Jazyky: CZ | EN | RU
Přijímací řízení

Přihlášky do třetího kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy je možné podávat od 20.7.2017 do 20.8.2017. V rámci magisterských studijních programů je možné v tuto chvíli využít Mimořádného magisterského studia v rámci celoživotního vzdělávání - bližší informace naleznete na http://www.studiumprovas.cz/mimoradne-studium/40-mimoradne-studium-magisterskych-programu.html. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia, včetně prokliku na e-přihlášku. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Bakalářské studijní programy:

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Ekonomika podniku 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Konstrukce staveb 4 roky e-přihláška   České Budějovice, Tábor
Pozemní stavby 4 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Strojírenství 3 roky e-přihláška   České Budějovice,Tábor
Technologie dopravy a přepravy 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro podmínečné přijetí do studijního programu

  • Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 20.7.2017 do 20.8.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
  • Doručení školou potvrzeného katalogového listu s váženým průměrem za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 20.8.2017.
  • Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 20.8.2017. Poplatek lze uhradit:
    • a) složenkou (typu "A"),
    • b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
  • Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 20.8.2017 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
  • Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

 

Zápis do studia bude probíhat 15. 9. 2017

Veškeré dotazy týkající se přijímacího řízení směřujte na studijní oddělení prostřednictvím e-mailu studijnioddeleni@mail.vstecb.cz či prostřednictvím mobilního telefonu 773 759 620.