Na VŠTE působí 3 ústavy. Jedná se o základní pilíře školy, a proto dostaly poměrně široké pravomoci a každý tak může za školu jednat. Nedávným zřízením ústavů vycházíme vstříc svým partnerům především z podnikové sféry, kteří s námi nyní řeší výzkumné a inovační projekty nebo spolupracují při zajišťování odborných praxí studentů. Ústavy také soustřeďují zdroje na výzkum, získávají granty nebo zajišťují výstupy v rámci aplikovaného výzkumu, jako jsou například patenty či užitné a průmyslové vzory.


Ústav technicko-technologický

Jak již název napovídá, jedná se o ústav, který se zaměřuje především na technické obory. Jeho ředitelem je doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D. a spadají pod něj 4 katedry (Katedra dopravy a logistiky, Katedra stavebnictví, Katedra strojírenství a Katedra informatiky a přírodních věd). Ústav garantuje technické obory a pod jeho gescí se budují nové laboratoře. Více o jednotlivých katedrách.

 

Ústav podnikové strategie

Ústav podnikové strategie je humanitněji zaměřený ústav, který prioritně zaštiťuje ekonomické disciplíny související s nosným oborem ústavu „Ekonomikou podniku“. Tento obor má na VŠTE nejdelší tradici, přičemž je vyučován od samotného vzniku instituce. ÚPS v současné době rovněž garantuje a personálně zajišťuje vzdělávací programy „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování odborného výcviku “ a „Studium v oblasti pedagogických věd pro učitele odborných předmětů a odborného výcviku v oblasti ekonomiky“ který poskytuje Centru celoživotního vzdělávání. Ředitelem ústavu je Mgr. Zdeněk Caha, MBA, Ph.D. Ústav podnikové strategie zastřešuje činnost šesti kateder (Katedry ekonomiky, Katedry managementu, Katedry cestovního ruchu a marketingu, Katedry cizích jazyků, Katedry oborových didaktik a Katedry humanitních studií). Více o jednotlivých katedrách.
Akademičtí pracovníci ústavu se rovněž velmi intenzivně angažují v rámci své výzkumné a projektové činnosti v právních vědách, politických vědách, pedagogice, hospodářských dějinách a historii a v neposlední řadě také aplikované jazykovědě, lingvistice a didaktice cizích jazyků.

 

Ústav znalectví a oceňování

KalkulačkaV ústavu znalectví a oceňování působí odborníci a soudní znalci. Ústav byl na základě rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti zapsán podle zákona č. 36/1967 do oddílu I pro obor ekonomika a může tak realizovat znalecké posudky pro finanční majetek a oceňování podniků, přezkoumávání a posuzování přeměn obchodních společností (fúze, převod jmění na společníka, rozdělení, změna právní formy), posuzování a přezkoumávání vztah, smluv, cen a dalších skutečností podle obchodního zákoníku, účetní evidence, oceňování nehmotného majetku, nepeněžních vkladů, investice, mzdy, oceňování, nemovitostí a movitostí. Ředitelkou ústavu: Ing. Veronika Machová. Více o ústavu znalectví a oceňování.

 

Laboratoře

Ústav technicko-technologický disponuje novými laboratořemi, které jsou určeny pro výuku a spolupráci s podniky. Zaměření laboratoří odpovídá jednotlivým akreditovaným oborům a jedná se tedy o strojírenství, stavitelství, dopravu a logistiku. V laboratořích je tak možné zkoumat tvrdost materiálů, provádět nejrůznější měření a složení těchto materiálů, nebo vytvářet zcela nové výrobky za pomocí CNC strojů. Zajímavé jsou i stroje na měření 3D a mnoho dalšího…