Výzkumné projekty a granty Katedry dopravy a logistiky

 • LTC17040 „Regionální letiště v České a Slovenské republice a vliv jejich provozu na ekonomický rozvoj regionu“ of the INTER-EXCELLENCE program, the INTER-COST subprogram. Czech Republic. Období řešení 2019-2021.
 • LTC19009 „Autonomous mobility in the context of regional development“ realized under the INTER-EXCELLENCE program, the VES 19 INTER-COST subprogram. Czech Republic. Období řešení 2017-2019.
 • TAČR TA04031723 – Metodika stanovení intenzit dopravy po městských komunikacích (Cíl: sestavení akreditovaného metodického nástroje pro vyhodnocování dopravy ve městech, městských částech nebo komerčních a průmyslových oblastech měst). Období řešení 2014-2016.
 • COST EU akce TU1408 – Air Transport and Regional Development -ATARD (Cíl: přispět ke zkvalitnění přenosu informací mezi subjekty v oblasti regionální správy, letecké dopravy a turistického ruchu). Období řešení 2015-2019.
 • V rámci mezinárodní prestižní soutěže projektů a konceptů využívajících satelitní naváděcí systém „European satellite navigation competition 2015“ podal akademický pracovník KDL vítězný projekt „Biologická ochrana letišť za pomocí dronů“. Ocenění projektu zahrnuje i podpora ve formě individuálního grantu a prostory ve Vědecko-technickém parku VZLÚ v Praze.

Resortní výzkum

 • SŽDC, s.o. – Poplatek za použití železniční dopravní cesty ve státech EU (Studie analyzující stav ve způsobu stanovení poplatku za použití železniční infrastruktury     ve státech EU a definující skutečnosti mající vliv na výši daného poplatku v jednotlivých státech EU). Období řešení 2014.
 • SŽDC, s.o. – Rozvoj železniční infrastruktury v JČK (Studie rozvoje železniční infrastruktury na území Jihočeského kraje s ohledem na požadavky objednavatele regionální i dálkové dopravy a na požadavky provozovatele dráhy, vč. zajištění dostatečné kapacity infrastruktury pro další rozvoj a využití nákladní dopravy). Období řešení 2013.
 • SŽDC, s.o. – Kapacita železniční infrastruktury v JČK (Studie týkající se kapacity železniční infrastruktury na území Jihočeského kraje s ohledem na požadavky objednavatele regionální i dálkové dopravy, požadavky dopravců a přepravců v nákladní dopravě a s ohledem na požadavky provozovatele dráhy). Období řešení 2013.

Strukturální fondy

Katedra dopravy a logistiky se podílí na přípravě projektu evropských strukturálních fondů – Interreg CENTRAL EUROPE, který postoupil do druhého kola hodnocení:

 • Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change – RUMOBIL (projekt zaměřený na rozvoj veřejné dopravy v málo osídlených oblastech). Období řešení 2016-2018.

