Třetí kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v období od 1.7.2019 do 15.8.2019. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Výsledky I. kola přijímacího řízení.
Výsledky II. kola přijímacího řízení.

Bakalářské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Ekonomika podniku Přihláška Přihláška 3 roky
Konstrukce staveb Přihláška 4 roky
Pozemní stavby Přihláška Přihláška 4 roky
Strojírenství Přihláška 3 roky
Technologie a řízení dopravy Přihláška Přihláška 3 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení. 

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz, příp. na telefonu 770 101 262.

Podmínky pro podmínečné přijetí do bakalářského studijního programu:

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doručení prosté kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 15. 8. 2019.
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 650,- Kč nejpozději do 15. 8. 2019. Poplatek lze uhradit:
   • složenkou (typu „A“),
   • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se uchazečů, kteří do doby zápisu ke studiu doloží složení maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 15. 8. 2019 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

 

Magisterské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Logistické technologie Přihláška Přihláška 2 roky
Konstrukce staveb Přihláška Přihláška 1,5 roku
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 2 roky

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz, příp. na telefonu 770 101 262.

Podmínky pro podmínečné přijetí do magisterského studijního programu

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 7. 2019 do 15. 8. 2019, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z cizího jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u přijímací zkoušky. Více informací o certifikátu naleznete na www.studiumprovas.cz
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 650,- Kč nejpozději do do 15. 8. 2019. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky. (Termín přijímací zkoušky pro všechny programy je stanoven na 26. 8. 2019. Náhradní termín přijímací zkoušky pro všechny programy je stanoven na 5. 9. 2019) (Tematické okruhy k přijímacímu řízení – Logistické technologie, Konstrukce staveb, Podniková ekonomika).
 • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U oboru Logistické technologie je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U programu Podniková ekonomika je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém (netýká se občanů, kteří mají/do zápisu ke studiu dosáhnou maturitní zkoušku z českého či slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 15. 8. 2019 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.