Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje přijímací řízení pro mimořádné studium bakalářských a magisterských programů v rámci celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019 s možností přestupu do řádného studia na VŠTE ve studijních programech. Přihlášky je možné podávat v termínu od 26. 8. 2018 do 3. 10. 2018.

Zároveň Centrum celoživotního vzdělávání vyhlašuje přijímací řízení pro zimní semestr akademického roku 2018/2019 pro akreditovaný studijní program Bachelor of Business Administration (BBA) se zaměřením Oceňování podniku a akreditovaný studijní program Master of Business Administration (MBA).

Mimořádné studium bakalářských studijních programů v rámci celoživotního vzdělávání:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium bakalářských programů v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia na VŠTE

Podmínky pro podmínečné přijetí do mimořádného studia bakalářského studijního programu:

 • Podání řádně vyplněné e-přihlášky v termínu 26. 8. 20183. 10. 2018.
 • Uhrazení administrativního úkonu ve výši 600,- Kč
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (Unicredit Bank, č. účtu: 2111777209/2700, jako variabilní symbol se uvádí číslo přihlášky uchazeče, jako specifický symbol se uvádí 602016).
 • O přijetí k mimořádnému studiu bakalářského programu rozhoduje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání, čl. 6, odst. 3 ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělání či vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.

Úhrada za mimořádné studium je stanovena částkou 20.000,- Kč. Účastník má právo zažádat si o splátkový kalendář s tím, že maximálně může uhradit částku ve dvou splátkách.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách a nemůže být tedy příjemcem státních prostředků a dotací ani jiných výhod vztahujících se na řádné studium.

Přihláška ke studiu zde.

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na centrum celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-mailu ccv@mail.vstecb.cz.

 

Mimořádné studium magisterských studijních programů v rámci celoživotního vzdělávání:

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Centrum celoživotního vzdělávání realizuje mimořádné studium magisterských programů  v rámci celoživotního vzdělávání s možností přestupu do řádného studia.

Podmínky pro podmínečné přijetí do mimořádného studia bakalářského studijního programu:

 • Podání řádně vyplněné e-přihlášky v termínu 26. 8. 20183. 10. 2018.
 • Uhrazení administrativního úkonu ve výši 600,- Kč
  • složenkou (typu „A“),
  • převodním příkazem (Unicredit Bank, č. účtu: 2111777209/2700, jako variabilní symbol se uvádí číslo přihlášky uchazeče, jako specifický symbol se uvádí 602016).
 • U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia. V případě, že uchazeč stále studuje čtyřletý bakalářský program, je nutné nejpozději k datu zápisu do studia doložit čestné prohlášení o skutečnosti.
 • O přijetí k mimořádnému studiu bakalářského programu rozhoduje v souladu s Řádem celoživotního vzdělávání, čl. 6, odst. 3 ředitel Útvaru pro administraci studia a celoživotní vzdělání či vedoucí Centra celoživotního vzdělávání.

Úhrada za mimořádné studium je stanovena částkou 34.000,- Kč. Účastník má právo zažádat si o splátkový kalendář s tím, že maximálně může uhradit částku ve dvou splátkách.

Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o vysokých školách a nemůže být tedy příjemcem státních prostředků a dotací ani jiných výhod vztahujících se na řádné studium.

Přihláška ke studiu zde.

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na centrum celoživotního vzdělávání prostřednictvím e-mailu ccv@mail.vstecb.cz.

 

Studijní program Master of Business Administration (MBA)

Zahájení studia – říjen/listopad 2018
Termín pro podání přihlášky prodloužen!
Všeobecné informace:
 • Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
 • Délka studia: 2 roky (4 semestry)
 • Forma studia: Studium probíhá v kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu.
 • Poplatek za studium: Cena za MBA studium je na základě kalkulace stanovena částkou 120.000,- Kč vč. DPH (30.000,- Kč/semestr).
 • Vstupní předpoklady: 
Ke studiu může být přijat uchazeč, který ve stanoveném termínu podá řádně vyplněnou tištěnou přihlášku ke studiu a splní jednu z následujících podmínek:
a)   dodání úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu
b)   dodání úředně ověřené kopie diplomu ze studijního programu BBA

 

Studijní program Bachelor of Business Administration (BBA)

Zahájení studia – říjen/listopad 2018
Termín pro podání přihlášky prodloužen!
Všeobecné informace:
 • Místo konání studia: Areál VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 10, České Budějovice
 • Délka studia: minimální délka studia je 2 semestry a maximální délka studia je 6 semestrů (více v dokumentu níže „BBA – informace o studiu“)
 • Forma studia: Studium probíhá v prvních čtyřech semestrech v českém jazyce v prezenční nebo kombinované formě studia dle Doporučeného studijního plánu. V pátém a šestém semestru je výuka organizována formou individuálních konzultací s jednotlivými vyučujícími.
 • Poplatek za studium: Cena za jeden semestr BBA studia je na základě kalkulace stanovena částkou 15.000,- Kč + DPH
 • Výukový jazyk: český jazyk
 • Vstupní předpoklady: minimálně úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
 • Studium je určeno:
 1. absolventům středních škol s maturitní zkouškou,
 2. studentům studijního programu Ekonomika a management na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích v oboru Ekonomika podniku (student současně studuje bakalářský a BBA program),
 3. absolventům bakalářských oborů ekonomického zaměření.
!! Studium BBA je v případě uznání bloku ekonomických předmětů, nebo 1. až 4. semestru studia oboru Ekonomika podniku rozloženo do dvou semestrů. Informace týkající se uznávání předmětů naleznete v dokumentu „BBA – informace o studiu“!!