Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě

OP PIK

Název projektu: Výzkum a vývoj inovativní linky Building Data Warehouse (BDW) k zajištění kvality a kontroly procesů ve výstavbě a údržbě
Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0027275
Název programu podpory: APLIKACE – VÝZVA IX.
Příjemce: TKP geo s.r.o.
Spolupříjemce: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Poskytovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Doba řešení: 1. 9. 2021 – 30. 4. 2023

Projekt si klade za cíl zavést nové postupy kontrolních procesů na poli monitoringu kvality a progresu výstavby liniových staveb s důrazem na automatizaci a zefektivnění procesů, jejich digitalizaci, digitalizaci předávaných výstupů. Cílem je mimo jiné i úspora lidské činnosti, eliminace ruční práce v pracovních postupech, a především plnohodnotná digitalizace vyhodnocených výstupů v souvislosti s dynamickým vývojem a požadavky na služby na poli zaměřovacích a geodetických prací ve výstavbě daných vývojem legislativy a cílem digitalizace veřejné správy.

Očekávaným výsledkem je BDW linka sestávající se z HW části (ověřená technologie) navzájem propojených zaměřovacích a výpočetních komponent a její SW částí (Software) propojující HW a přinášející data processingovou nadstavbu. Rovněž budou vypracovány procesy a metodické postupy, které žadateli zajistí efektivní provádění služeb kontrolních činností TDI, dokladování kvality a koordinace geodetických činností ve výstavbě. Výstup zajistí dodržování a monitoring harmonogramu činností stavby, kontrolu objemu provedených prací, komplexní analýzu stavu výstavby, odchylky od plánu a manažerské přehledy. Mimo samotný kontroling v průběhu stavby projekt nastaví základní vstupy pro následný facility management liniových staveb umožňující jejich následnou efektivní údržbu, čímž projekt pokrývá celý životní cyklus od návrhu, provedení, monitoringu a kontroly až po provozní údržbu.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.