Aktuálně řešené projekty

Expertní studie na určení průměrné životnosti vybraných staveb na území České republiky

Číslo projektu: TITACSU011

Hlavní příjemce: VŠTE

Hlavní řešitel: doc. Ing. Petr Jung, Ph.D.

Doba řešení: 2020-2021

Cílem projektu je stanovit průměrnou životnost vybraných staveb (budov pro bydlení – bytů a rodinných domů, občanských staveb, výrobních objektů a zemědělských staveb, vše v podrobnějším členění) na území České republiky

 

Dokončené projekty

Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí

Číslo projektu: TITACSU920

Hlavní příjemce: České vysoké učení technické v Praze

Vedlejší příjemce: VŠTE

Hlavní řešitel: prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Doba řešení: 2019-2020

Cílem projektu je vyvinout metodu pro kvalifikované ocenění hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí s ohledem na NACE, druh, stáří a stav budovy. Součástí nové metody by měl být i příklad aplikace vyčíslení stavů nebytových budov v reprodukčních cenách v členění podle stáří, NACE a způsobu využití budovy ve vybraném roce. Reprodukční cena je rovna ceně tržní. Reprodukční cena reprezentuje hodnotu budovy, za kterou by ji vlastník v současné době pořídil (koupil = tržní cena). Bez hodnoty pozemku. Podkladem pro toto vyčíslení budou údaje získané při mimořádném šetření, které probíhá ve 2. – 3. čtvrtletí roku 2018 a jehož výsledky budou k dispozici v lednu 2019. Sebraná data budou u každé budovy poskytovat informaci o způsobu využití budovy, její velikosti (obestavěný prostor, počet nadzemních a podzemních podlaží, velikost podlahové plochy), stáří, konstrukčního materiálu nosných zdí. K dispozici bude i subjektivní hodnocení současného stavu budovy. Šetření poskytne rovněž informaci o ceně budovy, čisté i hrubé, v ocenění, jaké bude mít oslovená jednotka k dispozici (účetní cena, historická cena atp.).