Základní pojmy

Znalecký posudek – je zpracován v souladu s českou právní úpravou, jedná se o odborné posouzení daného problému, je opatřen znaleckou pečetí („kulaté razítko“), může jej zpracovat znalec nebo znalecký ústav pro obor činnosti v jakém byl jmenován
Znalecký posudek obvykle obsahuje:
  • Popis řešené problematiky/oceňované věci
  • Výčet otázek – znaleckého úkolu a odpovědi na tyto otázky
  • Teoretický popis problematiky
  • Samotný metodický postup zpracování/stanovení ceny
  • Závěr s odpověďmi na položené otázky
  • Znaleckou doložku
  • Otisk pečeti
Cena obvyklá – podle § 2 odst. 1 zák. č. 151/1997 Sb. je cena dosažená při prodejích stejného, případně obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.
Cena zjištěná – cena určená dle příslušného cenového předpisu. Její stanovení zpravidla bývá vyžadováno pro daňové účely.