Interní granty

Interní grantová soutěž (IGS) je programově-orientovaným nástrojem institucionální finanční podpory na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích, která je zaměřena na aktuální a naléhavé problematiky školy.

 

Obhájené IG

IG 2018

1/2018
Inovace předmětů Pružnost a pevnost I. a II. za pomocí matematických a počítačových simulací
Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Hrubý, CSc.

2/2018
Inovace výuky fyziky za pomocí fyzikálních experimentů, moderních výukových metod a nových studijních materiálů
Hlavní řešitel: Mgr. Tomáš Náhlík, Ph.D.

3/2018
Analýza mezisektorových vazeb mezi soukromým, veřejným a neziskovým sektorem
Hlavní řešitel: Ing. Veronika Humlerová, Ph.D.

4/2018
Dovybavení dopravní laboratoře specializovanými zařízeními pro sběr dopravních dat a zaznamenávání křižovatkových pohybů vozidel
Hlavní řešitel: Ing. Bc. Jiří Hanzl, Ph.D.

5/2018
Inovace matematické části studijních programů
Hlavní řešitel: RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.

6/2018
Inovace vybraných výukových materiálů a aktualizace témat kvalifikačních prací
Hlavní řešitel: Ing. Pavel Rousek, Ph.D.

7/2018
Klimatická komora
Hlavní řešitel: Ing. Martina Hlatká

8/2018
Noční dopravní systémy
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

9/2018
Optimalizace variantního řešení obvodových plášťů budov
Hlavní řešitel: Ing. et Ing. Petra Nováková

10/2018
Podpora pedagogické činnosti akademického pracovníka a mezifakultní spolupráce profesních vysokých škol v inovaci studijních programů Ekonomika a management podniku, oborové specializace Management lidských zdrojů
Hlavní řešitel: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

11/2018
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů na Ústavu znalectví a oceňování
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Mácha

12/2018
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků KST a mezikatedrální spolupráce, v oblasti maltovin, cementů a vápna
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Šál

13/2018
Podpora vyučovaných předmětů propojením teoretických poznatků s praxí podniků prostřednictvím analýzy a hodnocení úrovně řízení vztahu se zákazníky ve vybraném vzorku podniků
Hlavní řešitel: Ing. Tsolmon Jambal, Ph.D.

14/2018
Podpora výuky v laboratořích KST pro výuku vybraných odborných předmětů.
Hlavní řešitel: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

15/2018
Příprava a vytvoření materiálů pro pedagogickou – výukovou i další činnost formou vytvoření skript „Podnikové informační systémy“ a odborné knihy „Building Information Management“
Hlavní řešitel: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.

16/2018
Řízení inovací v globálním kontextu
Hlavní řešitel: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

17/2018
Specifické přístupy k romským zaměstnancům
Hlavní řešitel: doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D.

18/2018
Tvorba odborných studií jako nástroj pro inovaci a rozvoj pedagogické činnosti
Hlavní řešitel: Ing. Lukáš Polanecký

19/2018
Zkvalitnění výuky předmětu Mechanika tekutin, Energetika
Hlavní řešitel: Ing. Jan Kolínský, Ph.D.

 

IG 2016

1/2016
Vyhodnocení úrovně finančních schopností a dovedností a celková připravenost ke studiu ekonomických předmětů na VŠTE na počátku studia s doporučením rozvoje u studentů 1. ročníku
Hlavní řešitel: Ing. Robert Zeman, Ph.D.

2/2016
Skladová evidence a identifikace na bázi čárových kódů
Hlavní řešitel: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.

3/2016
Podpora výuky a řešení komerčních zakázek pomocí specializovaných dopravních měřících zařízení
Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Bartuška

4/2016
Kurz programování pro studenty a zaměstnance VŠTE
Hlavní řešitel: Ing. Jiří Čejka, Ph.D.

5/2016
Kurz pro piloty bezpilotních prostředků
Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Bartuška

6/2016
Podpora zpracování kvalifikačních prací studentů a akademických pracovníků v oblasti tepelné techniky
Hlavní řešitel: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

7/2016
Uplatnění absolventů na trhu práce v regionu jižních Čech
Hlavní řešitel: Ing. Radka Vaníčková, Ph.D.

8/2016
Podpora pedagogické práce akademických pracovníků Katedry managementu zaměřená na předměty Strategický management, Personální management a Podnikové řízení
Hlavní řešitel: Ing. Jarmila Straková, Ph.D.Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D.

9/2016
Kontrola rozměrů ve strojírenské praxi
Hlavní řešitel: doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.

