Jazyky: CZ | EN | RU
Strojírenství

Základní údaje

Podrobnější popis

Cílem tříletého bakalářského studijního programu Strojírenství, oboru Strojírenství je výchova odborně zdatných, prakticky vybavených, profesně orientovaných odborníků v oblasti konstrukce strojů a technologie výroby. Profil absolventa studijního programu Strojírenství je sestaven tak, aby absolventi byli připravováni pro navrhování konstrukcí a mechanismů s počítačovou podporou a pro působení v oblasti technologie výroby. Významnou součástí studia je odborná semestrální praxe v trvání 13 týdnů, která studentům umožní získat praktické dovednosti z prostředí průmyslových firem.

Absolventi studijního programu Strojírenství se mohou uplatnit především ve středních a vyšších technicko-hospodářských funkcích ve strojírenství (popř. v příbuzných technických odvětvích), a to při zajišťování technologické a zejména konstrukční, případně projektové části výrobního procesu, při organizaci provozních činností a logistiky, v obchodně technických službách apod.

První semestr je zaměřený na základy organizace, řízení a hospodaření podniku, na související legislativu a jazykovou přípravu. Druhý semestr a další jsou zaměřené na získání teoretických základů technických disciplín s důrazem na oblast konstruování jednoduchých a složitých celků s počítačovou podporou. Souběžně probíhá studium technologií: dělení a obrábění materiálů, odlívání, sváření, povrchové úpravy, montáž, údržba. Poslední, šestý semestr je zaměřený na  praxi ve vybraných výrobních podnicích a vypracování bakalářské práce.

Absolvent dokáže:

1. Stanovit náklady a výnosy, hospodářský výsledek společnosti, klasifikovat náklady, plánovat výrobu a řídit zásobu a nákupní činnost podniku.
2. Řídit projekt a jeho financování a aplikovat principy monitorování a hodnocení projektů, včetně jejich administrativy a ukončení strojírenských zařízení.
3. Konstruovat jednoduché součástky a funkční celky s ohledem na funkčnost, životnost, technologii výroby, energetickou úspornost a také bezpečnost obsluhy a životního prostředí.
4. Aktivně pracovat s nástroji počítačové podpory konstruování CAD, uživatelsky ovládat deformační, napěťové analýzy, simulaci.
5. Připravovat a zpracovávat technologii výroby, řídit výrobu CAM/CAE.
6. Navrhovat technické prostředky a jejich počet, druhy a typ strojů a strojního zařízení pro výrobu na základě stanoveného postupu a kapacity.
7. Zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, uspořádání strojů, tok materiálů, návaznost pracovišť.
8. Navrhovat a posuzovat technické zařízení, nářadí, nástroje a výrobní pomůcky.
9. Vybírat systémy starostlivosti o technických stavech strojů a zařízení, způsob zjišťování technického stavu, postup práce při revizích, údržbě a opravách.
10. Měřit základní technické veličiny a zpracování technických údajů.
11. Stanovit způsob kontroly kvality a technických zkoušek a spolupráce na řízení kvality produkce.

Uplatnění studentů

Cílem tohoto oboru je taková profilace absolventů, která umožní jejich zařazení do manažerských pozic ve firmách a organizacích působících na přepravním trhu. V oběhových a přemísťovacích procesech (přeprava výrobků, přeprava cestujících) se setkávají jak dopravní firmy (nabídka dopravních výkonů), tak přepravci a cestující (poptávka po dopravních výkonech, z jejichž uspokojení rezultují přepravní výkony). Velkou roli v těchto procesech hraje veřejná správa, jejíž ingerence je v dopravě nezastupitelná. Z uvedeného vyplývá, že takto pojatá příprava absolventů zabývající se disciplínami zahrnujícími všechny subjekty přepravního trhu dává dobré předpoklady pro univerzálnost budoucích manažerů.

Specializace

Studium je komplexně profesně pojaté, vedle nezbytné míry teoretických a odborných vědomostí a znalostí vede k získání praktických dovedností, návyků a kompetencí, na jejichž utváření má vysoký podíl zapojení odborníků z praxe a především dlouhodobá řízená odborná praxe jako povinná součást studia. Šíře i hloubka studia je podřízena konečnému cíli – výchově prakticky zdatných odborníků s potřebným rozhledem a dobrou orientací v podnikatelské sféře. Obecný, povinný základ studijního oboru je rozšířen o předměty povinně volitelné, které umožní specializaci studenta a je završen volitelnými předměty, které mohou být flexibilně zařazovány podle potřeb regionální podnikatelské praxe.

Charakteristika specializace:

1. Konstrukční a procesní inženýrství (místo výuky České Budějovice) - Absolvent je schopný navrhovat strojírenské součásti a skupiny pro všeobecné strojírenství. Pomocí výpočtů a simulačních prostředků analyzuje součástky a skupiny. Je schopný analyzovat a navrhovat výrobní procesy podniku. Plánuje logistické procesy výrobní činnosti, navrhuje dopravní a skladovací prostředky. Absolventi se uplatní nejen jako konstruktéři a výpočtáři v konstruktérských kancelářích, ale také jako projektanti v projekčních kancelářích.

2. Strojírenské technologie (místo výuky Tábor) - Centrum technických studií v Táboře, je zaměřené na bakalářský studijní obor Strojírenství se specializací Strojírenské technologie.