních, logistických, průmyslových podnicích a veřejné správě.

Koncepce profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy vychází z předpokladu, že absolvent dokáže řešit provázanost dopravy a hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje státu, jednotlivých krajů i obcí. Vzhledem k tomu, že tento rozvoj má také zahraniční dimenzi, absolvent umí brát v úvahu dopravu a přepravu v mezinárodním postavení státu i jednotlivých regionů.  Studijní program je sestaven jako profesně zaměřený studijní program.

Cílem bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy je výchova odborníků v oblasti dopravy a přepravy. Tento program je dlouhodobě poptáván podnikatelskými i veřejnoprávními institucemi, a to nejenom v Jihočeském kraji. Studium navrhovaného programu umožní absolventům získat v prezenční i kombinované formě studia perspektivní a na trhu práce žádané technické vědomosti, znalosti a dovednosti. Nedílnou součástí studia je odborná semestrální praxe, která absolventům umožní flexibilní přechod do budoucího zaměstnání a pro zaměstnavatele ušetří náklady nezbytné na adaptaci absolventa.

Specializace

Rozvoj odbornosti, v rámci programu Technologie a řízení dopravy, probíhá mimo jiné formou povinně volitelných předmětů. Povinně volitelné předměty jsou sdružené do dvou skupin, a to Osobní doprava a Nákladní doprava. V rámci skupin získají studenti odborné znalosti a dovednosti z oblasti osobní dopravy a oblasti nákladní dopravy.

1. Nákladní doprava – Specializace Nákladní doprava je zaměřena na studium předmětů, které řeší problematiku nákladní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Technologie nákladní přepravy, Intermodální přeprava a Zasílatelství. Student se seznámí s technologickými postupy v železniční nákladní přepravě a silniční nákladní přepravě, seznámí se přepravními systémy intermodální přepravy i problematikou zasílatelské činnosti.

Absolvent specializace Nákladní doprava bude schopen samostatně vyřešit dopravně-logistické úlohy, volit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu, navrhnout a řídit optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů, vhodné manipulační a mechanizační prostředky, koordinovat proces paletizace a kontejnerizace v dopravně-přepravním procesu, zajišťovat přepravu včetně přepravy nebezpečných nákladů, nadrozměrných zásilek, rychle zkazitelných věcí, živých zvířat apod.

2. Osobní doprava – Specializace Osobní doprava je zaměřena na studium předmětů, které specificky řeší problematiku osobní dopravy, a to zejména v železniční a silniční dopravě, a částečně v dopravě vodní a letecké. Specializace je tvořena třemi na sebe navazujícími předměty, a to Technologie osobní přepravy, Technologie a řízení dopravy – MHD a Technologie a řízení dopravy – IDS. Student se seznámí se základními pojmy v oblasti osobní dopravy v jednotlivých dopravních oborech, pochopí specifiku osobní dopravy, dokáže charakterizovat nové trendy v přepravě osob, pochopí technologickou problematiku a řízení městské hromadné dopravy s akcentem na praktický provoz ve velkých městech a městských aglomeracích. Student se také seznámí s problematikou řešení, navrhování a organizace integrovaných dopravních systémů, rozšíří si znalosti z oblasti veřejné osobní dopravy v kontextu základních pojmů a specifik používaných v rámci IDS.

Absolvent specializace Osobní doprava bude schopen charakterizovat jednotlivé druhy osobní dopravy, oblasti působností, zákonitostí a specifika, bude umět popsat zákonitosti technologie a řízení MHD a získané poznatky využít pro řešení praktických úloh z této oblasti (analýza sítě MHD, optimalizace jízdních řádů na vybraných spojích, návrh zlepšovacích opatření na základě zjištěných nedostatků). Absolvent bude rovněž schopen charakterizovat zahraniční dopravní systémy, dokáže aplikovat odborné poznatky do praxe a navrhnout koordinovaný dopravní model včetně tarifu a přepravních podmínek.

Absolvent dokáže:

Absolvent se dokáže zařadit do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. Absolvent se orientuje v oběhových a přemisťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících), kde se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž vliv je v dopravě nezastupitelný. Z uvedeného vyplývá, že se absolvent dokáže orientovat ve všech subjektech přepravního trhu, což dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů. Zároveň absolventi mohou pokračovat v profesně zaměřeném magisterském studijním programu.

