Jazyky: CZ | EN | RU
Přijímací řízení

Přihlášky do prvního kola přijímacího řízení je možné podávat od 30.11.2016 do 15.4.2017. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia, včetně prokliku na e-přihlášku. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Bakalářské studijní programy:

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Ekonomika podniku 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Konstrukce staveb 4 roky e-přihláška   České Budějovice, Tábor
Pozemní stavby 4 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Strojírenství 3 roky e-přihláška   České Budějovice,Tábor
Technologie dopravy a přepravy 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro podmínečné přijetí do studijního programu

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 30.11.2016 do 15.4.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
Doručení školou potvrzeného katalogového listu s váženým průměrem za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 15.4.2017.
Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 15.4.2017. Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu "A"),
b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako
 variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na 
www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 14.4.2017 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

Magisterské studijní programy

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Konstrukce staveb 1,5 roku e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Logistické technologie 2 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro přijetí do studijního programu

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 30.11.2016 do 15.3.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů a uhrazení administrativního poplatku.
Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z cizího jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u příjímací zkoušky.
Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
a) U oboru Logistické technologie je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
b) U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 15.3.2017. Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu "A"),
b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
Termín přijímací zkoušky pro oba magisterské obory je stanoven na 10. a 11. dubna 2017.

Na konkrétní termín bude uchazeč písemně pozván. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.