Krajské granty a zakázky

 • Kordonový dopravní průzkum v historickém centru města České Budějovice. Objednatel: Statutární město České Budějovice. Období řešení 2019.
 • Analýza zdrojové a cílové dopravy Nemocnice České Budějovice a přilehlého území. Objednatel: Statutární město České Budějovice. Období řešení 2017.
 • Monitoring stávajícího stavu navádění řidičů k Nemocnici České Budějovice, a.s. za pomoci svislého dopravního značení (Cíl: zmapovat aktuální stav systému svislého dopravního značení pro navádění řidičů k Nemocnici České Budějovice, a.s.). Období řešení 2015.
 • Studie dopravního značení v městysu Frymburk, 1. etapa (návrh na aktualizaci a doplnění stávajícího dopravního značení v části městysu Frymburk za účelem zvýšení bezpečnosti silničního provozu). Období řešení 2015.
 • Způsob stanovení ceny za použití železniční dopravní cesty ve státech EU (Cíl: provedení analýzy současného stavu liberalizace železničního trhu ve státech EU). Období řešení 2014.
 • Marketingová studie „Veřejné logistické centrum České Budějovice“ (Cíl: zjistit a posoudit zájem jihočeských subjektů (živnostníků, firem, organizací) o využití služeb Veřejného logistického centra České Budějovice (VLC ČB), případně o poskytování služeb (podnikání) ve VLC ČB. Období řešení 2014.
 • Směrový průzkum nákladní dopravy v oblasti městské části Čekanice v Táboře (zjištění intenzity vozidel a směrovost nákladní dopravy v táborské městské části Čekanice). Období řešení 2014.
 • DPMČB – Průzkum informačního systému predikcí příjezdů dopravních prostředků MHD v Českých Budějovicích (Cíl: zjistit spolehlivost predikce příjezdů dopravních prostředků na zastávky v síti MHD. Do projektu se zapojilo velké množství studentů VŠTE). Období řešení 2014.
 • DPMČB – Směrový přepravní průzkum v MHD v Českých Budějovicích (Cíl: zjistit přepravní proudy na linkách směřujících do okrajových částí města České Budějovice. Do projektu se zapojilo velké množství studentů VŠTE). Období řešení 2014.
 • Posouzení nákladů a přínosů zavedení IDS JČK (Cíl: posouzení nákladů a přínosů zavedení IDS v JČK v kontextu zajištění dopravní obslužnosti v parametrech: kvalita dopravní obsluhy, náklady na zajištění dopravní obslužnosti, optimalizace dopravního řešení, počty přepravených cestujících, výnosy, výdaje rozpočtu). Období řešení 2013.
 •  Měření intenzit dopravy v oblasti křižovatky „U Sloupu“ (Dopravní průzkum v oblasti křížení pozemních komunikací I/3, I/23, II/159 u Veselí nad Lužnicí mělo přinést nové poznatky o změně intenzit na stávajících pozemních komunikacích po zprovoznění nového úseku dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí). Období řešení 2013.
 • Vývoj mýtních poplatků za užívání veřejných komunikací ve státech EU od roku 2010 s výhledem do roku 2015 v kontextu rozvoje dopravy logistiky (Cíl: V rámci projektu budou analyzovány mýtné poplatky za užívání veřejných komunikací ve státech EU. Období řešení 2012.

INVOUCHER – Jihočeské podnikatelské vouchery

 • Vývoj dopravního softwaru u firmy M-Line, a.s. (2015)
 • Vývoj aplikace pro mobilní telefony, díky níž proběhne sběr dat o přepravním chování obyvatel Jihočeského kraje (Jikord, s.r.o.). (2015)
 • Studie turistických autobusových linek v Jihočeském kraji (JIKORD s.r.o.).(2014)

Interní grantová soutěž

 • Softwarová aplikace pro vyhodnocování dopravních kordonových průzkumů (2020)
 • Multimediální pomůcky pro výuku a propagaci odborných předmětů navazujícího magisterského studijního programu Logistika na Katedře (2020)
 • Multimediální pomůcky pro výuku odborných předmětů bakalářského studijního programu na Katedře dopravy a logistiky (2020)
 • Implementace moderních prvků umělé inteligence používaných v dopravním inženýrství do výuky dopravně zaměřených předmětů na VŠTE (2019)
 • Dovybavení dopravní laboratoře specializovanými zařízeními pro sběr dopravních dat a zaznamenávání křižovatkových pohybů vozidel (2018)
 • Podpora výuky pomocí specializovaných dopravních měřících zařízení (2015)
 • Aplikace multimediálních prvků do výuky předmětu Kombinovaná doprava (2014)
 • Didaktická pomůcka – pilotní modul modelování reálného dopravního provozu (2014)
 • Řešení přestupních bodů v MHD ČB – pro zkvalitnění přestupů pro cestující a získání podkladů pro řešení uceleného integrovaného dopravního systému (2013)

Ostatní projekty a granty

 • do středoevropského výměnného univerzitního programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies), zaměřeného na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Název společné mezinárodní sítě: CIII-RS-1011-01-1516 – Fostering sustainable partnership between academia and industry in improving applicability of logistics thinking.
 • do programu ERASMUS+ – evropského výměnného programu pro studenty a akademické pracovníky.