10/2016
Vliv slévárenských forem na strukturní a mechanické vlastnosti Al-Cu slitin.
Hlavní řešitel: doc. Ing. Viktorie Weiss, Ph.D.

11/2016
Metodika určení profesního směru absolventa střední školy
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

12/2016
Zpracování koncepce vzniku Ruského centra VŠTE
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

13/2016
Komparativní výzkum výrazových prostředků internetu (angličtina, němčina, ruština vs. čeština)
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

14/2016
Dopravní módy a dopravní stavby anglojazyčných, německojazyčných a ruskojazyčných oblastí Evropy
Hlavní řešitel: PhDr. Jan Gregor, Ph.D.

15/2016
Kurz mobilních technologii
Hlavní řešitel: prof. Ing. Eduard Babulak, Ph.D.

16/2016
Aplikovaná matematika pro techniky
Hlavní řešitel: RNDr. Dana Smetanová, Ph.D.

 

IG 2015

1/2015
Podpora výuky pomocí specializovaných dopravních měřicích zařízení
Řešitelé: Ing. Ladislav BartuškaIng. Bc. Jiří Hanzl

2/2015
Rozvoj kvalitativního výzkumu v předmětu Marketingový výzkum
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš

3/2015
Zvýšení kvality obsahové náplně předmětu Finanční řízení podniku II. a jeho anglického ekvivalentu
Řešitelé: Ing. Lenka Dvořákovádoc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.Ing. Jaromír VrbkaIng. Vojtěch StehelIng. Pavel Rousek, Ph.D.

4/2015
Podpora výuky vybraných odborných předmětů v laboratořích
Řešitelé: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.Ing. Jan Plachý, Ph.D.

5/2015
Zvýšení kvality obsahové náplně předmětu Finanční řízení podniku I. a jeho anglického ekvivalentu
Řešitelé: Ing. Jaromír Vrbkadoc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D.Ing. Pavel Rousek, Ph.D.Ing. Lenka DvořákováIng. Vojtěch Stehel

 

IG 2014

1/2014
Moderní formy vzdělávání na vysoké škole
Řešitelka: Ing. Julie Tužová
Katedra přírodních věd
3/2014 
Atlas.ti
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
Katedra přírodních věd

4/2014 
Výzkum efektivity výukových metod při výuce informatiky na VŠTE
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
Katedra přírodních věd

6/2014
Didaktická pomůcka; pilotní modul modelování reálného dopravního provozu
Řešitel: Ing. Jan Pečman
Katedra dopravy a logistiky

8/2014
Optimalizace předmětu Geoinformatika v dopravě
Řešitel: Ing. Tomáš Dolanský, Ph.D
Katedra přírodních věd

10/2014 
Vizualizáciakinematickej geometrie rotačného pohybu telesapomocou dynamického softvéru
Řešitel: Ing. Martin Podařil, Ph.D.
Katedra strojírenství

11/2014
Hydroizolace a termoizolace
Řešitelka: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.
Katedra stavebnictví

13/2014 
Aplikace multimediálních prvků do výuky předmětu Kombinovaná doprava
Řešitel: doc. Ing. Ján Ližbetin, PhD.
Katedra dopravy a logistiky

14/2014
Deutschfürdie Logistik
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků

15/2014 
Podpora zavedení nového předmětu „Řízení profesní kariéry“
Řešitelka: Ing. Lenka Ližbetinová, Ph.D.
Katedra cestovního ruchu a marketingu

16/2014 
Profilace a inovace předmětu POS 3
Řešitel: Ing. Jan Plachý, Ph.D.

17/2014
EnglishforLogistics
Řešitelka: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

21/2014 
Vytvoření základu informatické specializace
Řešitel: Ing. Petr Chládek, Ph.D.
Katedra přírodních věd

22/2014
Efektivní zapojení začínajících mladých akademických pracovníku na VŠTE
Řešitelka: Ing. Lenka Dvořáková
Katedra ekonomiky a managementu

23/2014 
Didaktická pomůcka – funkční maketa plavební komory České Vrbné v měřítku 1:50
Řešitel: Ing. Ladislav Bartuška
Katedra dopravy a logistiky

24/2014
Environmentální inženýrství VŠTE
Řešitelka: Ing. Terezie Vondráčková, Ph.D.
Katedra stavebnictví

25/2014
Zařazení výuky nástroje SBToolCZ do předmětů na VŠTE
Řešitel: Ing. Martin Kovář
Katedra stavebnictví

 

