Jazyky: CZ | EN | RU
Přijímací řízení

Přihlášky do druhého kola přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy je možné podávat od 1.5.2017 do 30.6.2017. Níže naleznete seznam nabízených oborů v prezenční nebo kombinované formě studia, včetně prokliku na e-přihlášku. Zároveň po rozkliknutí jednotlivých studijních oborů naleznete jejich podrobný popis a doporučený studijní plán. Výuka kombinované formy studia probíhá formou tutoriálů pouze o víkendu, cca 5x za semestr dle sestaveného rozvrhu. Termíny zápočtů a zkoušek pro kombinovanou formu výuky jsou vypisovány také pouze o víkendu.

Bakalářské studijní programy:

Program Délka Prezenční Kombinovaná Místo výuky
Ekonomika podniku 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Konstrukce staveb 4 roky e-přihláška   České Budějovice, Tábor
Pozemní stavby 4 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice
Strojírenství 3 roky e-přihláška   České Budějovice,Tábor
Technologie dopravy a přepravy 3 roky e-přihláška e-přihláška České Budějovice

 

Podmínky pro podmínečné přijetí do studijního programu

Podání řádně vyplněné elektronické přihlášky v termínu od 1.5.2017 do 30.6.2017, přičemž elektronická přihláška je kompletní teprve po zaslání všech požadovaných dokumentů dle následujících odstavců a uhrazení administrativního poplatku.
Doručení školou potvrzeného katalogového listu s váženým průměrem za první a druhé pololetí předposledního ročníku na střední škole nebo za první ročník dvouletého nástavbového studia nejpozději do 30.6.2017.
Uhrazení administrativního poplatku ve výši 640,- Kč nejpozději do 30.6.2017. Poplatek lze uhradit:
a) složenkou (typu "A"),
b) převodním příkazem (UniCredit Bank, č. účtu: 2111190117/2700, jako variabilní symbol se uvádí tři šestky a číslo přihlášky uchazeče, např. 66672642)
Cizí státní příslušník ucházející se o studium v českém jazyce (netýká se občanů Slovenské republiky) je povinen absolvovat jazykovou zkoušku z českého jazyka na VŠTE. Přihlášku k jazykové zkoušce z českého jazyka, která je spolu s informacemi o zkoušce dostupná na www.studiumprovas.cz, je nutné podat nejpozději do 27.6.2017 prostřednictvím Centra celoživotního vzdělávání.
Dosažení středoškolského vzdělání s maturitní zkouškou a následné dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení nejpozději při zápisu do studia na VŠTE.