Vzdělávání směřuje k tomu, že studenti znají a umí následující oborové znalosti, a dovednosti a obecné způsobilosti.

a. Odborné znalosti absolventa:

Absolvent je schopen:

 • popsat technické a technologické (z části i ekonomické) aspekty dopravy a přepravy;
 • definovat dopravní, přepravní a logistické procesy;
 • orientovat se v oblasti řízení dopravního podniku;
 • charakterizovat problémy dopravní politiky a analyzovat je v souladu se znalostmi o fungování státní správy a samosprávy;
 • vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé druhy dopravních prostředků a analyzovat jejich použití;
 • vysvětlit způsoby vytváření tarifů, jízdních řádů, grafikonů a ceny za přepravu;
 • vyjmenovat technické normy a popsat zásady BOZP a jejich aplikaci v praxi.

 

b. Odborné dovednosti absolventa:

Absolvent je schopen:

 • samostatně získávat, interpretovat a předávat nejnovější poznatky o vývoji dopravního sektoru;
 • samostatně vyřešit dopravně-logistické úlohy, volit vhodný druh dopravy a dopravního prostředku pro danou komoditu včetně návrhu optimálního řešení;
 • komplexně řídit a optimalizovat procesy dopravně-přepravních procesů v rozsáhlých dopravně-přepravních systémech, včetně optimálního využívání dopravních prostředků a řízení zpětné logistiky ve vztahu k životnímu prostředí i nákladům;
 • navrhnout a řídit optimální druh dopravy dílčích dopravních procesů, volit vhodné manipulační a mechanizační prostředky, zpracovat cenové nabídky a tarify dopravně-přepravních procesů, řídit odborné činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu;
 • provádět základní ekonomické a statistické rozbory pro stanovení dopravních ukazatelů;
 • kategorizovat podklady pro řešení lokačně-alokačních úloh;
 • koordinovat proces unifikace, typizace, paletizace, kontejnerizace v dopravně-přepravním procesu;
 • provádět komplexní vyhodnocování efektivnosti dopravně-přepravního procesu na základě systémových znalostí a posoudit dopravu v konceptu územního plánu;
 • zjišťovat přepravu včetně přepravy nebezpečných nákladů, nadrozměrných zásilek, rychle zkazitelných věcí, živých zvířat apod.;
 • efektivně využívat teoretické znalosti v konkrétních podmínkách praxe a aplikovat je na oblasti veřejného a soukromého sektoru se zaměřením na dopravu.

 

c. Obecné způsobilosti absolventa:

Absolvent je schopen:

 • využít obecné manažerské a komunikační znalosti a dovednosti včetně týmové práce;
 • vyhledávat, třídit a interpretovat informace, včetně cizojazyčných zdrojů;
 • samostatně se rozhodovat a řešit běžné pracovní i mimopracovní problémy a volit optimální variantu řešení;
 • vyjadřovat se v písemné i ústní formě v různých pracovních situacích;
 • pracovat s osobním počítačem, s jeho základním a aplikačním programovým vybavením i s dalšími prostředky ICT a efektivně využívat adekvátní zdroje informací;
 • samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti, a to jak na základě praxe, tak samostudiem teoretických poznatků programu;
 • jednat podle zásad kritického technického myšlení;
 • přijímat různé týmové role a podílet se na odborné diskusi při formulaci závěrů, prezentovat výsledky své práce a jejich obhajoba před auditoriem.

Uplatnění studentů

Absolventi bakalářského studijního programu Technologie a řízení dopravy naleznou uplatnění v oblasti dopravy u dopravních firem (dopravců) jednotlivých dopravních oborů (České dráhy, a.s., JHMD, a.s., GW Train Regio a.s., ČSAD, a.s., ČSA, a.s. a dalších dopravců, ve spedičních firmách, v poradenských firmách zabývajících se dopravou, v Centru dopravního výzkumu, ve společnosti Letiště a.s.), jako odborní referenti a manažeři středního stupně řízení zabývající se koncepcí, strategií, technikou a technologií, plánováním obnovy parku dopravních prostředků, dále jako obchodníci, marketingoví pracovníci, styční pracovníci s veřejnou správou či referenti controllingu, logistiky a ekonomiky.

Dále v oblasti firem přepravců jako odborní referenti a vedoucí oddělení logistiky, dopravy a podnikové dopravy, logistických terminálů, velkoskladů obchodních řetězců, jako vedoucí a referenti podnikových vleček; v oblasti veřejné správy jako odborní referenti a vedoucí oddělení a odborů na ministerstvech, krajských a magistrátních úřadech a úřadech ORP zabývajících se dopravou (dopravní odbory a dopravní úřady), krajští koordinátoři dopravy, v institucích zabývajících se plánováním rozvoje dopravy a dopravní infrastruktury, jako odborní referenti Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic, Ředitelství vodních cest, Státní plavební správy, Dopravních podniků MHD, SŽDC, s.r.o.