IG 2013

1. Umělé sociální sítě a jejich modelování
Řešitel: Ing. Jiří Jelínek, CSc.
Katedra přírodních věd

2. Zjištění efektivity různých výukových metod při výuce informatiky na VŠTE
Řešitel: Mgr. Václav Dobiáš
Katedra přírodních věd

3. Modelování dopravních systémů
Řešitelé: Ing. Jiří Jelínek, CSc., RNDr. Jana Vysoká
Katedra přírodních věd

4.  Podpora internacionalizace VŠTE (Aktualizace multimediální prezentace – v anglickém, německém a ruském jazyce a vytvoření nových jazykových mutací pro jazyk čínský, španělský a francouzský
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků

5. AcrossCultures
Příprava nového předmětu pro vyjíždějící a přijíždějící studenty programu Erasmus (interkulturní příprava na Erasmus pobyty)
Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

6. Tvorba praktického výukového modulu prezentačních dovedností
Řešitelé: Mgr. Andrey Artemov, Ph.D.Dr. Ludwig Diess, Robert Arthur Donaldson
Katedra cizích jazyků

7.  Analýza vlivu velikosti jízdného na vytíženost spojů MHD, optimalizace linek MHD v návaznosti na dopravní obslužnost VŠTE v ČB
Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

8. Vývoj mýtních poplatků za užívání veřejných komunikací ve státech EU od roku 2010 s výhledem do roku 2016
Řešitelé: Ing. Lukáš KučeraIng. Jiří TučekIng. Julie Tužová
Katedra ekonomiky a managementu

9.  Řešení problematiky proudění vzduchu v otevření vzduchové dutině u dvouplášťových střech pasivních objektů
Řešitelé: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.Ing. Roman ŠubrtIng. František PoppIng. Blanka Pelánková
Katedra stavebnictví

10. Řešení přestupních bodů v MHD ČB – pro zkvalitnění přestupu pro cestující a získání podkladů pro řešení uceleného  integrovaného dopravního systému
Řešitel: Ing. Ladislav Bartuška
Katedra dopravy a logistiky

11. Zpracování analýzy z oblasti hydraulických čerpadel z hlediska stávajících i nových trendů z tuzemské i zahraniční literatury
Řešitelé: Ing. Daniel Kučerka, PhD.doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD.doc. Ing. Štefan Husár, PhD.
Katedra strojírenství

 

IGS 2012

1. Z jakých důvodů využívají a nevyužívají cestující MHD včetně širšího průzkumu po celém městě a jeho okolí
Řešitel: Ing. Martin Maršík, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

2. Podpora internacionalizace VŠTE
Řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D. a kol.
Katedra cizích jazyků

3. Problematika nedostatku řidičů mezinárodní kamionové dopravy v horizontu několika let
Řešitel: Ing. Jiří Tuček 
Katedra ekonomiky a managementu

4. Nedálková, nekomerční doprava v kontextu
Řešitel: Ing. Petr Ježek, Ph.D.
Katedra ekonomiky a managementu

5. Sledování dlouhodobé účinnosti protiradonových opatření (vypracování metody, její naplnění a ověření)
Řešitel: RNDr. Stanislav Škoda, Ph.D.Ing. František Popp 
Katedra stavebnictví

 

IGS 2011

1. Generátor testů zaměřený na španělštinu pro ekonomy
Řešitel: Mgr. Věra Filipová
Katedra cizích jazyků

2. Generátor testů – zaměření na ruský jazyk pro ekonomy druhý
Řešitel: Mgr. Ivana Jílková
Katedra cizích jazyků

3. Generátor testů pro výuku anglického jazyka pro techniky
Řešitel: Mgr. Jindřiška Šulistová
Katedra cizích jazyků

 

IGS 2010

1. Generátor matematických úloh
Řešitel: Ing. Kamil Dedecius, RNDr. Jana Kalová, Bc. Vojtěch Stehel
Katedra aplikovaných věd

2. Objemové změny tepelných izolací při styku s vlhkostí a jejich degradace
Řešitel: Ing. Petra Bednářová, Ph.D.Ing. František Popp, Ing. Alena Hynková, CSc.
Katedra stavebnictví

3. Stavební materiály – jejich vliv na vnitřní prostředí obytných budov z hlediska zdravotní nezávadnosti
Řešitel: Ing. Alena Hynková, CSc. Ing. Petra Bednářová Ph.D.Ing. František Popp
Katedra stavebnictví

4. Cvičení a testy pro výuku německého jazyka na VŠTE v Českých Budějovicích
Hlavní řešitel: Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D.
Katedra cizích jazyků