Jazyky: CZ | EN | RU
Přijímací řízení

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy je možné podávat od 1.5.2017 do 30.6.2017. V rámci magisterských studijních programů je druhé kolo přijímacího řízení vyhlášeno od 1.5.2017 do 31.5.2017. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia, včetně prokliku na e-přihlášku. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Bakalářské studijní programy:

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Ekonomika podniku 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Konstrukce staveb 4 roky e-přihláška   České Budějovice, Tábor
Pozemní stavby 4 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Strojírenství 3 roky e-přihláška   České Budějovice,Tábor
Technologie dopravy a přepravy 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro podmínečné přijetí do studijního programu

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2017 do 30.6.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
Doručení školou potvrzeného katalogového listu s váženým průměrem za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 30.6.2017.
Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 30.6.2017. Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu "A"),
b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 27.6.2017 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.

Magisterské studijní programy

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Konstrukce staveb 1,5 roku e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Logistické technologie 2 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro přijetí do studijního programu

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2017 do 31.5.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po uhrazení administrativního poplatku.
Doložení úředně ověřené kopie mezinárodně uznávaného certifikátu z cizího jazyka odpovídající nejméně deskriptoru SERR B1, a to nejdéle při prezenci u příjímací zkoušky.
Doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
a) U oboru Logistické technologie je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně tříletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
b) U oboru Konstrukce staveb je nutné doložení úředně ověřené kopie diplomu z minimálně čtyřletého bakalářského studijního programu, a to nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.
Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 31.5.2017. Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu "A"),
b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
Termín přijímací zkoušky pro oba magisterské obory je stanoven na 10. července 2017.
Na konkrétní hodinu bude uchazeč písemně pozván. VŠTE si vyhrazuje právo určit další termíny přijímací zkoušky v závislosti na počtu uchazečů.