Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuje Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích v období od 1.5.2019 do 30.6.2019. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

 

Výsledky I. kola přijímacího řízení.

Bakalářské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Ekonomika podniku Přihláška Přihláška 3 roky
Konstrukce staveb Přihláška 4 roky
Pozemní stavby Přihláška Přihláška 4 roky
Strojírenství Přihláška 3 roky
Technologie a řízení dopravy Přihláška Přihláška 3 roky

Opatření rektora k vyhlášení přijímacího řízení. 

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz, příp. na telefonu 770 101 262.

Podmínky pro podmínečné přijetí do bakalářského studijního programu:

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
  • Doručení prosté kopie vysvědčení za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 30. 6. 2019.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 650,- Kč nejpozději do 30. 6. 2019. Poplatek lze uhradit:
    • složenkou (typu „A“),
    • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se uchazečů, kteří do doby zápisu ke studiu doloží složení maturitní zkoušky z českého nebo slovenského jazyka) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 30. 6. 2019 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
 • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

 

Magisterské studijní programy:

Program Prezenční Kombinovaná Délka
Logistické technologie Přihláška Přihláška 2 roky
Konstrukce staveb Přihláška Přihláška 1,5 roku
Podniková ekonomika Přihláška Přihláška 2 roky

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu prijimacirizeni@mail.vstecb.cz, příp. na telefonu 770 101 262.

Podmínky pro podmínečné přijetí do magisterského studijního programu

 • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1. 5. 2019 do 30. 6. 2019, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
 • Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z cizího jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u přijímací zkoušky. Více informací o certifikátu naleznete na www.studiumprovas.cz
 • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 650,- Kč nejpozději do do 30. 6. 2019. Poplatek lze uhradit:
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
 • Úspěšné složení přijímací zkoušky. (Termín přijímací zkoušky pro obor Logistické technologie je stanoven na 10. 7. 2019, na obor Konstrukce staveb na 9. 7. 2019 a pro program Podniková ekonomika je stanoven na 8. 7. 2019) (Tematické okruhy k přijímacímu řízení – Logistické technologie, Konstrukce staveb, Podniková ekonomika).
 • Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U oboru Logistické technologie je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
  • U programu Podniková ekonomika je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.